หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : วัฒนธรรมศึกษา (ภาคปกติ 52)

 1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9901711 CULTURAL STRUCTURES AND DYNAMICS
 โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
9901712 IDENTITIES AND DIVERSITY OF THAI CULTURE AND SOUTHEAST ASIAN CULTURES
 อัตลักษณ์และความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์
3 (3-0-6)
9901713 OVERVIEW & ASSESSMENT OF IDEAS THEORIES DISCOURSES PARADIGM & RESEARCH PERTAINING TO CULTUR STUDIES
 การปริทัศน์และวิพากษ์แนวคิด ทฤษฎี วาทกรรม กระบวนทัศน์ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษา
3 (3-0-6)
9901714 MANAGEMENT STRATEGY FOR CULTURAL AFFAIRS AND CULTURAL DEVELOPMENT
 ยุทธศาสตร์การจัดการงานวัฒนธรรมและวัฒนธรรมกับการพัฒนา
3 (3-0-6)

 2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9901715 SEMINAR IN CULTURAL STUDIES
 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา
3 (3-0-6)
9901716 INDEPENDENT STUDY
 การศึกษาเฉพาะกรณี
3 (3-0-6)
9901717 RESEARCH IN CULTURAL AFFAIRS
 การวิจัยทางวัฒนธรรม
3 (3-0-6)

 4   ดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9901722 DISSERTATION
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-0-0)
9901722 DISSERTATION
 ดุษฎีนิพนธ์
9 (0-0-0)
9901722 DISSERTATION
 ดุษฎีนิพนธ์
18 (0-0-0)
9901722 DISSERTATION
 ดุษฎีนิพนธ์
12 (0-0-0)
9901722 DISSERTATION
 ดุษฎีนิพนธ์
24 (0-0-0)

 5   สอบภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9900007 LANGUAGE EXAMINATION
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-1)
0115600 REVIEW OF ENGLISH BASICS
 ทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นพื้นฐาน
3 (3-0-6)
0115700 ACADEMIC ENGLISH SKILLS
 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3 (3-0-6)

 6   สอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9900005 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-1)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต