หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภูมิศาสตร์1(48)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   ศึกษาทั่วไปบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111101 THAI 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
0115101 ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
0115102 ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119101 DYNAMICS OF GLOBAL SOCIETY
 พลวัตสังคมโลก
2 (2-0-4)
0600101 AESTHETICS
 สุนทรียศาสตร์
2 (2-0-4)
0705103 ECONOMY AND MANAGEMENT IN TODAY'S WORLD
 เศรษฐกิจและการจัดการในโลกปัจจุบัน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0500101 HEALTH SCIENCE FOR LIFE QUALITY ENHANCEMENT
 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
0216101 MAN, SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
 มนุษย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.3   ศึกษาทั่วไปที่หลักสูตรกำหนดหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.4   กลุ่มภาษา, กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์, กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 MAN AND INFORMATION
 มนุษย์กับสารนิเทศ
2 (2-0-4)
0111102 THAI 2
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
0115103 ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
0401101 INTRODUCTION TO AGRICULTURAL SYSTEMS
 ระบบการเกษตรเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0204103 CHEMISTRY IN DAILY LIFE
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0500104 EXERCISE FOR HEALTH
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)
0308102 ENCOUNTERING PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0801101 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0107102 CONTEMPORARY WORLD EVENTS
 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0116101 NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT OF THAILAND
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย
3 (3-0-6)
0117102 CURRENT POLITICS AND GOVERNMENT
 การเมืองการปกครองในปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0214101 INTRODUCTION TO COMPUTER
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
0604109 MUSIC FOR LIFE QUALITY ENHANCEMENT
 ดนตรีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
0605101 ART AND CULTURE
 ศิลปะและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0605102 ART APPRECIATION
 ศิลปนิยม
3 (3-0-6)
0109101 BASIC MODERN CHINESE
 ภาษาจีนปัจจุบันเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0110101 BASIC JAPANESE
 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0113101 BASIC MALAY
 ภาษามลายูเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0121101 BASIC KOREAN
 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0102103 IDENTITY OF SOCIETY AND THE LOCAL COMMUNITY
 อัตลักษณ์สังคมและท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0308103 CAMPING
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (1-2-3)
0703101 ECONOMY IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0703102 ECONOMICS FOR ENTERPRENEURS
 เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
0703103 ECONOMICS FOR COMMUNITY DEVELOPMENT
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0705104 ACCOUNTING AND TAXATION IN DAILY LIFE
 การบัญชีและภาษีอากรในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0705105 INTRODUCTION TO SMALL AND COMMUNITY BUSINESSES
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อมและธุรกิจชุมชน
3 (3-0-6)
0207103 BIOLOGY IN DAILY LIFE
 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0209103 PHYSICS IN DAILY LIFE
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0216102 SCIENCE IN DAILY LIFE
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0219201 INTRODUCTION TO STATISTICS
 หลักสถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0219202 STATISTICS IN DAILY LIFE
 สถิติในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0219281 STATISTICS LABORATORY
 ปฏิบัติการทางสถิติ
1 (0-2-1)
0401102 INTRODUCTION TO AGRO-INDUSTRY
 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0500102 BASIC HEALTH CARE
 การดูแลสุขภาพเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0500103 CONSUMER'S HEALTH
 สุขภาพผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0604102 MUSIC APPRECIATION
 สังคีตนิยม
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 93หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   กลุ่มพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 19หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1.1   วิชาเฉพาะด้านบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 10หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0202111 CALCULUS 1
 แคลคูลัส 1
4 (4-0-8)
0202221 INTRODUCTION TO LINEAR ALGEBRA
 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0219241 STATISTICAL METHODS 1
 ระเบียบวิธีทางสถิติ 1
3 (3-0-6)

 2.1.2   วิชาเฉพาะด้านเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107211 THAI HISTORY BEFORE NATION STATE
 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยรัฐชาติ
3 (3-0-6)
0107250 WESTERN CIVILIZATION
 อารยธรรมตะวันตก
3 (3-0-6)
0107282 THAI HISTORY MODERN PERIOD
 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0107282 THAI HISTORY : MODERN PERIOD
 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0107303 HISTORY OF COMPARATIVE POLITICAL THOUGHTS
 ประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0107343 HISTORY OF THE MIDDLE EAST
 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
3 (3-0-6)
0107352 HISTORY OF EUROPE IN THE 15TH TO 19TH CENTURIES
 ประวัติศาสตร์ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 15-19
3 (3-0-6)
0107381 HISTORY OF ANCIENT ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียสมัยโบราณ
2 (2-0-4)
0107383 HISTORY OF SOUTHEAST ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2 (2-0-4)
0107390 A STUDY OF ARCHAEOLOGY AND ARCHAEOLOGICAL SITES FOR TOURISM
 การศึกษาแหล่งโบราณคดีและโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
0107422 HISTORY OF MODERN SOUTHEAST ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
3 (3-0-6)
0107423 HISTORY OF ASEAN
 ประวัติศาสตร์อาเซียน
3 (3-0-6)
0117101 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE
 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0117220 THAI POLITICS AND GOVERNMENT
 การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0117220 THAI POLITICS AND GOVERNMENT
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0117240 INTRODUCTION TO PUBLIC ADMINISTRATION
 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0117270 INTRODUCTION TO LAW
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0117291 THAI POLITICS AND GOVERNMENT SYSTEMS
 ระบบการเมือง การปกครองไทย
3 (3-0-6)
0117292 LAW IN EVERYDAY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0117334 INTERNATIONAL RELATIONS OF WESTERN EUROPE
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของยุโรปตะวันตก
3 (3-0-6)
0207462 INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
 การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0703110 INTRODUCTION TO ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0705101 INTRODUCTION TO BUSINESS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
2 (2-0-4)
0705256 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
0705357 BUSINESS ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
0107101 HISTORY OF THAI SOCIETY
 ประวัติสังคมไทย
2 (2-0-4)
0118201 INTRODUCTION TO SOCIOLOGY
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0118332 SOCIAL PSYCHOLOGY IN SOCIOLOGY
 จิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
0107352 HISTORY OF EUROPE IN THE 15TH TO 18TH CENTURIES
 ประวัติศาสตร์ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 15-18
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 54หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 32หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116121 PHYSICAL GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์กายภาพ
3 (2-2-5)
0116131 HUMAN GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์มนุษย์
3 (3-0-6)
0116211 MAPS INTERPRETATION
 การแปลความหมายแผนที่
3 (2-3-4)
0116212 FIELD SURVEY IN GEOGRAPHY
 การสำรวจในสนามทางภูมิศาสตร์
3 (2-3-4)
0116213 PHOTOGRAMMETRY
 โฟโตแกรมเมตรี
3 (2-3-4)
0116215 TECHNIQUES IN GEOGRAPHICAL ANALYSIS
 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
3 (2-3-4)
0116311 REMOTE SENSING
 รีโมทเซนซิ่ง
3 (2-3-4)
0116312 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3 (2-3-4)
0116313 CARTOGRAPHY
 การทำแผนที่
3 (2-3-4)
0116442 RESEARCH IN GEOGRAPHY
 การวิจัยทางภูมิศาสตร์
3 (2-2-5)
0116443 GEOGRAPHICAL PRACTICUM
 การฝึกงานทางภูมิศาสตร์
2 (0-6-0)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 22หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.2.1   เลือกกลุ่ม ก ขหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116122 CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2 (2-0-4)
0116123 CONSERVATION OF WETLAND
 การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ
2 (2-0-4)
0116132 GEOGRAPHY OF THAILAND
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
2 (2-0-4)
0116221 INTRODUCTION TO GEOLOGY
 ธรณีวิทยาเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0116223 PHYSICAL GEOGRAPHY OF THAILAND
 ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย
3 (3-0-6)
0116231 GEOGRAPHY OF POPULATION
 ภูมิศาสตร์ประชากร
3 (3-0-6)
0116232 REGIONAL GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์ภูมิภาค
3 (3-0-6)
0116321 SOIL GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์ดิน
3 (2-2-5)
0116322 CLIMATOLOGY
 ภูมิอากาศวิทยา
3 (2-2-5)
0116323 ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY OF THAILAND
 ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
3 (3-0-6)
0116324 HYDROGEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์น้ำ
3 (3-0-6)
0116325 COASTAL GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์ชายฝั่ง
3 (2-2-5)
0116331 SETTLEMENT GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน
3 (3-0-6)
0116332 POLITICAL GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์การเมือง
3 (3-0-6)
0116333 TRANSPORTATION GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์การขนส่ง
3 (3-0-6)
0116334 AGRICULTURAL GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์การเกษตร
3 (3-0-6)
0116421 RESOURCES AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0116422 BIOGEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
0116431 GEOGRAPHY OF LOCAL PLANNING AND DEVELOPMENT
 ภูมิศาสตร์การวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
0116432 GEOGRAPHY OF TOURISM
 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
0116433 GEOGRAPHY OF MARKETING AND MANUFACTURING
 ภูมิศาสตร์การตลาดและการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0116236 PRESENTATION TECHNIQUES IN GEOGRAPHY
 เทคนิคการนำเสนองานทางภูมิศาสตร์
3 (2-3-4)
0116324 RURAL GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์ชนบท
3 (2-2-5)

 2.2.2.2   เลือกกลุ่ม คหน่วยกิตต่ำสุด : 2หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116441 READING IN GEOGRAPHY
 การอ่านทางภูมิศาสตร์
2 (2-0-4)
0116444 SEMINAR IN GEOGRAPHY
 การสัมมนาทางภูมิศาสตร์
1 (0-2-1)
0116445 INDEPENDENT STUDY IN GEOGRAPHY
 การศึกษาปัญหาทางภูมิศาสตร์
2 (0-4-2)

 2.2.2.3   เลือกกลุ่ม ก ข คหน่วยกิตต่ำสุด : 5หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116222 GEOMORPHOLOGY
 ธรณีสัณฐานวิทยา
3 (2-2-5)

 2.2.3   วิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 8
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต