หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ (49-51)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   ศึกษาทั่วไปบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111101 THAI 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
0115101 ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
0115102 ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119101 DYNAMICS OF GLOBAL SOCIETY
 พลวัตสังคมโลก
2 (2-0-4)
0600101 AESTHETICS
 สุนทรียศาสตร์
2 (2-0-4)
0705103 ECONOMY AND MANAGEMENT IN TODAY'S WORLD
 เศรษฐกิจและการจัดการในโลกปัจจุบัน
2 (2-0-4)

 1.1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0500101 HEALTH SCIENCE FOR LIFE QUALITY ENHANCEMENT
 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
0216101 MAN, SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
 มนุษย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.2   ศึกษาทั่วไปที่หลักสูตรกำหนดหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.2.1   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 4หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 MAN AND INFORMATION
 มนุษย์กับสารนิเทศ
2 (2-0-4)
0801101 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.2.2   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111102 THAI 2
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
0115103 ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
0109101 BASIC MODERN CHINESE
 ภาษาจีนปัจจุบันเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0110101 BASIC JAPANESE
 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0113101 BASIC MALAY
 ภาษามลายูเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0121101 BASIC KOREAN
 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (2-2-5)

 1.2.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0214101 INTRODUCTION TO COMPUTER
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 98หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115111 PRONUNCIATION AND LISTENING-SPEAKING SKILLS
 ทักษะการออกเสียงและการฟัง-พูด
3 (3-0-6)
0115131 GRAMMAR 1
 ไวยากรณ์ 1
3 (3-0-6)
0115221 READING PRINCIPLES
 หลักการอ่าน
3 (3-0-6)
0115241 BASIC WRITING
 การเขียนเบื้องต้น
3 (2-2-5)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 86หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 66หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115251 ENGLISH AND AMERICAN CULTURAL BACKGROUND
 พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน
3 (3-0-6)
0115211 ENGLISH ORAL COMMUNICATION 1
 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
0115212 ENGLISH ORAL COMMUNICATION 2
 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
0115222 ANALYTICAL AND CRITICAL READING
 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
3 (3-0-6)
0115231 GRAMMAR 2
 ไวยากรณ์ 2
3 (3-0-6)
0115242 NARRATIVE AND DESCRIPTIVE WRITING
 การเขียนเชิงพรรณนาและบรรยาย
3 (2-2-5)
0115252 INTRODUCTION TO PROSE AND POETRY
 ร้อยแก้วและร้อยกรองเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0115261 PHONETICS
 สัทศาสตร์
3 (3-0-6)
0115311 ENGLISH ORAL COMMUNICATION 3
 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 3
3 (2-2-5)
0115341 EXPOSITORY WRITING
 การเขียนเชิงอธิบาย
3 (2-2-5)
0115351 INTRODUCTION TO LITERATURE
 วรรณกรรมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0115361 APPLIED LINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-6)
0115371 TRANSLATION 1
 การแปล 1
3 (3-0-6)
0115372 TRANSLATION 2
 การแปล 2
3 (3-0-6)
0115381 BUSINESS ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
0115382 ENGLISH FOR HOSPITALITY 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับอาคันตุกะ 1
3 (2-2-5)
0115383 ENGLISH FOR JOURNALISM 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการหนังสือพิมพ์ 1
3 (3-0-6)
0115421 ACADEMIC READING
 การอ่านเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0115441 ACADEMIC WRITING
 การเขียนเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0115481 BUSINESS ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
0115482 ENGLISH FOR HOSPITALITY 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับอาคันตุกะ 2
3 (2-2-5)
0115483 ENGLISH FOR JOURNALISM 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการหนังสือพิมพ์ 2
3 (3-0-6)

 2.2.2   วิชาประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115488 COOPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
9 (0-36-0)
0115487 LANGUAGE EXPERIENCE IN WORK ESTABLISHMENTS AND SEMINAR
 ประสบการณ์การใช้ภาษาในสถานประกอบการและการสัมมนา
9 (0-36-0)
0115484 INDEPENDENT STUDY
 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3 (1-4-4)
0115485 LANGUAGE SEMINAR
 สัมมนาทางภาษา
3 (2-2-5)
0115486 LANGUAGE EXPERIENCE SIMULATION
 ประสบการณ์การใช้ภาษาในสถานการณ์จำลอง
3 (1-4-4)

 2.2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 11หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115451 CHILDREN'S LITERATURE
 วรรณกรรมสำหรับเด็ก
3 (3-0-6)
0115452 CONTEMPORARY LITERATURE
 วรรณกรรมร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0115455 PHILOSOPHY AND LITERATURE
 ปรัชญาและวรรณคดี
3 (3-0-6)
0115281 LANGUAGE EXPERIENCE
 ประสบการณ์ในการใช้ภาษา
3 (0-9-0)
0115352 ENGLISH AND AMERICAN POETRY
 กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน
3 (3-0-6)
0115353 ENGLISH AND AMERICAN SHORT STORIES AND NOVELS
 เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษและอเมริกัน
3 (3-0-6)
0115354 ENGLISH AND AMERICAN DRAMA
 บทละครอังกฤษและอเมริกัน
3 (3-0-6)
0115362 SYNTAX
 วากยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0115363 DISCOURSE ANALYSIS
 การวิเคราะห์ข้อความ
3 (3-0-6)
0115411 DISCUSSION AND ACADEMIC PRESENTATION
 การอภิปรายและการนำเสนอเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0115443 CREATIVE WRITING
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
0115453 LITERARY CRITICISM
 วรรณกรรมวิจารณ์
3 (3-0-6)
0115454 COMPARATIVE LITERATURE
 วรรณกรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0115456 SHAKESPEARIAN DRAMA
 บทละครเชคสเปียร์
3 (3-0-6)
0115461 CONTRASTIVE ANALYSIS OF THAI AND ENGLISH STRUCTURAL SYSTEMS
 การเปรียบเทียบระบบโครงสร้างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0115462 SOCIOLINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
3 (3-0-6)
0115463 PSYCHOLINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา
3 (3-0-6)
0115471 ADVANCED TRANSLATION
 การแปลชั้นสูง
3 (3-0-6)
0115472 SIMULTANEOUS TRANSLATION
 การแปลทันที
3 (3-0-6)
0115489 COMPUTER IN LANGUAGE LEARNING
 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนภาษา
3 (2-2-5)
0115442 CRITICAL WRITING
 การเขียนเชิงวิจารณ์
3 (3-0-6)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต