หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : วัฒนธรรมศึกษา แบบ 1.1 (ภาคปกติ 56-59)

 1   หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199721 DISSERTATION
 ดุษฎีนิพนธ์
8 (0-24-0)
0199721 DISSERTATION
 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-144-0)

 2   สอบภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
 3   สอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต