หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภูมิศาสตร์2

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 32หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1.1   ภาษาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111101 THAI 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
0115101 ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
0115102 ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.1.2   ภาษาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109101 GENERAL MODERN CHINESE
 ภาษาจีนปัจจุบันทั่วไป
3 (2-2-5)
0110101 GENERAL JAPANESE
 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
3 (2-2-5)
0111102 THAI 2
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
0112101 GENERAL FRENCH
 ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป
3 (2-2-5)
0113101 GENERAL MALAY
 ภาษามลายูทั่วไป
3 (2-2-5)
0114101 GENERAL GERMAN
 ภาษาเยอรมันทั่วไป
3 (2-2-5)
0115103 ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0100101 MAN AND AESTHETICS
 มนุษย์กับสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0100102 MAN AND ETHICS
 มนุษย์กับจริยธรรม
2 (2-0-4)
0106101 MAN AND INFORMATION
 มนุษย์กับสารนิเทศ
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119101 MAN AND CHANGE
 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง
2 (2-0-4)
0119102 MAN AND DEVELOPMENT
 มนุษย์กับการพัฒนา
2 (2-0-4)
0119103 MAN AND MANAGEMENT
 มนุษย์กับการจัดการ
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 7หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0214101 INFORMATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
0200101 MAN WITH SCIENCE AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0200102 MAN AND DEVELOPMENT OF QUALITY OF LIFE
 มนุษย์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มพลศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 1หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0319161 BASKETBALL 1
 บาสเกตบอล 1
1 (1-1-1)
0319162 VOLLEYBALL 1
 วอลเลย์บอล 1
1 (1-1-1)
0319163 FOOTBALL 1
 ฟุตบอล 1
1 (1-1-1)
0319164 TAKRAW AND SEPAK TAKRAW 1
 ตะกร้อและเซบัคตะกร้อ 1
1 (1-1-1)
0319165 RUGBY FOOTBALL 1
 รักบี้ฟุตบอล 1
1 (1-1-1)
0319166 HOCKEY 1
 ฮ๊อกกี้ 1
1 (1-1-1)
0319167 SOFTBALL 1
 ซอฟท์บอล 1
1 (1-1-1)
0319168 BASEBALL 1
 เบสบอล 1
1 (1-1-1)
0319171 TENNIS 1
 เทนนิส 1
1 (1-1-1)
0319172 TABLE TENNIS 1
 เทเบิลเทนนิส 1
1 (1-1-1)
0319173 BADMINTON 1
 แบดมินตัน 1
1 (1-1-1)
0319174 BOXING 1
 มวยสากล 1
1 (1-1-1)
0319175 THAI BOXING 1
 มวยไทย 1
1 (1-1-1)
0319176 JUDO 1
 ยูโด 1
1 (1-1-1)
0319177 AIKIDO
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0319178 WRESTLING
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0319179 RHYTHMIC SPORTIVE GYMNASTICS 1
 ยิมนาสติกลีลา 1
1 (1-1-1)
0319181 BODY CONDITIONING
 การบริหารร่างกาย
1 (1-1-1)
0319381 SWORD AND POLE FIGHTING
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)
0319382 PHYTHMIC ACTIVITIES
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0319383 SELF-DEFENSE
 ต่อสู้ป้องกันตัว
1 (1-1-1)
0319481 BALLROOM DANCE
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0319482 AEROBIC DANCE
 แอร์โรบิคด๊านซ์
1 (1-1-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 91หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   กลุ่มพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 19หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1.1   วิชาเฉพาะด้านบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 10หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0202111 CALCULUS 1
 แคลคูลัส 1
4 (4-0-8)
0202221 INTRODUCTION TO LINEAR ALGEBRA
 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0219241 STATISTICAL METHODS 1
 ระเบียบวิธีทางสถิติ 1
3 (3-0-6)

 2.1.2   วิชาเฉพาะด้านเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107211 THAI HISTORY BEFORE NATION STATE
 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยรัฐชาติ
3 (3-0-6)
0107250 WESTERN CIVILIZATION
 อารยธรรมตะวันตก
3 (3-0-6)
0107282 THAI HISTORY MODERN PERIOD
 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0107282 THAI HISTORY : MODERN PERIOD
 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0107303 HISTORY OF COMPARATIVE POLITICAL THOUGHTS
 ประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0107343 HISTORY OF THE MIDDLE EAST
 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
3 (3-0-6)
0107352 HISTORY OF EUROPE IN THE 15TH TO 19TH CENTURIES
 ประวัติศาสตร์ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 15-19
3 (3-0-6)
0107390 A STUDY OF ARCHAEOLOGY AND ARCHAEOLOGICAL SITES FOR TOURISM
 การศึกษาแหล่งโบราณคดีและโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
0107423 HISTORY OF ASEAN
 ประวัติศาสตร์อาเซียน
3 (3-0-6)
0117100 INTRODUCTION TO POLITICS
 การเมืองเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0117101 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE
 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0117220 THAI POLITICS AND GOVERNMENT
 การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0117220 THAI POLITICS AND GOVERNMENT
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0117230 INTRODUCTION TO INTERNATIONAL RELATIONS
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0117240 INTRODUCTION TO PUBLIC ADMINISTRATION
 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0117270 INTRODUCTION TO LAW
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0117291 THAI POLITICS AND GOVERNMENT SYSTEMS
 ระบบการเมือง การปกครองไทย
3 (3-0-6)
0117292 LAW IN EVERYDAY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0117334 INTERNATIONAL RELATIONS OF WESTERN EUROPE
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของยุโรปตะวันตก
3 (3-0-6)
0117342 PUBLIC PERSONNEL ADMINISTRATION
 การบริหารงานบุคคล
3 (3-0-6)
0118251 CULTURAL ANTHROPOLOGY
 มานุษยวิทยาภาควัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0204101 CHEMISTRY 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
0207101 BIOLOGY 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
0207462 INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
 การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0209101 PHYSICS 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
0703110 INTRODUCTION TO ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0705101 INTRODUCTION TO BUSINESS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
2 (2-0-4)
0705357 BUSINESS ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 54หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 32หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116121 PHYSICAL GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์กายภาพ
3 (2-2-5)
0116131 HUMAN GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์มนุษย์
3 (3-0-6)
0116211 MAPS INTERPRETATION
 การแปลความหมายแผนที่
3 (2-3-4)
0116212 FIELD SURVEY IN GEOGRAPHY
 การสำรวจในสนามทางภูมิศาสตร์
3 (2-3-4)
0116213 PHOTOGRAMMETRY
 โฟโตแกรมเมตรี
3 (2-3-4)
0116215 TECHNIQUES IN GEOGRAPHICAL ANALYSIS
 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
3 (2-3-4)
0116311 REMOTE SENSING
 รีโมทเซนซิ่ง
3 (2-3-4)
0116312 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3 (2-3-4)
0116313 CARTOGRAPHY
 การทำแผนที่
3 (2-3-4)
0116442 RESEARCH IN GEOGRAPHY
 การวิจัยทางภูมิศาสตร์
3 (2-2-5)
0116443 GEOGRAPHICAL PRACTICUM
 การฝึกงานทางภูมิศาสตร์
2 (0-6-0)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 22หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.2.1   เลือกกลุ่ม ก ขหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.2.1A   ก.วิชากายภาพและสิ่งแวดล้อมหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116221 INTRODUCTION TO GEOLOGY
 ธรณีวิทยาเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0116222 GEOMORPHOLOGY
 ธรณีสัณฐานวิทยา
3 (2-2-5)
0116223 PHYSICAL GEOGRAPHY OF THAILAND
 ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย
3 (3-0-6)
0116321 SOIL GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์ดิน
3 (2-2-5)
0116322 CLIMATOLOGY
 ภูมิอากาศวิทยา
3 (2-2-5)
0116323 ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY OF THAILAND
 ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
3 (3-0-6)
0116324 HYDROGEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์น้ำ
3 (3-0-6)
0116325 COASTAL GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์ชายฝั่ง
3 (2-2-5)
0116421 RESOURCES AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0116422 BIOGEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)

 2.2.2.1B   ข.วิชามนุษย์และเศรษฐกิจหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116332 POLITICAL GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์การเมือง
3 (3-0-6)
0116333 TRANSPORTATION GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์การขนส่ง
3 (3-0-6)
0116334 AGRICULTURAL GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์การเกษตร
3 (3-0-6)
0116431 GEOGRAPHY OF LOCAL PLANNING AND DEVELOPMENT
 ภูมิศาสตร์การวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
0116433 GEOGRAPHY OF MARKETING AND MANUFACTURING
 ภูมิศาสตร์การตลาดและการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)

 2.2.2.2   เลือกกลุ่ม คหน่วยกิตต่ำสุด : 2หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116441 READING IN GEOGRAPHY
 การอ่านทางภูมิศาสตร์
2 (2-0-4)
0116444 SEMINAR IN GEOGRAPHY
 การสัมมนาทางภูมิศาสตร์
1 (0-2-1)
0116445 INDEPENDENT STUDY IN GEOGRAPHY
 การศึกษาปัญหาทางภูมิศาสตร์
2 (0-4-2)

 2.2.2.3   เลือกกลุ่ม ก ข คหน่วยกิตต่ำสุด : 5หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116122 CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2 (2-0-4)
0116231 GEOGRAPHY OF POPULATION
 ภูมิศาสตร์ประชากร
3 (3-0-6)
0116331 SETTLEMENT GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน
3 (3-0-6)
0116432 GEOGRAPHY OF TOURISM
 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (2-2-5)

 2.2.3   วิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.3.1   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต