หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภูมิศาสตร์ (54)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000111 THAI AND CULTURAL ASPECTS IN LANGUAGE USE
 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา
3 (3-0-6)
0000121 GENERAL ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1
3 (3-0-6)
0000122 GENERAL ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000141 DYNAMICS OF GLOBAL AND THAI SOCIETY
 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย
3 (3-0-6)
0000142 AESTHETIC INTELLECT AND ETHICS
 สุนทรียภาพ ปัญญาและจริยธรรม
3 (2-2-5)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000151 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR LIFE
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
0000152 HEALTH SCIENCE FOR QUALITY OF LIFE
 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000161 LOCAL COMMUNITY WAYS OF LIFE
 วิถีชุมชนท้องถิ่น
3 (1-6-2)
0000162 SOUTHERN THAI STUDIES
 ทักษิณศึกษา
3 (1-6-2)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.5.1   วิชาเลือกกลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000131 MALAY LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3 (3-0-6)
0000132 CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0000133 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0000134 KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
0000211 SPEAKING AND WRITING THAI FOR HIGHER EDUCATION
 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา
3 (2-2-5)
0000221 GENERAL ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3
3 (3-0-6)

 1.5.2   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000143 INFORMATION FOR STUDY SKILLS
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0000144 PSYCHOLOGY IN DAILY LIFE
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000145 SOCIAL AND CULTURE HISTORY OF THAILAND
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0000146 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000147 ECONOMY AND MANAGEMENT IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 95หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   กลุ่มพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0202221 INTRODUCTION TO LINEAR ALGEBRA
 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0207101 PRINCIPLES OF BIOLOGY 1
 หลักชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
0207191 BIOLOGY LABORATORY 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-0)
0202101 BASIC MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
4 (4-0-8)
0204104 GENERAL CHEMISTRY
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
0204194 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-0)
0116233 STATISTICAL TECHNIQUES IN GEOGRAPHY
 วิธีการสถิติทางภูมิศาสตร์
3 (2-3-4)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 77หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 47หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116114 PHYSICAL GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์กายภาพ
3 (2-2-5)
0116121 HUMAN GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์มนุษย์
3 (3-0-6)
0116231 MAP INTERPRETATION
 การแปลความหมายแผนที่
3 (2-3-4)
0116232 COMPUTER FOR GEOGRAPHER
 คอมพิวเตอร์สำหรับนักภูมิศาสตร์
3 (2-3-4)
0116234 FIELD SURVEY IN GEOGRAPHY
 การสำรวจในสนามทางภูมิศาสตร์
3 (2-3-4)
0116235 PHOTOGRAMMETRY
 โฟโตแกรมเมตรี
3 (2-3-4)
0116331 REMOTE SENSING
 รีโมตเซนซิ่ง
3 (2-3-4)
0116332 CARTOGRAPHY
 การทำแผนที่
3 (2-3-4)
0116334 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3 (2-3-4)
0116336 RESEARCH IN GEOGRAPHY
 การวิจัยทางภูมิศาสตร์
3 (2-2-5)
0116341 REGIONAL GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์ภูมิภาค
3 (3-0-6)
0116342 GEOGRAPHY OF THAILAND
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
2 (2-0-4)
0116421 PHILOSOPHICAL GEOGRAPHY
 ปรัชญาทางภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)
0116431 GEOGRAPHICAL PRACTICUM
 การฝึกงานทางภูมิศาสตร์
3 (0-9-0)
0116432 SPECIAL PROBLEMS IN GEOGRAPHY
 ปัญหาพิเศษทางภูมิศาสตร์
3 (0-9-0)
0116433 READING IN GEOGRAPHY
 การอ่านทางภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)

 2.2.2   วิชาเอกเลือก (21 นก.)หน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.2.1   เลือกกลุ่ม กหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116112 WETLAND
 พื้นที่ชุ่มน้ำ
3 (2-2-5)
0116111 CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2 (2-0-4)
0116211 INTRODUCTION TO GEOLOGY
 ธรณีวิทยาเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0116212 PHYSICAL GEOGRAPHY OF THAILAND
 ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย
3 (2-2-5)
0116113 CONSERVATION OF WETLAND
 การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ
2 (2-0-4)
0116115 NATURAL DISASTER GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์ภัยธรรมชาติ
2 (2-0-4)
0116213 SOIL GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์ดิน
3 (2-2-5)
0116214 ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY OF THAILAND
 ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
3 (2-2-5)
0116215 HYDROGEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์น้ำ
3 (2-2-5)
0116311 CLIMATOLOGY
 ภูมิอากาศวิทยา
3 (2-2-5)
0116312 COASTAL GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์ชายฝั่ง
3 (2-2-5)
0116313 BIOGEOGRYPHY
 ภูมิศาสตร์ชีวภาพ
3 (2-2-5)
0116314 GEO-ECOLOGY
 ภูมินิเวศ
3 (2-2-5)
0116411 GEOMORPHOLOGY
 ภูมิสัณฐานวิทยา
3 (2-2-5)
0116412 NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
0116413 WATWERSHEDS GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำ
3 (2-2-5)
0116414 GEOGRAPHY AND ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL IMPACT
 ภูมิศาสตร์กับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
0116415 GEOGRAPHY OF POLLUTION
 ภูมิศาสตร์มลภาวะ
3 (2-2-5)

 2.2.2.2   เลือกกลุ่ม ขหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116122 WORLD ECONOMIC GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจโลก
3 (3-0-6)
0116221 POPULATION GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์ประชากร
3 (3-0-6)
0116222 SETTLEMENT GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน
3 (2-2-5)
0116223 POLITICAL GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์การเมือง
3 (3-0-6)
0116224 AGRICULTURAL GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์การเกษตร
3 (2-2-5)
0116225 INDUSTRIAL GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
0116226 GEOGRAPHY OF TOURISM
 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
0116123 ECONOMIC GEOGRAPHY OF THAILAND
 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจประเทศไทย
3 (2-2-5)
0116321 HUMAN ECOLOGY
 นิเวศวิทยามนุษย์
3 (2-2-5)
0116322 GEOGRAPHY AND TOURISM RESOURCES MANAGEMENT
 ภูมิสาสตร์กับการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
0116323 URBAN GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์เมือง
3 (2-2-5)
0116324 RURAL GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์ชนบท
3 (2-2-5)
0116325 TRANSPORTATION GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์การขนส่ง
3 (2-2-5)
0116326 MARKETING GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์การตลาด
3 (2-2-5)
0116422 MIGRATION GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์การย้ายถิ่น
3 (2-2-5)
0116423 COMMUNITY ECONOMIC GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจชุมชน
3 (2-2-5)
0116424 GEOGRAPHY OF LOCAL PLANNING AND DEVELOPMENT
 ภูมิศาสตร์การวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
0116425 LAND USE PLANNING GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์การวางแผนการใช้ที่ดิน
3 (2-2-5)
0116426 HISTORICAL GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์เชิงประวัติ
3 (2-2-5)

 2.2.2.3   เลือกกลุ่ม คหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116236 PRESENTATION TECHNIQUES IN GEOGRAPHY
 เทคนิคการนำเสนองานทางภูมิศาสตร์
3 (2-3-4)
0116237 DATA ANALYSIS TECHNIQUES IN GEOGRAPHY
 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
3 (2-3-5)
0116238 QUANTITATIVE ANALYSIS IN GEOGRAPHY
 ปริมาณวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์
3 (2-3-4)
0116333 DIGITAL PHOTOGRAMMETRY
 โฟโตแกรมเมตรีเชิงตัวเลข
3 (2-3-4)
0116335 SPATIAL DATABASE MANAGEMENT
 การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
3 (2-3-4)
0116337 GEO-INFORMATICS
 ภูมิสารสนเทศ
3 (2-3-4)
0116338 GEOGRAPHICAL PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมทางภูมิศาสตร์
3 (2-3-4)
0116339 TECHNIQUE OF SPATIAL ANALYSIS
 เทคนิคการวิเคราะห์ระวางที่
3 (2-3-4)
0116434 SEMINAR IN GEOGRAPHY
 การสัมมนาทางภูมิศาสตร์
1 (0-2-1)
0116435 SURVEYING AND MAPPING WITH GPS
 การสำรวจและการทำแผนที่ด้วยเครื่องมือจับพิกัดโลก
3 (2-3-4)
0116436 3D TECHNIQUES IN GEOGRAPHY
 เทคนิคการสร้างแบบจำลองสามมิติทางภูมิศาสตร์
3 (2-3-4)
0116437 SOCIAL APPLICATION OF GIS AND REMOTE SENSING
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรีโมตเซนซิ่งทางสังคม
3 (2-3-4)
0116438 PHYSICAL APPLICATION OF GIS AND REMOTE SENSING
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรีโมตเซนซิ่งทางกายภาพ
3 (2-3-4)
0116439 ENVIRONMENTAL APPLICATION OF GIS AND REMOTE SENSING
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรีโมตเซนซิ่งทางสิ่งแวดล้อม
3 (2-3-4)

 2.2.2.4   เลือกกลุ่ม ก ข ค งหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116343 GEOGRAPHICAL OF SOUTHERN THAILAND
 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ของประเทศไทย
3 (2-2-5)
0116344 LOCAL GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น
3 (2-2-5)
0116345 GEOGRAPHY OF ASIA
 ภูมิศาสตร์เอเชีย
3 (3-0-6)
0116346 GEOGRAPHY OF SOUTHEAST ASIA
 ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0116347 GEOGRAPHY OF EUROPE
 ภูมิศาสตร์ยุโรป
3 (3-0-6)
0116348 GEOGRAPHY OF NORTH AMERICA
 ภูมิศาสตร์อเมริกาเหนือ
3 (3-0-6)
0116349 GEOGRAPHY OF CENTRAL AMERICA
 ภูมิศาสตร์อเมริกากลาง
3 (3-0-6)
0116441 GEOGRAPHY OF SOUTH AMERICA
 ภูมิศาสตร์อเมริกาใต้
3 (3-0-6)
0116442 GEOGRAPHY OF AFRICA
 ภูมิศาสตร์แอฟริกา
3 (3-0-6)
0116443 GEOGRAPHY OF AUSTRALIA AND OCEANIA
 ภูมิศาสตร์ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
3 (3-0-6)

 8   หลักสูตรนอกชั้นเรียน(2)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 COMPUTER SKILLS TEST
 การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
0 (0-0-0)
1600401 EXTRA CURRICULUM ENRICHMENT FOR STUDENT DEVELOPMENT
 หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
0 (0-0-0)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต