ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต สงขลา -ARR
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / Summer 1 2 ระหว่าง  18/2/2561 - 24/2/2561 
 
Day/Time
 
13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
 
จันทร์
 
   
 
อังคาร
 
   
พุธ0204121
(3) 2101,
EXAM
 
พฤหัสบดี
 
   
 
ศุกร์
 
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่มี-
L1 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L2 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ
L3 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ(รป.บ.)
L4 = บัณฑิตศึกษาภาคปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
L7 = ประกาศนียบัตร
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
L9 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
L10 = บุคคลภายนอก
L11 = ก่อนปริญญาตรี (โครงการร่วม)
L90 = ดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ
L91 = ดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
21 ก.พ. 256113:00-16:00สอบกลางภาค
0204121 : FUNDAMENTAL ORGANIC CHEMISTRY กลุ่ม 2101
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต