หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคสมทบ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ต่อเนื่อง 2 ปี (สมทบ)

 1.   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 79หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 34หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0101200 HERITAGE OF THAI ADMINISTRATIVE VALUES
 มรดกค่านิยมทางการบริหารของไทย
2 (2-0-4)
0101201 ENGLISH FOR MANAGEMENT
 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
0101203 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0101204 INTRODUCTION TO BUSINESS FOR MANAGEMENT
 พื้นฐานทางธุรกิจเพื่อการจัดการ
2 (2-0-4)
0101211 INTRODUCTION TO LAW
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
0101212 FUNDAMENTAL ECONOMICS FOR MANAGEMENT
 พื้นฐานเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
0101213 THAI GOVERNMENT AND ADMINISTRATION
 การปกครองและการบริหารราชการไทย
3 (3-0-6)
0101214 BUSINESS LAW FOR MANAGEMENT
 กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
0101215 ADMINISTRATIVE LAW
 กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
0101280 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 หลักการบริหาร
3 (3-0-6)
0101281 PSYCHOLOGY FOR MANAGEMENT
 จิตวิทยาเพื่อการบริหาร
3 (3-0-6)
0101282 QUANTITATIVE ANALYSIS
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 45หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0101381 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0101382 COMPENSATION MANAGEMENT
 การบริหารค่าตอบแทน
3 (3-0-6)
0101383 RECRUITING AND SELECTION OF HUMAN RESOURCE
 การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0101384 ORGANIZATION BEHAVIOR
 พฤติกรรมองค์กร
3 (3-0-6)
0101385 LABOR RELATIONS
 แรงงานสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0101387 LEADERSHIP AND MOTIVATION
 ภาวะผู้นำและการจูงใจ
3 (3-0-6)
0101389 PERFORMANCE APPRAISAL
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3 (3-0-6)
0101481 ORGANIZATIONAL COMMUNICATION
 การสื่อสารในองค์การ
3 (3-0-6)
0101482 TRAINING AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)
0101488 WELFARE MANAGEMENT AND SOCIAL INSURANCE
 การจัดสวัสดิการและการประกันสังคม
3 (3-0-6)
0101489 SEMINAR IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)

 1.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0101283 HUMAN RELATIONS IN ORGANIZATION
 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
3 (3-0-6)
0101284 ORGANIZATION THEORY
 ทฤษฎีองค์กร
3 (3-0-6)
0101285 CONFLICT MANAGEMENT
 การบริหารความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
0101386 ORGANIZATION DEVELOPMENT
 การพัฒนาองค์การ
3 (3-0-6)
0101388 SEMINAR IN ORGANIZATION MANAGEMENT
 สัมมนาการบริหารองค์การ
3 (2-2-5)
0101483 STRATEGIC PLANNING
 การวางแผนกลยุทธ์
3 (3-0-6)
0101484 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)
0101485 ETHICS FOR ADMINISTRATOR
 จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร
3 (3-0-6)
0101486 OFFICE MANAGEMENT
 การจัดการสำนักงาน
3 (3-0-6)
0101487 RESEARCH IN PERSONNEL MANAGEMENT
 การวิจัยงานบุคคล
3 (3-0-6)
0703361 ECONOMICS OF HUMAN RESOURCES
 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต