หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : บัณฑิตศึกษาภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ (ภาคปกติ ก 56-59)

 1   หมวดวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 24หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116511 SYSTEMATIC GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์ระบบ
3 (3-0-6)
0116521 GEO-INFORMATICS
 ภูมิสารสนเทศ
3 (2-2-5)
0116522 MAP AND CARTOGRAPHY
 แผนที่และการทำแผนที่
3 (2-2-5)
0116523 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR SPATIAL ANALYSIS
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
3 (2-2-5)
0116541 RESEARCH METHODOLOGY
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย
3 (2-2-5)
0116642 SEMINAR IN GEO-INFORMATICS
 สัมมนาภูมิสารสนเทศ
3 (1-4-4)

 1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116533 CROSS-BORDER MIGRATION
 การย้ายถิ่นข้ามแดน
3 (3-0-6)
0116524 DIGITAL IMAGE ANALYSIS AND INTERPRETATION
 การวิเคราะห์และแปลความหมายภาพเชิงตัวเลข
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116691 THESIS
 วิทยานิพนธ์
12 (0-36-0)
0116691 THESIS
 วิทยานิพนธ์
6 (0-18-0)
0116691 THESIS
 วิทยานิพนธ์
3 (0-9-0)
0116691 THESIS
 วิทยานิพนธ์
9 (0-27-0)

 3   สอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9900001 COMPREHENSIVE EXAMINATION (PROFESSIONAL SUBJECT)
 การสอบประมวลความรู้วิชาเอก
0 (0-0-1)

 4   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115500 READING
 การอ่าน
2 (2-0-4)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต