หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : วัฒนธรรมศึกษา แบบ 2.1 (ภาคปกติ 56-59)

 1   หมวดวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199711 CULTURAL STRUCTURES AND DYNAMICS
 โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0199714 RESEARCH IN CULTURAL AFFAIRS
 การวิจัยทางวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0199712 IDENTITIES AND DIVERSITY OF THAI CULTURE AND SOUTHEAST ASIAN CULTURES
 อัตลักษณ์และความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์
3 (3-0-6)
0199713 OVERVIEW AND CRITIQUE OF IDEAS, THEORIES, DISCOURSES, PARADIGMS, AND RESEARCH PERTAINING TO CULTURAL STUDIES
 การปริทัศน์และวิพากษ์แนวคิด ทฤษฎี วาทกรรม กระบวนทัศน์ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษา
3 (3-0-6)

 1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199719 THE CULTURES OF THE COUNTRIES IN THE SOUTHEAST ASIAN REGION
 วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0199716 SEMINAR IN CULTURAL STUDIES
 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา
3 (2-2-5)
0199717 INDEPENDENT STUDY SEMINAR
 สัมมนาการศึกษาเฉพาะกรณี
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199722 DISSERTATION
 ดุษฎีนิพนธ์
10 (0-30-0)
0199722 DISSERTATION
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-108-0)
0199722 DISSERTATION
 ดุษฎีนิพนธ์
6 (0-18-0)
0199722 DISSERTATION
 ดุษฎีนิพนธ์
3 (0-9-0)

 3   สอบภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115600 REVIEW OF ENGLISH BASICS
 ทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นพื้นฐาน
3 (3-0-6)

 4   สอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต