ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิ้กที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
วิทยาเขต สงขลา
   0  
-ARR
   01  
คณะศิลปกรรมศาสตร์
   02  
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
   03  
คณะศึกษาศาสตร์
   04  
อาคารภาควิชาคณิตศาสตร์
   05  
อาคารภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   06  
อาคารเอนกประสงค์ภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
   07  
อาคารเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน
   08  
สนามกีฬา
   09  
โรงยิมเนเซียม
   10  
อาคารดนตรี
   11  
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
   12  
อาคารประติมากรรม
   13  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   14  
สำนักคอมพิวเตอร์
   15  
อาคารเรียนรวม ๑
   16  
คณะนิติศาสตร์
   17  
อาคารเรียนรวม ๒
   18  
โรงยิมแบดมินตัน
   19  
สำนักหอสมุด
วิทยาเขต พัทลุง
   01  
อาคารเรียนรวม
   02  
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง
   03  
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
   04  
อาคารวิทยบริการ
   05  
อาคารกีฬา
   06  
สนามกีฬา
   07  
สถานีวิจัยโคนม
   08  
อาคารวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
   09  
อาคารพิกุลทอง
   10  
อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   11  
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
   12  
สระน้ำ
   13  
อาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
   14  
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
   15  
อาคารปฏิบัติการพลังงานทดแทน
   16  
อาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ
   17  
อาคารปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม
   18  
อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง
   19  
อาคารเรียนรวม3
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต