หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ไทยคดีศึกษา (ภาคพิเศษ ใหม่ 2548)

 1.   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103511 THAI STUDIES PURVIEW
 ปฏิทรรศน์ไทยคดีศึกษา
3 (2-2-5)
0103512 RESEARCH METHODOLOGY OF THAI STUDIES
 วิธีวิจัยทางไทยคดีศึกษา
3 (2-2-5)
0103521 COMMUNITY STUDIES
 ชุมชนศึกษา
3 (2-2-5)
0103531 FOLK CULTURE
 วัฒนธรรมพื้นบ้าน
3 (2-2-5)

 2.   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 14หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103522 ECONOMICS BASE AND SOCIAL CAPITAL
 ฐานทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคม
2 (1-2-3)
0103523 SOCIAL INTEGRATION
 การบูรณาการทางสังคม
2 (2-0-4)
0103524 VALUE AND ETHICAL SYSTEMS IN THAI SOCIETY
 ระบบคุณค่าและจริยธรรมในสังคมไทย
2 (2-0-4)
0103532 THAI LOCAL WORLDVIEWS
 โลกทรรศน์ท้องถิ่นไทย
2 (1-2-3)
0103533 FOLK WISDOM AND LOCAL DEVELOPMENT
 ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาท้องถิ่น
2 (1-2-3)
0103534 FOLK RECREATION
 นันทนาการพื้นบ้าน
2 (1-2-3)
0103611 THAI STUDIES SCHOLARLY WRITING
 ไทยคดีนิพนธ์
2 (1-2-3)
0103612 STUDY OF SPECIFIC TOPIC
 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
2 (1-2-3)
0103613 THAI STUDIES SEMINAR
 สัมมนาไทยคดีศึกษา
2 (1-2-3)
0103614 STATISTICS FOR RESEARCH
 สถิติเพื่อการวิจัย
2 (2-0-4)
0103623 STATE POLICY AND LOCAL DEVELOPMENT
 นโยบายของรัฐกับการพัฒนาท้องถิ่น
2 (1-2-3)
0103624 SOCIAL GEOGRAPHY INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สังคม
2 (1-2-3)
0103625 SOCIAL CONFLICTS MANAGEMENT
 การจัดการความขัดแย้งทางสังคม
0 (0-0-0)
0103631 LOCAL ARCHAEOLOGY AND ARTS HISTORY
 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะท้องถิ่น
2 (1-2-3)
0103632 SYSTEM OF BELIEFS IN THAI SOCIETY
 ระบบความเชื่อสังคมไทย
2 (2-0-4)
0103633 MULTICULTURAL RELATIONS
 พหุวัฒนธรรมสัมพันธ์
2 (1-2-3)
0103634 IDENTITY AND SOCIAL DYNAMICS OF COMMUNITY
 อัตลักษณ์และพลวัตสังคมของชุมชน
2 (2-0-4)
0103641 THAI FOLK MEDICINE
 การแพทย์พื้นบ้านไทย
2 (1-2-3)

 3.   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103691 THESIS
 วิทยานิพนธ์
12 (0-36-0)

 4.   สอบประมวล&ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115500 READING
 การอ่าน
2 (2-0-4)
9900001 COMPREHENSIVE EXAMINATION (PROFESSIONAL SUBJECT)
 การสอบประมวลความรู้วิชาเอก
0 (0-0-1)
9900002 COMPREHENSIVE EXAMINATION (FOUNDATION OF EDUCATION)
 การสอบประมวลความรู้พื้นฐาน
0 (0-0-1)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต