แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
   คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   หลักสูตร : ภาษาจีน (49-51)

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 มนุษย์กับสารนิเทศ
 MAN AND INFORMATION
    2 (2-0-4)
0111101 ภาษาไทย 1
 THAI 1
    3 (3-0-6)
0115101 ภาษาอังกฤษ 1
 ENGLISH 1
    3 (3-0-6)
0600101 สุนทรียศาสตร์
 AESTHETICS
    2 (2-0-4)
0500101 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
 HEALTH SCIENCE FOR LIFE QUALITY ENHANCEMENT
    3 (2-2-5)
0109111 ภาษาจีน 1
 CHINESE 1
    3 (2-2-5)
0109131 เสียงและระบบเสียงภาษาจีน
 CHINESE PHONETICS AND PHONOLOGY
    3 (2-2-5)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115102 ภาษาอังกฤษ 2
 ENGLISH 2
    3 (3-0-6)
0119101 พลวัตสังคมโลก
 DYNAMICS OF GLOBAL SOCIETY
    2 (2-0-4)
0705103 เศรษฐกิจและการจัดการในโลกปัจจุบัน
 ECONOMY AND MANAGEMENT IN TODAY'S WORLD
    2 (2-0-4)
0109112 ภาษาจีน 2
 CHINESE 2
    3 (2-2-5)
0109151 วัฒนธรรมจีน
 CHINESE CULTURE
    3 (3-0-6)
0216101 มนุษย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 MAN, SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115103 ภาษาอังกฤษ 3
 ENGLISH 3
    3 (3-0-6)
0109211 ภาษาจีน 3
 CHINESE 3
    3 (2-2-5)
0109221 สนทนาภาษาจีน 1
 CHINESE CONVERSATION 1
    3 (2-2-5)
0109223 การอ่านขั้นพื้นฐาน
 FUNDAMENTAL CHINESE READING
    3 (2-2-5)
0109225 การเขียนขั้นพื้นฐาน
 FUNDAMENTAL CHINESE WRITING
    3 (2-2-5)
0109231 ระบบคำ
 MORPHOLOGY
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109212 ภาษาจีน 4
 CHINESE 4
    3 (2-2-5)
0109222 สนทนาภาษาจีน 2
 CHINESE CONVERSATION 2
    3 (2-2-5)
0109224 การอ่านเชิงวิเคราะห์
 ANALYTICAL CHINESE READING
    3 (2-2-5)
0109232 ระบบวากยสัมพันธ์
 SYNTAX
    3 (3-0-6)
0109351 ประวัติวรรณคดีจีน
 HISTORY OF CHINESE LETERATURE
    3 (3-0-6)
0109371 การแปลขั้นพื้นฐาน
 FUNDAMENTAL CHINESE TRANSLATION
    3 (2-2-5)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109321 การอ่านเชิงวิจารณ์
 CRITICAL CHINESE READING
    3 (2-2-5)
0109322 การเขียนบรรยายและพรรณนา
 NARRATIVE AND DESCRIPTIVE WRITING
    3 (2-2-5)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109226 การเขียนจดหมายและเรียงความ
 LETTER AND COMPOSITION WRITING
    3 (2-2-5)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109421 การเขียนเขิงวิเคราะห์วิจารณ์
 ANALYTICAL AND CRITICAL WRITING
    3 (2-2-5)
0109431 ภาษาจีนโบราณ
 CLASSICAL CHINESE
    3 (2-2-5)
0109451 วรรณคดีจีน
 CHINESE LITERATURE
    3 (3-0-6)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109481 สหกิจศึกษา
 COOPERATIVE EDUCATION
    6 (0-18-0)
0109482 ประสบการณ์การใช้ภาษา
 EXPERIENCE IN LANGUAGE USE
    4 (0-12-0)
0109483 สัมมนาประสบการณ์การใช้ภาษา
 SEMINAR IN LANGUAGE USE
    2 (0-4-2)
0109485 การศึกษาอิสระ
 INDEPENDENT STUDY
    6 (0-18-0)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต