หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : นโยบายและการวางแผนสังคม (ภาคพิเศษ ข 58)

 1   หมวดวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9902511 SOCIAL RESEARCH METHODOLOGY
 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม
3 (2-2-5)
9902512 SOCIAL RESEARCH STATISTICS
 สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคม
3 (2-2-5)
9902513 SOCIAL SCIENCES AND SOCIAL DEVELOPMENT
 สังคมศาสตร์กับการพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 21หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104521 SOCIAL POLICY SETTING
 การกำหนดนโยบายสังคม
3 (3-0-6)
0104522 PROJECT PLANNING AND ADMINISTRATION
 การวางแผนและบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
0104523 ADMINISTRATIVE MANAGEMENT ACCORDING TO POLICY AND PLAN
 การบริหารจัดการตามนโยบายและแผน
3 (3-0-6)
0104524 EVALUATION OF POLICY, PLAN AND PROJECT
 การประเมินนโยบาย แผนและโครงการ
3 (3-0-6)
0104525 SEMINAR AND STUDY TRIP
 สัมมนาและศึกษาดูงาน
1 (0-3-0)

 2.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9902521 SOCIAL POLICY SETTING
 การกำหนดนโยบายสังคม
3 (3-0-6)
9902522 PLANNING AND ADMINISTRATION MANAGEMENT ACCORDING TO POLICY AND PLAN
 การวางแผนและการบริหารจัดการตามนโยบายและแผน
3 (3-0-6)
9902523 EVALUATION OF POLICY, PLAN AND PROJECT
 การประเมินนโยบาย แผน และโครงการ
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9902638 LAWS AND SOCIAL POLICY AND PLANNING
 กฎหมายกับนโยบายและการวางแผนสังคม
3 (3-0-6)
9902632 INFORMATION SYSTEM FOR SOCIAL DEVELOPMENT PLANNING
 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
9902637 FUTUROLOGY AND FUTURE RESEARCH
 อนาคตวิทยาและการวิจัยอนาคต
3 (3-0-6)
9902639 DEVELOPMENT ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9902653 RESEARCH PAPER
 ภาคนิพนธ์
6 (0-18-0)

 4   วิชาสัมมนา(ไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9902524 SEMINAR AND STUDY TRIP
 สัมมนาและศึกษาดูงาน
1 (0-3-0)

 5   สอบประมวลความรู้+ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115500 READING
 การอ่าน
2 (2-0-4)
9900001 COMPREHENSIVE EXAMINATION (PROFESSIONAL SUBJECT)
 การสอบประมวลความรู้วิชาเอก
0 (0-0-1)
9900002 COMPREHENSIVE EXAMINATION (FOUNDATION OF EDUCATION)
 การสอบประมวลความรู้พื้นฐาน
0 (0-0-1)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต