หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ ข 57-59)

 1   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 33หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0102511 SOCIAL DEVELOPMENT PARADIGMS AND THEORIES
 กระบวนทัศน์ และทฤษฎีพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
0102521 SOCIAL RESEARCH METHOD
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม
3 (1-4-4)
0102531 SOCIAL DEVELOPMENT POLICY
 นโยบายพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
0102532 DEVELOPMENT ADMINISTRATION
 การบริหารการพัฒนา
3 (3-0-6)

 1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 21หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0102534 ORGANIZATION DEVELOPMENT FOR EFFECTIVENESS
 การพัฒนาองค์กรเพื่อประสิทธิผล
3 (3-0-6)
0102631 LEADERSHIP FOR SOCIAL ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT
 ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
0102643 COMMUNITY ECONOMY FOR SOCIAL DEVELOPMENT
 เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
0102522 DATA ANALYSIS FOR RESEARCH
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย
3 (2-2-5)
0102648 SEMINAR ON SOCIAL ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT PROBLEMS
 สัมมนาปัญหาการบริหารและพัฒนาสังคม
3 (1-4-4)
0102632 INTEGRATION FOR SOCIAL ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT IN MULTICULTURAL AREA
 การบูรณาการเพื่อการบริหารและพัฒนาในพื้นที่พหุวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0102535 HUMAN CAPITAL ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT
 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0102692 INDEPENDENT STUDY
 การค้นคว้าอิสระ
6 (0-18-0)

 3   สอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9900001 COMPREHENSIVE EXAMINATION (PROFESSIONAL SUBJECT)
 การสอบประมวลความรู้วิชาเอก
0 (0-0-1)

 4   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115500 READING
 การอ่าน
2 (2-0-4)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต