หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ (เก่า)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 32หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1.1   ภาษาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111101 THAI 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
0115101 ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
0115102 ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.1.2   ภาษาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109101 GENERAL MODERN CHINESE
 ภาษาจีนปัจจุบันทั่วไป
3 (2-2-5)
0110101 GENERAL JAPANESE
 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
3 (2-2-5)
0110111 ELEMENTARY JAPANESE 1
 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1
3 (3-1-5)
0111102 THAI 2
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
0112101 GENERAL FRENCH
 ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป
3 (2-2-5)
0113101 GENERAL MALAY
 ภาษามลายูทั่วไป
3 (2-2-5)
0114101 GENERAL GERMAN
 ภาษาเยอรมันทั่วไป
3 (2-2-5)
0115103 ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0100101 MAN AND AESTHETICS
 มนุษย์กับสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0100102 MAN AND ETHICS
 มนุษย์กับจริยธรรม
2 (2-0-4)
0106101 MAN AND INFORMATION
 มนุษย์กับสารนิเทศ
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119101 MAN AND CHANGE
 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง
2 (2-0-4)
0119102 MAN AND DEVELOPMENT
 มนุษย์กับการพัฒนา
2 (2-0-4)
0119103 MAN AND MANAGEMENT
 มนุษย์กับการจัดการ
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 7หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0214101 INFORMATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
0200101 MAN WITH SCIENCE AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0200102 MAN AND DEVELOPMENT OF QUALITY OF LIFE
 มนุษย์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มพลศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 1หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0319161 BASKETBALL 1
 บาสเกตบอล 1
1 (1-1-1)
0319162 VOLLEYBALL 1
 วอลเลย์บอล 1
1 (1-1-1)
0319163 FOOTBALL 1
 ฟุตบอล 1
1 (1-1-1)
0319164 TAKRAW AND SEPAK TAKRAW 1
 ตะกร้อและเซบัคตะกร้อ 1
1 (1-1-1)
0319165 RUGBY FOOTBALL 1
 รักบี้ฟุตบอล 1
1 (1-1-1)
0319166 HOCKEY 1
 ฮ๊อกกี้ 1
1 (1-1-1)
0319167 SOFTBALL 1
 ซอฟท์บอล 1
1 (1-1-1)
0319168 BASEBALL 1
 เบสบอล 1
1 (1-1-1)
0319171 TENNIS 1
 เทนนิส 1
1 (1-1-1)
0319172 TABLE TENNIS 1
 เทเบิลเทนนิส 1
1 (1-1-1)
0319173 BADMINTON 1
 แบดมินตัน 1
1 (1-1-1)
0319174 BOXING 1
 มวยสากล 1
1 (1-1-1)
0319175 THAI BOXING 1
 มวยไทย 1
1 (1-1-1)
0319176 JUDO 1
 ยูโด 1
1 (1-1-1)
0319177 AIKIDO
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0319178 WRESTLING
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0319179 RHYTHMIC SPORTIVE GYMNASTICS 1
 ยิมนาสติกลีลา 1
1 (1-1-1)
0319181 BODY CONDITIONING
 การบริหารร่างกาย
1 (1-1-1)
0319381 SWORD AND POLE FIGHTING
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)
0319382 PHYTHMIC ACTIVITIES
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0319383 SELF-DEFENSE
 ต่อสู้ป้องกันตัว
1 (1-1-1)
0319481 BALLROOM DANCE
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0319482 AEROBIC DANCE
 แอร์โรบิคด๊านซ์
1 (1-1-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 90หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115211 BASIC ORAL ENGLISH
 การพูดเบื้องต้น
3 (2-1-6)
0115221 READING TECHNIQUES
 หลักการอ่าน
3 (3-0-6)
0115231 BASIC WRITING
 การเขียนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0115251 ENGLISH AND AMERICAN CULTURAL BACKGROUND
 พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน
3 (3-0-6)
0115291 APPLIED PHONETICS
 สัทศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 57หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115311 ORAL ENGLISH 1
 การพูด 1
3 (2-1-6)
0115312 ORAL ENGLISH 2
 การพูด 2
3 (2-1-6)
0115321 ANALYTICAL READING
 การอ่านเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0115322 CRITICAL READING
 การอ่านเชิงวิจารณ์
2 (2-0-4)
0115331 PARAGRAPH WRITING
 การเขียนอนุเฉท
3 (3-0-6)
0115332 BASIC COMPOSITION WRITING
 เรียงความเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0115341 BASIC TRANSLATION
 การแปลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0115351 INTRODUCTION TO PROSE AND POETRY
 ร้อยแก้วและร้อยกรองเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0115361 DRAMA
 บทละคร
3 (3-0-6)
0115411 ORAL ENGLISH 3
 การพูด 3
3 (2-1-6)
0115431 NOTE-TAKING AND SUMMARIZING
 การจดบันทึกและสรุปความ
2 (2-0-4)

 2.2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 27หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115371 POETRY
 บทกวีนิพนธ์
3 (3-0-6)
0115381 ESP STRUCTURE
 โครงสร้างอังกฤษเฉพาะกิจ
3 (3-0-6)
0115382 BUSINESS ENGLISH 1
 อังกฤษธุรกิจ 1
2 (2-0-4)
0115383 ENGLISH FOR TOURISM 1
 อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
2 (1-1-4)
0115391 ENGLISH ERROR ANALYSIS
 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0115392 TEACHING OF ENGLISH 1
 หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
0115393 TEACHING OF ENGLISH 2
 หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
0115412 DISCUSSION AND REPORT
 การอภิปรายและการรายงาน
3 (2-1-6)
0115421 RAPID READING PRACTICE
 การฝึกอ่านเร็ว
2 (2-0-4)
0115432 CRITICAL REVIEW
 การเขียนเชิงวิจารณ์
3 (3-0-6)
0115433 ADVANCED COMPOSITION WRITING
 เรียงความชั้นสูง
3 (3-0-6)
0115434 LIBRARY PAPER
 การค้นคว้าและเขียนรายงาน
2 (2-0-4)
0115441 ADVANCED TRANSLATION
 การแปลชั้นสูง
3 (3-0-6)
0115451 CHILDREN'S LITERATURE
 วรรณกรรมสำหรับเด็ก
3 (3-0-6)
0115452 CONTEMPORARY LITERATURE
 วรรณกรรมร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0115453 COMPARATIVE LITERATURE
 วรรณกรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0115454 LITERARY CRITICISM
 วรรณคดีวิจารณ์
3 (3-0-6)
0115455 PHILOSOPHY AND LITERATURE
 ปรัชญาและวรรณคดี
3 (3-0-6)
0115456 INDEPENDENT STUDY IN LITERATURE
 การศึกษาอิสระในหัวข้อวรรณคดี
3 (3-0-6)
0115461 ENGLISH AMERICAN SHORT STORIES AND NOVELS
 เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษและอเมริกัน
3 (3-0-6)
0115462 ENGLISH SHORT STORIES AND NOVEL
 เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษ
3 (3-0-6)
0115463 AMERICAN SHORT STORIES AND NOVEL
 เรื่องสั้นและนวนิยายอเมริกัน
3 (3-0-6)
0115464 ENGLISH DRAMA
 บทละครอังกฤษ
3 (3-0-6)
0115465 AMERICAN DRAMA
 บทละครอเมริกัน
3 (3-0-6)
0115466 SHAKESPEARIAN DRAMA
 บทละครเชคสเปียร์
3 (3-0-6)
0115471 ENGLISH POETRY
 กวีนิพนธ์อังกฤษ
3 (3-0-6)
0115472 AMERICAN POETRY
 กวีนิพนธ์อเมริกัน
3 (3-0-6)
0115481 ENGLISH FOR JOURNALISM
 อังกฤษสำหรับการหนังสือพิมพ์
3 (3-0-6)
0115482 BUSINESS ENGLISH 2
 อังกฤษธุรกิจ 2
2 (2-0-4)
0115483 ENGLISH FOR TOURISM 2
 อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
2 (1-1-4)
0115484 BUSINESS TRANSLATION
 การแปลเพื่อธุกิจ
3 (3-0-6)
0115485 LITERARY TRANSLATION
 การแปลวรรณกรรม
3 (3-0-6)
0115486 SIMULTANEAUS TRANSLATION
 การแปลทันที
3 (3-0-6)
0115491 EXPERIENCE IN USING ENGLISH 1
 ประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ 1
1 (0-2-1)
0115492 EXPERIENCE IN USING ENGLISH 2
 ประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ 2
2 (0-4-2)
0115493 EXPERIENCE IN USING ENGLISH 3
 ประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ 3
3 (0-6-3)

 2.3   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.1   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 12
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต