หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษามลายู (54-55)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000111 THAI AND CULTURAL ASPECTS IN LANGUAGE USE
 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา
3 (3-0-6)
0000121 GENERAL ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1
3 (3-0-6)
0000122 GENERAL ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000141 DYNAMICS OF GLOBAL AND THAI SOCIETY
 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย
3 (3-0-6)
0000142 AESTHETIC INTELLECT AND ETHICS
 สุนทรียภาพ ปัญญาและจริยธรรม
3 (2-2-5)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000151 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR LIFE
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
0000152 HEALTH SCIENCE FOR QUALITY OF LIFE
 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000161 LOCAL COMMUNITY WAYS OF LIFE
 วิถีชุมชนท้องถิ่น
3 (1-6-2)
0000162 SOUTHERN THAI STUDIES
 ทักษิณศึกษา
3 (1-6-2)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.5.1   วิชาเลือกกลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000131 MALAY LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3 (3-0-6)
0000132 CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0000133 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0000134 KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
0000211 SPEAKING AND WRITING THAI FOR HIGHER EDUCATION
 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา
3 (2-2-5)
0000221 GENERAL ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3
3 (3-0-6)

 1.5.2   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000143 INFORMATION FOR STUDY SKILLS
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0000144 PSYCHOLOGY IN DAILY LIFE
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000145 SOCIAL AND CULTURE HISTORY OF THAILAND
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0000146 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000147 ECONOMY AND MANAGEMENT IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 100หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 17หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0113111 MALAY 1
 ภาษามลายู 1
3 (3-0-6)
0113112 MALAY 2
 ภาษามลายู 2
3 (3-0-6)
0113215 PATANI MALAY DIALECT 1
 ภาษามลายูถิ่นปาตานี 1
2 (2-0-4)
0113181 MALAY SOCIETY AND CULTURE
 สังคมและวัฒนธรรมมลายู
2 (2-0-4)
0113213 JAWI SCRIPT 1
 อักษรยาวี 1
2 (2-0-4)
0113217 LINGUISTICS 1
 ภาษาศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0113221 MALAY CONVERSATION 1
 สนทนามลายู 1
2 (1-2-3)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 65หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 37หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0113222 MALAY CONVERSATION 2
 สนทนามลายู 2
2 (1-2-3)
0113224 MALAY READING 1
 การอ่านมลายู 1
3 (3-0-6)
0113225 MALAY READING 2
 การอ่านมลายู 2
3 (3-0-6)
0113226 MALAY WRITING 1
 การเขียนมลายู 1
3 (3-0-6)
0113231 MALAY GRAMMAR 1
 ไวยากรณ์มลายู 1
3 (3-0-6)
0113232 MALAY GRAMMAR 2
 ไวยากรณ์มลายู 2
3 (3-0-6)
0113327 MALAY WRITING 2
 การเขียนมลายู 2
3 (3-0-6)
0113343 TRADITIONAL MALAY LITERATURE
 วรรณกรรมมลายูขนบนิยม
2 (2-0-4)
0113344 MODERN MALAY LITERATURE
 วรรณกรรมมลายูสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0113361 MALAY - THAI TRANSLATION
 การแปลมลายู - ไทย
2 (2-0-4)
0113362 THAI - MALAY TRANSLATION
 การแปลไทย - มลายู
2 (2-0-4)
0113428 SEARCHING AND REPORT WRITING
 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน
3 (3-0-6)
0113465 MALAY FOR MASS MEDIA
 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
0113466 MALAY FOR BUSINESS
 ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 28หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0113214 JAWI SCRIPT 2
 อักษรยาวี 2
2 (2-0-4)
0113218 LINGUISTICS 2
 ภาษาศาสตร์ 2
2 (2-0-4)
0113316 PATANI MALAY DIALECT 2
 ภาษามลายูถิ่นปาตานี 2
2 (2-0-4)
0113319 MALAY LANGUAGE IN SOCIAL CONTEXT
 ภาษามลายูในบริบททางสังคม
2 (2-0-4)
0113351 TRADITIONAL MALAY POETRY
 กวีนิพนธ์มลายูขนบนิยม
2 (2-0-4)
0113352 MODERN MALAY POETRY
 กวีนิพนธ์มลายูสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0113355 MALAY LITERATURE FOR CHILDREN
 วรรณกรรมมลายูสำหรับเด็ก
2 (2-0-4)
0113381 MALAY FOLKLORE
 คติชนวิทยามลายู
3 (3-0-6)
0113423 SPEECH TRAINING IN MALAY
 วาทการมลายู
2 (2-0-4)
0113446 MALAY LITERARY ANALYSIS AND CRITICISM
 การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมมลายู
3 (3-0-6)
0113456 REGIONAL MALAY LITERATURE
 วรรณกรรมมลายูถิ่น
2 (2-0-4)
0113457 ASEAN LITERATURE
 วรรณกรรมอาเซียน
2 (2-0-4)
0113458 THE MALAY PANJI TALES
 นิทานปันหยีมลายู
2 (2-0-4)
0113459 HISTORICAL MALAY LITERATURE
 วรรณกรรมมลายูอิงประวัติศาสตร์
2 (2-0-4)
0113463 TRANSLATION FOR SPECIFIC FIELDS
 การแปลงานเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0113464 LITERATURE TRANSLATION
 การแปลวรรณกรรม
2 (2-0-4)
0113467 MALAY FOR TOURISM 1
 ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว 1
2 (2-0-4)
0113468 MALAY FOR TOURISM 2
 ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว 2
2 (2-0-4)
0113471 COMPUTER FOR LANGUAGE LEARNING
 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนภาษา
2 (1-2-3)
0113472 TEACHING MALAY 1
 การสอนภาษามลายู 1
2 (1-2-3)
0113473 TEACHING MALAY 2
 การสอนภาษามลายู 2
2 (1-2-3)
0113474 SEMINAR ON MALAY LANGUAGE, LITERATURE, OR CULTURE
 สัมมนาทางภาษา วรรณกรรม หรือวัฒนธรรมมลายู
3 (2-2-5)
0113456 REGIONAL MALAY LITERATURE
 วรรณกรรมมลายูท้องถิ่น
2 (2-0-4)

 2.3   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.1   วิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 8   หลักสูตรนอกชั้นเรียน(2)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 COMPUTER SKILLS TEST
 การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
0 (0-0-0)
1600401 EXTRA CURRICULUM ENRICHMENT FOR STUDENT DEVELOPMENT
 หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
0 (0-0-0)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต