หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : บัณฑิตศึกษาภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย (ศศ.ม.ภาคปกติ 53)

 1   วิชาบังคับร่วมหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111500 RESEARCH METHODOLOGY IN THAI LANGUAGE AND LITERATU
 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)
0111501 LINGUISTICS THEORIES
 ทฤษฎีภาษาศาสตร์
2 (2-0-4)
0111502 LITERARY THEORIES
 ทฤษฎีวรรณคดี
2 (2-0-4)

 2   วิชาบังคับเฉพาะสายหน่วยกิตต่ำสุด : 10หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   สายภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111510 THAI LINGUISTICS STUDY
 การศึกษาภาษาไทยแนวภาษาศาสตร์
2 (2-0-4)
0111534 WRITING DEVELOPMENT
 การพัฒนาการเขียน
3 (3-0-6)
0111536 INTERPRETATIVE READING
 การอ่านตีความ
2 (2-0-4)
0111641 SEMINAR IN THAI LANGUAGE USAGE
 สัมมนาการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)

 2.2   สายวรรณคดีหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111524 WORLD VIEWS OF THAI LITERATURE
 โลกทรรศน์จากวรรณกรรมไทย
2 (2-0-4)
0111527 LITERARY CRITICISM
 วรรณกรรมวิจารณ์
3 (3-0-6)
0111528 LITERARY COMPARATIVE STUDY
 การศึกษาวรรณคดีเชิงเปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
0111642 SEMINAR IN THAI HISTORICAL LITERATURE
 สัมมนาประวัติวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)

 3   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
 3.1   สายภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111503 SEMANTIC THEORIES
 ทฤษฎีความหมาย
2 (2-0-4)
0111511 ANALYSIS OF THAI DIALECTS
 การวิเคราะห์ภาษาไทยถิ่น
3 (3-0-6)
0111512 LOAN WORDS IN THAI
 คำยืมในภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111513 APPLIED LINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์
2 (2-0-4)
0111514 SOCIOLOGICAL LINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
2 (2-0-4)
0111515 PSYCHOLOGICAL LINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา
2 (2-0-4)
0111516 COMPARATIVE LINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
0111530 DEVELOPMENT OF THAI INSCRIPTION AND THAI SPELLING
 วิวัฒนาการของอักษรและอักขรวิธีไทย
2 (2-0-4)
0111531 ANALYSIS OF LANGUAGE FOR COMMUNICATION
 การวิเคราะห์ภาษาในการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0111532 THAI FOR SPECIAL PURPOSES
 ภาษาไทยเฉพาะกิจ
2 (2-0-4)
0111533 SPEECH DEVELOPMENT
 การพัฒนาการพูด
2 (2-0-4)
0111630 LANGUAGE AND LOGIC
 ตรรกวิทยาทางภาษา
2 (2-0-4)
0111631 SCRIPT WRITING
 การเขียนบทเพื่อการแสดง
3 (3-0-6)
0111632 ACADEMIC WRITING
 การผลิตงานทางวิชาการ
3 (3-0-6)
0111640 SEMINAR IN LINGUISTIC RESEARCH
 สัมมนางานวิจัยทางภาษาศาสตร์
3 (3-0-6)

 3.2   สายวรรณคดีหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111520 LITERATURE IN SUKHOTHAI AND AYUTTHAYA PERIODS
 วรรณคดีสมัยสุโขทัยและอยุธยา
2 (2-0-4)
0111521 LITERATURE IN THONBURI AND EARLY RATANAKOSIN PERIO
 วรรณคดีสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น
2 (2-0-4)
0111522 LITERARY WORKS BEFORE THE 2475 B.E. REVOLUTION
 วรรณกรรมก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
2 (2-0-4)
0111523 THAI SHORT STORIES AND NOVELS
 เรื่องสั้นและนวนิยายไทย
2 (2-0-4)
0111525 LITERARY WORKS AND PHILOSOPHY
 วรรณกรรมกับปรัชญา
2 (2-0-4)
0111526 LITERARY WORKS AND BUDDHISM
 วรรณกรรมกับพุทธศาสนา
2 (2-0-4)
0111529 THAI FOLKLORE AS RELATED TO THE THAI LANGUAGE AND
 คติชนวิทยาที่เกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)
0111535 POETRY WRITING
 การประพันธ์ร้อยกรอง
2 (2-0-4)
0111643 SEMINAR IN THAI CONTEMPORARY LITERATURE
 สัมมนาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0111644 SEMINAR IN REGIONAL LITERATURE
 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0111645 SEMINAR IN RESEARCH TRENDS IN THAI LANGUAGE AND LI
 สัมมนาแนวโน้มการค้นคว้าวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0111650 SELECTED POETS
 การศึกษากวีเฉพาะบุคคล
2 (2-0-4)
0111651 INDIVIDUAL STUDY
 การศึกษารายบุคคล
2 (2-0-4)

 4   ปริญญานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111699 THESIS
 วิทยานิพนธ์
12 (0-36-0)

 5   ประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9900001 COMPREHENSIVE EXAMINATION (PROFESSIONAL SUBJECT)
 การสอบประมวลความรู้วิชาเอก
0 (0-0-1)

 6   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115500 READING
 การอ่าน
2 (2-0-4)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต