หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (54-58)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000111 THAI AND CULTURAL ASPECTS IN LANGUAGE USE
 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา
3 (3-0-6)
0000121 GENERAL ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1
3 (3-0-6)
0000122 GENERAL ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000141 DYNAMICS OF GLOBAL AND THAI SOCIETY
 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย
3 (3-0-6)
0000142 AESTHETIC INTELLECT AND ETHICS
 สุนทรียภาพ ปัญญาและจริยธรรม
3 (2-2-5)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000151 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR LIFE
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
0000152 HEALTH SCIENCE FOR QUALITY OF LIFE
 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000161 LOCAL COMMUNITY WAYS OF LIFE
 วิถีชุมชนท้องถิ่น
3 (1-6-2)
0000162 SOUTHERN THAI STUDIES
 ทักษิณศึกษา
3 (1-6-2)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.5.1   วิชาเลือกกลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000131 MALAY LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3 (3-0-6)
0000132 CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0000133 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0000134 KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
0000211 SPEAKING AND WRITING THAI FOR HIGHER EDUCATION
 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา
3 (2-2-5)
0000221 GENERAL ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3
3 (3-0-6)

 1.5.2   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000143 INFORMATION FOR STUDY SKILLS
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0000144 PSYCHOLOGY IN DAILY LIFE
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000145 SOCIAL AND CULTURE HISTORY OF THAILAND
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0000146 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000147 ECONOMY AND MANAGEMENT IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 102หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 93หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 72หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115251 ENGLISH AND AMERICAN CULTURAL BACKGROUND
 พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน
3 (3-0-6)
0115341 PARAGRAPH WRITING
 การเขียนอนุเฉท
3 (2-2-5)
0115131 GRAMMAR 1
 ไวยากรณ์ 1
3 (3-0-6)
0115241 BASIC WRITING
 การเขียนเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0115231 GRAMMAR 2
 ไวยากรณ์ 2
3 (3-0-6)
0115252 INTRODUCTION TO PROSE AND POETRY
 ร้อยแก้วและร้อยกรองเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0115371 TRANSLATION 1
 การแปล 1
3 (3-0-6)
0115372 TRANSLATION 2
 การแปล 2
3 (3-0-6)
0115121 VOCABULARY SKILL DEVELOPMENT
 การพัฒนาทักษะด้านศัพท์
3 (3-0-6)
0115122 READING PRINCIPLES
 หลักการอ่าน
3 (3-0-6)
0115262 INTRODUCTION TO ENGLISH LINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0115211 ENGLISH ORAL COMMUNICATION 1
 การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
0115212 ENGLISH ORAL COMMUNICATION 2
 การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
0115221 ANALYTICAL AND CRITICAL READING
 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
3 (3-0-6)
0115261 ENGLISH PHONETICS
 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
0115342 ESSAY WRITING
 การเขียนเรียงความ
3 (2-2-5)
0115381 BUSINESS ENGLISH
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-6)
0115263 ERROR ANALYSIS AND CONTRASTIVE STUDY OF THAI AND ENGLISH STRUCTURES
 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและเปรียบเทียบระบบโครงสร้างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0115321 ACADEMIC READING
 การอ่านเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0115351 ENGLISH AND AMERICAN LITERARY HISTORIES
 ประวัติวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
3 (3-0-6)
0115382 ENGLISH FOR HOTEL BUSINESS
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3 (2-2-5)
0115383 ENGLISH FOR TOURISM
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
0115411 DISCUSSION AND ACADEMIC PRESENTATION
 การอภิปรายและการนำเสนอเชิงวิชาการ
3 (2-2-5)
0115441 ACADEMIC WRITING
 การเขียนเชิงวิชาการ
3 (2-2-5)

 2.1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 21หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115311 ENGLISH ORAL COMMUNICATION 3
 การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ 3
3 (2-2-5)
0115354 CHILDREN'S LITERATURE
 วรรณกรรมสำหรับเด็ก
3 (3-0-6)
0115384 ENGLISH FOR JOURNALISM
 ภาษาอังกฤษเพื่อการหนังสือพิมพ์
3 (2-2-5)
0115481 ENGLISH FOR AIRLINE STAFF
 ภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานสายการบิน
3 (3-0-6)
0115453 LITERATURE AND FILM
 วรรณคดีและภาพยนตร์
3 (3-0-6)
0115461 SOCIOLINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์สังคม
3 (3-0-6)
0115385 BUSINESS CORRESPONDENCE
 การเขียนเอกสารเชิงธุรกิจ
3 (2-2-5)
0115482 BUSINESS COMMUNICATION
 การสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0115471 TRANSLATION 3
 การแปล 3
3 (3-0-6)
0115355 ENGLISH AND AMERICAN PLAYS
 บทละครอังกฤษและอเมริกัน
3 (3-0-6)
0115362 MORPHOLOGY AND SYNTAX
 ระบบคำและวากยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0115386 BUSINESS READING
 การอ่านเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
0115483 ENGLISH FOR ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115485 LANGUAGE SEMINAR
 สัมมนาทางภาษา
3 (2-2-5)
0115486 LANGUAGE EXPERIENCE SIMULATION
 ประสบการณ์การใช้ภาษาในสถานการณ์จำลอง
3 (1-4-4)
0115484 SPECIAL TOPIC STUDY
 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3 (1-4-4)
0115487 COOPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
9 (0-36-0)

 8   หลักสูตรนอกชั้นเรียน(2)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 COMPUTER SKILLS TEST
 การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
0 (0-0-0)
1600401 EXTRA CURRICULUM ENRICHMENT FOR STUDENT DEVELOPMENT
 หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
0 (0-0-0)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต