หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย (ศศ.ม.ภาคพิเศษ 54-59)

 1   หมวดวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 28หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 10หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111502 RESEARCH METHODOLOGY IN THAI LANGUAGE AND LITERATURE
 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย
2 (1-2-3)
0111511 INTERPRETATION
 การตีความ
2 (2-0-4)
0111513 THAI GRAMMAR
 ไวยากรณ์ไทย
2 (2-0-4)
0111521 SEMINAR IN THAI LITERATURE STUDY
 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย
2 (1-2-3)
0111611 SEMINAR IN THAI LANGUAGE USE
 สัมมนาการใช้ภาษาไทย
2 (1-2-3)

 1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.2.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111512 LINGUISTIC THEORIES
 ทฤษฎีภาษาศาสตร์
2 (2-0-4)
0111514 APPLIED LINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์
2 (2-0-4)
0111515 THAI LINGUISTICS STUDY
 การศึกษาภาษาไทยในแนวภาษาศาสตร์
2 (2-0-4)
0111612 SEMINAR IN THAI LANGUAGE KNOWLEDGE
 สัมมนาความรู้ทางภาษาไทย
2 (1-2-3)
0111613 DIALECTS AND ETHNIC GROUP LANGUAGES
 ภาษาถิ่นและภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์
2 (1-2-3)

 1.2.2   กลุ่มวรรณคดีหน่วยกิตต่ำสุด : 10หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111522 LITERARY THEORIES
 ทฤษฎีวรรณคดี
2 (2-0-4)
0111523 SEMINAR IN THAI CLASSICAL LITERATURE
 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ
2 (1-2-3)
0111524 SEMINAR IN CONTEMPORARY LITERATURE
 สัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัย
2 (1-2-3)
0111621 SEMINAR IN LITERARY KNOWLEDGE
 สัมมนาความรู้ทางวรรณคดี
2 (1-2-3)
0111622 SEMINAR IN FOLK LITERATURE
 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น
2 (1-2-3)

 1.2.3   อื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : 8หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111617 ACADEMIC WRITING
 การเขียนบทความทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0111516 LOAN WORDS IN THAI
 คำยืมในภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111631 SPECIAL TOPICS STUDY
 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
2 (1-2-3)
0111623 COMPARATIVE LITERATURE
 วรรณกรรมเปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
0111619 SEMINAR IN LINGUISTIC RESEARCH AS RELATED IN THAI
 สัมมนางานวิจัยทางภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาษาไทย
2 (1-2-3)
0111616 SOCIOLINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์สังคม
2 (2-0-4)
0111615 PRAGMATICS
 วัจนปฏิบัติศาสตร์
2 (2-0-4)
0111618 STYLISTICS IN THAI
 วัจนลีลาในภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111624 SEMINAR IN LITERARY APPLICATIONS
 สัมมนาการประยุกต์วรรณกรรม
2 (1-2-3)
0111625 SEMINAR IN TRANSLATED LITERATURE
 สัมมนาวรรณกรรมแปล
2 (1-2-3)
0111614 DEVELOPMENT OF THAI SCRIPTS AND ORTHOGRAPHY
 พัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย
2 (2-0-4)

 2   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111691 THESIS
 วิทยานิพนธ์
6 (0-18-0)
0111691 THESIS
 วิทยานิพนธ์
12 (0-36-0)

 3   ประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9900001 COMPREHENSIVE EXAMINATION (PROFESSIONAL SUBJECT)
 การสอบประมวลความรู้วิชาเอก
0 (0-0-1)

 4   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน(ไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111501 ENGLISH READING FOR ACADEMIC PURPOSES
 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต