หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ไทยคดีศึกษา ( ภาคพิเศษ)

 1   พื้นฐานวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103501 THAI STUDIES PURVIEW
 ปริทรรศน์ไทยคดีศึกษา
3 (2-3-4)
0103502 GEO-POLITICS OF LOCALITIES
 ภูมิรัฐศาสตร์ท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0103503 COMMUNITY STUDIES
 ชุมชนศึกษา
2 (2-1-3)
0103504 FOLK CULTURE
 วัฒนธรรมพื้นบ้าน
3 (2-3-4)
0103505 THAI REGIONAL WORLDVIEWS
 โลกทรรศน์ท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0103506 CULTURAL ANTHROPOLOGY
 มานุษยวิทยาภาควัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0103507 RESEARCH METHOD OF THAI STUDIES
 วิธีวิจัยทางไทยคดีศึกษา
3 (3-0-6)

 2   วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103511 SYSTEM OF LOCAL BELIEVES ANALYSIS
 การวิเคราะห์ระบบความเชื่อท้องถิ่น
2 (2-2-2)
0103512 POPULAR WISDOM AND LOCAL DEVELOPMENT
 ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาท้องถิ่น
2 (2-2-2)
0103513 FOLK LITURATURE STUDY
 วรรณกรรมท้องถิ่นศึกษา
3 (3-0-6)
0103514 OCCUPATION AND ECONOMY OF LOCALITIES
 อาชีพและเศรษฐกิจในท้องถิ่น
2 (2-2-2)
0103515 FOLK CULTURE AND SPECIFIC APPLICATIONS
 วัฒนธรรมพื้นบ้านกับการประยุกต์เฉพาะด้าน
3 (3-0-6)
0103516 INFORMATION SYSTEM AND ITS APPLICATIONS
 การสารนิเทศและสารนิทัศน์
3 (2-3-4)
0103517 FOLK RECREATION
 นันทนาการพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0103518 CULTURE IN THAI LANGUAGE AND DIALECTS
 วัฒนธรรมภาษาไทยและภาษาถิ่น
2 (2-0-4)
0103519 LOCAL ARTS
 ศิลปกรรมท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0103520 COMMUNITY DEVELOPMENT IN REGIONAL THAILAND
 การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0103611 SOCIAL INTEGRATION
 การบูรณาการทางสังคม
2 (2-0-4)
0103612 SCHOLARLY WRITING
 ไทยคดีนิพนธ์
3 (2-3-4)
0103613 THAI STUDIES SEMINAR 1
 สัมมนาไทยคดีศึกษา 1
3 (3-0-6)
0103614 THAI STUDIES SEMINAR 2
 สัมมนาไทยคดีศึกษา 2
3 (3-0-6)

 3   ปริญญานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103631 THESIS
 วิทยานิพนธ์
12 (0-12-24)
0103631 THESIS
 วิทยานิพนธ์
6 (0-6-12)
0103631 THESIS
 วิทยานิพนธ์
6 (0-6-12)

 4   ประมวลความรู้+อังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115500 READING
 การอ่าน
2 (2-0-4)
9900001 COMPREHENSIVE EXAMINATION (PROFESSIONAL SUBJECT)
 การสอบประมวลความรู้วิชาเอก
0 (0-0-1)
9900002 COMPREHENSIVE EXAMINATION (FOUNDATION OF EDUCATION)
 การสอบประมวลความรู้พื้นฐาน
0 (0-0-1)

 999   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 2หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103621 MULTICULTURAL RELATIONS
 พหุวัฒนธรรมสัมพันธ์
2 (2-0-4)
0103622 ARCHAEOLOGY AND ART HISTORY
 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ
2 (2-2-2)
0103623 FOLK CULTURE MUSEUM
 พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน
2 (1-3-2)
0103624 STATISTICS FOR RESEARCH
 สถิติเพื่อการวิจัย
3 (3-0-6)
0103625 SPECIAL TOPIC STUDY
 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3 (2-3-4)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต