หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : บัณฑิตศึกษาภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ไทยคดีศึกษา (ภาคปกติ 55-59)

 1   วิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103511 INTER-DISCIPLINARY THAI STUDIES
 สหวิทยาการไทยคดีศึกษา
2 (2-0-4)
0103512 ENGLISH FOR THAI STUDIES
 ภาษาอังกฤษเพื่อไทยคดีศึกษา
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 27หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103521 THAI STUDIES PURVIEW
 ปฏิทรรศน์ไทยคดีศึกษา
3 (2-2-5)
0103531 RESEARCH METHODS FOR THAI STUDIES
 ระเบียบวิธีวิจัยทางไทยคดีศึกษา
3 (2-2-5)
0103541 IDENTITIES OF THAI SOCIETY
 อัตลักษณ์สังคมไทย
3 (3-0-6)
0103542 CULTURAL STUDIES
 วัฒนธรรมศึกษา
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103661 ETHNIC GROUPS IN SOUTHERN THAILAND
 กลุ่มชาติพันธุ์ในภาคใต้ของประเทศไทย
3 (2-2-5)
0103554 SOCIO-CULTURAL CHANGE AND DEVELOPMENT
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและการพัฒนา
3 (3-0-6)
0103681 THAI STUDIES SCHOLARLY WRITING
 ไทยคดีนิพนธ์
3 (2-2-5)
0103682 THAI STUDIES SEMINAR
 สัมมนาไทยคดีศึกษา
3 (2-2-5)
0103553 SYSTEM OF BELIEFS AND ETHICS IN THAI SOCIETY
 ระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย
3 (3-0-6)
0103643 CULTURAL LANDSCAPE AND DEVELOPMENT
 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0103662 ISLAM AND MALAY CULTURE
 อิสลามกับวัฒนธรรมมลายู
3 (3-0-6)
0103631 SPECIFIC TOPIC STUDY
 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3 (2-2-5)
0103672 INFORMATION TECHNOLOGY FOR THAI STUDIES
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางไทยคดีศึกษา
3 (2-2-5)
0103551 CULTURE OF PEACE AND CONFLICT MANAGEMENT
 สันติวัฒนธรรมและการจัดการความขัดแย้ง
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103691 THESIS
 วิทยานิพนธ์
12 (0-36-0)
0103691 THESIS
 วิทยานิพนธ์
6 (0-18-0)

 4   สอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9900001 COMPREHENSIVE EXAMINATION (PROFESSIONAL SUBJECT)
 การสอบประมวลความรู้วิชาเอก
0 (0-0-1)

 5   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115500 READING
 การอ่าน
2 (2-0-4)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต