ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต พัทลุง อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / Summer 1 2 ระหว่าง  18/6/2561 - 24/6/2561 

โปรดทราบ
 
* ขออภัย! ข้อมูล ปีการศึกษา: 2561 ภาคเรียนที่ : 1 อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล! *

 


ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = --ไม่มี--
L1 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L2 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ
L3 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ(รป.บ.)
L4 = บัณฑิตศึกษาภาคปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
L7 = ประกาศนียบัตร
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
L9 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
L10 = บุคคลภายนอก
L11 = ก่อนปริญญาตรี (โครงการร่วม)
L90 = ดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ
L91 = ดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต