หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (59)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000111 THAI AND CULTURAL ASPECTS IN LANGUAGE USE
 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา
3 (3-0-6)
0000121 GENERAL ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1
3 (3-0-6)
0000122 GENERAL ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000141 DYNAMICS OF GLOBAL AND THAI SOCIETY
 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย
3 (3-0-6)
0000142 AESTHETIC INTELLECT AND ETHICS
 สุนทรียภาพ ปัญญาและจริยธรรม
3 (2-2-5)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000151 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR LIFE
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
0000152 HEALTH SCIENCE FOR QUALITY OF LIFE
 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000161 LOCAL COMMUNITY WAYS OF LIFE
 วิถีชุมชนท้องถิ่น
3 (1-6-2)
0000162 SOUTHERN THAI STUDIES
 ทักษิณศึกษา
3 (1-6-2)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.5.1   วิชาเลือกกลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000131 MALAY LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3 (3-0-6)
0000132 CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0000133 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0000134 KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
0000211 SPEAKING AND WRITING THAI FOR HIGHER EDUCATION
 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา
3 (2-2-5)
0000221 GENERAL ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3
3 (3-0-6)

 1.5.2   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000143 INFORMATION FOR STUDY SKILLS
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0000144 PSYCHOLOGY IN DAILY LIFE
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000145 SOCIAL AND CULTURE HISTORY OF THAILAND
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0000146 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000147 ECONOMY AND MANAGEMENT IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 93หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 84หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 66หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115131 GRAMMAR 1
 ไวยากรณ์ 1
3 (3-0-6)
0115221 READING PRINCIPLES
 หลักการอ่าน
3 (3-0-6)
0115241 BASIC WRITING
 การเขียนเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0115222 ANALYTICAL AND CRITICAL READING
 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
3 (3-0-6)
0115231 GRAMMAR 2
 ไวยากรณ์ 2
3 (3-0-6)
0115371 TRANSLATION 1
 การแปล 1
3 (3-0-6)
0115372 TRANSLATION 2
 การแปล 2
3 (3-0-6)
0115321 ACADEMIC READING
 การอ่านเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0115102 VOCABULARY SKILL DEVELOPMENT
 การพัฒนาทักษะด้านศัพท์
2 (2-0-4)
0115161 ENGLISH PHONETICS 1
 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
0115211 LISTENING-SPEAKING 1
 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
0115212 LISTENING-SPEAKING 2
 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
0115242 PARAGRAPH WRITING
 การเขียนย่อหน้า
3 (2-2-5)
0115251 INTRODUCTION TO PROSE AND POETRY
 ร้อยแก้วและร้อยกรองเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0115261 ENGLISH PHONETICS 2
 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
0115341 ESSAY WRITING
 การเขียนเรียงความ
3 (2-2-5)
0115342 ACADEMIC WRITING
 การเขียนเชิงวิชาการ
3 (2-2-5)
0115351 CULTURAL BACKGROUNDS OF NATIVE ENGLISH SPEAKING COUNTRIES
 พื้นฐานวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
0115352 ENGLISH AND AMERICAN LITERARY HISTORIES
 ประวัติวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
3 (3-0-6)
0115354 ENGLISH AND AMERICAN SHORT STORIES AND NOVELS
 เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษและอเมริกัน
3 (3-0-6)
0115361 ENGLISH LINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0115412 ACADEMIC DISCUSSION AND PRESENTATION
 การอภิปรายและการนำเสนอเชิงวิชาการ
3 (2-2-5)
0115485 RESEARCH METHODOLOGY IN ENGLISH STUDIES
 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษศึกษา
2 (2-0-4)

 2.1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115471 TRANSLATION 3
 การแปล 3
3 (3-0-6)
0115311 LISTENING-SPEAKING 3
 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 3
3 (2-2-5)

 2.2   วิชาประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115488 COOPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
9 (0-36-0)
0115486 RESEARCH PROJECT IN ENGLISH STUDIES
 โครงงานวิจัยด้านภาษาอังกฤษศึกษา
3 (0-9-0)
0115487 INTERNSHIP
 การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
6 (0-18-0)

 8   หลักสูตรนอกชั้นเรียน(2)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 COMPUTER SKILLS TEST
 การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
0 (0-0-0)
1600401 EXTRA CURRICULUM ENRICHMENT FOR STUDENT DEVELOPMENT
 หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
0 (0-0-0)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต