หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : พื้นที่ศึกษา (ภาคพิเศษ2549)

 1.   หมวดวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0108501 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR SPATIAL ANALYSIS
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ระวางที่
3 (2-3-4)
0108502 TECHNIQUES IN MAPS, AERIAL PHOTO, AND SATELLITE DA
 เทคนิคทางแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลจากดาวเทียม
3 (2-3-4)
0108503 RESEARCH IN AREA STUDIES
 การวิจัยเชิงพื้นที่ศึกษา
3 (2-3-4)

 2.   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 21หน่วยกิตสูงสุด : -
 3.   รายวิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0108511 PHILOSOPHY AND CONCEPTS OF AREA MANAGEMENT
 ปรัชญาและแนวคิดการจัดการเชิงพื้นที่
3 (3-0-6)
0108512 INTEGRATED AREA STUDIES
 พื้นที่ศึกษาเชิงบูรณาการ
3 (2-3-4)
0108513 DATA PROCESSING TECHNIQUES IN AREA STUDIES
 เทคนิคการจัดกระทำข้อมูลพื้นที่ศึกษา
3 (2-3-4)
0108514 AREA DEVELOPMENT PLANNING
 การวางแผนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
3 (2-3-4)
0108515 SEMINAR IN AREA STUDIES
 การสัมมนาพื้นที่ศึกษา
3 (1-4-4)

 4.   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0108521 POLITICAL AND SOCIAL BEHAVIOR IN THAI SOCIETY
 พฤติกรรมทางการเมืองและสังคมไทย
3 (3-0-6)
0108522 COMMUNITY ECONOMICS
 เศรษฐกิจชุมชน
3 (3-0-6)
0108523 HUMAN ECOLOGY
 มนุษย์นิเวศวิทยา
3 (3-0-6)
0108524 PUBLIC POLICY AND PLANNING
 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3 (3-0-6)
0108525 LIFE CULTURE AND AREA MANAGEMENT
 วัฒนธรรมการดำรงชีวิตกับการจัดการพื้นที่
3 (3-0-6)
0108526 DATA SEARCHING TECHNIQUES IN AREA STUDIES
 วิธีสืบค้นข้อมูลเชิงพื้นที่ศึกษา
3 (3-0-6)

 5.   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0108631 THESIS
 วิทยานิพนธ์
12 (0-36-0)

 6.   สอบประมวความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9900001 COMPREHENSIVE EXAMINATION (PROFESSIONAL SUBJECT)
 การสอบประมวลความรู้วิชาเอก
0 (0-0-1)
9900002 COMPREHENSIVE EXAMINATION (FOUNDATION OF EDUCATION)
 การสอบประมวลความรู้พื้นฐาน
0 (0-0-1)

 7.   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115500 READING
 การอ่าน
2 (2-0-4)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต