หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษามลายู (53)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   ศึกษาทั่วไปบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111101 THAI 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
0115101 ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
0115102 ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119101 DYNAMICS OF GLOBAL SOCIETY
 พลวัตสังคมโลก
2 (2-0-4)
0600101 AESTHETICS
 สุนทรียศาสตร์
2 (2-0-4)
0705103 ECONOMY AND MANAGEMENT IN TODAY'S WORLD
 เศรษฐกิจและการจัดการในโลกปัจจุบัน
2 (2-0-4)

 1.1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0500101 HEALTH SCIENCE FOR LIFE QUALITY ENHANCEMENT
 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
0216101 MAN, SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
 มนุษย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.2   ศึกษาทั่วไปที่หลักสูตรกำหนดหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.2.1   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 MAN AND INFORMATION
 มนุษย์กับสารนิเทศ
2 (2-0-4)

 1.2.2   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111102 THAI 2
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
0115103 ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
0109101 BASIC MODERN CHINESE
 ภาษาจีนปัจจุบันเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0110101 BASIC JAPANESE
 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0121101 BASIC KOREAN
 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (2-2-5)

 1.2.3   กลุ่มศึกษาทั่วไปเลือก(เพิ่ม)จากหมวดใด ๆ อีกหน่วยกิตต่ำสุด : 4หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0401101 INTRODUCTION TO AGRICULTURAL SYSTEMS
 ระบบการเกษตรเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0204103 CHEMISTRY IN DAILY LIFE
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0500104 EXERCISE FOR HEALTH
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)
0308102 ENCOUNTERING PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0801101 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0107101 HISTORY OF THAI SOCIETY
 ประวัติสังคมไทย
2 (2-0-4)
0107102 CONTEMPORARY WORLD EVENTS
 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0116101 NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT OF THAILAND
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย
3 (3-0-6)
0117102 CURRENT POLITICS AND GOVERNMENT
 การเมืองการปกครองในปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0214101 INTRODUCTION TO COMPUTER
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
0604109 MUSIC FOR LIFE QUALITY ENHANCEMENT
 ดนตรีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
0605101 ART AND CULTURE
 ศิลปะและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0605102 ART APPRECIATION
 ศิลปนิยม
3 (3-0-6)
0102103 IDENTITY OF SOCIETY AND THE LOCAL COMMUNITY
 อัตลักษณ์สังคมและท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0308103 CAMPING
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (1-2-3)
0703101 ECONOMY IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0703102 ECONOMICS FOR ENTERPRENEURS
 เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
0703103 ECONOMICS FOR COMMUNITY DEVELOPMENT
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0705104 ACCOUNTING AND TAXATION IN DAILY LIFE
 การบัญชีและภาษีอากรในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0705105 INTRODUCTION TO SMALL AND COMMUNITY BUSINESSES
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อมและธุรกิจชุมชน
3 (3-0-6)
0207103 BIOLOGY IN DAILY LIFE
 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0209103 PHYSICS IN DAILY LIFE
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0216102 SCIENCE IN DAILY LIFE
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0219201 INTRODUCTION TO STATISTICS
 หลักสถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0219202 STATISTICS IN DAILY LIFE
 สถิติในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0219281 STATISTICS LABORATORY
 ปฏิบัติการทางสถิติ
1 (0-2-1)
0401102 INTRODUCTION TO AGRO-INDUSTRY
 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0500102 BASIC HEALTH CARE
 การดูแลสุขภาพเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0500103 CONSUMER'S HEALTH
 สุขภาพผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0604102 MUSIC APPRECIATION
 สังคีตนิยม
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 100หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 17หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0113111 MALAY 1
 ภาษามลายู 1
3 (3-0-6)
0113112 MALAY 2
 ภาษามลายู 2
3 (3-0-6)
0113215 PATANI MALAY DIALECT 1
 ภาษามลายูถิ่นปาตานี 1
2 (2-0-4)
0113181 MALAY SOCIETY AND CULTURE
 สังคมและวัฒนธรรมมลายู
2 (2-0-4)
0113213 JAWI SCRIPT 1
 อักษรยาวี 1
2 (2-0-4)
0113217 LINGUISTICS 1
 ภาษาศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0113221 MALAY CONVERSATION 1
 สนทนามลายู 1
2 (1-2-3)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 65หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 37หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0113222 MALAY CONVERSATION 2
 สนทนามลายู 2
2 (1-2-3)
0113224 MALAY READING 1
 การอ่านมลายู 1
3 (3-0-6)
0113225 MALAY READING 2
 การอ่านมลายู 2
3 (3-0-6)
0113226 MALAY WRITING 1
 การเขียนมลายู 1
3 (3-0-6)
0113231 MALAY GRAMMAR 1
 ไวยากรณ์มลายู 1
3 (3-0-6)
0113232 MALAY GRAMMAR 2
 ไวยากรณ์มลายู 2
3 (3-0-6)
0113327 MALAY WRITING 2
 การเขียนมลายู 2
3 (3-0-6)
0113343 TRADITIONAL MALAY LITERATURE
 วรรณกรรมมลายูขนบนิยม
2 (2-0-4)
0113344 MODERN MALAY LITERATURE
 วรรณกรรมมลายูสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0113361 MALAY - THAI TRANSLATION
 การแปลมลายู - ไทย
2 (2-0-4)
0113362 THAI - MALAY TRANSLATION
 การแปลไทย - มลายู
2 (2-0-4)
0113428 SEARCHING AND REPORT WRITING
 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน
3 (3-0-6)
0113465 MALAY FOR MASS MEDIA
 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
0113466 MALAY FOR BUSINESS
 ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 28หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0113214 JAWI SCRIPT 2
 อักษรยาวี 2
2 (2-0-4)
0113218 LINGUISTICS 2
 ภาษาศาสตร์ 2
2 (2-0-4)
0113316 PATANI MALAY DIALECT 2
 ภาษามลายูถิ่นปาตานี 2
2 (2-0-4)
0113319 MALAY LANGUAGE IN SOCIAL CONTEXT
 ภาษามลายูในบริบททางสังคม
2 (2-0-4)
0113351 TRADITIONAL MALAY POETRY
 กวีนิพนธ์มลายูขนบนิยม
2 (2-0-4)
0113352 MODERN MALAY POETRY
 กวีนิพนธ์มลายูสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0113355 MALAY LITERATURE FOR CHILDREN
 วรรณกรรมมลายูสำหรับเด็ก
2 (2-0-4)
0113381 MALAY FOLKLORE
 คติชนวิทยามลายู
3 (3-0-6)
0113423 SPEECH TRAINING IN MALAY
 วาทการมลายู
2 (2-0-4)
0113446 MALAY LITERARY ANALYSIS AND CRITICISM
 การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมมลายู
3 (3-0-6)
0113456 REGIONAL MALAY LITERATURE
 วรรณกรรมมลายูถิ่น
2 (2-0-4)
0113457 ASEAN LITERATURE
 วรรณกรรมอาเซียน
2 (2-0-4)
0113458 THE MALAY PANJI TALES
 นิทานปันหยีมลายู
2 (2-0-4)
0113459 HISTORICAL MALAY LITERATURE
 วรรณกรรมมลายูอิงประวัติศาสตร์
2 (2-0-4)
0113463 TRANSLATION FOR SPECIFIC FIELDS
 การแปลงานเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0113464 LITERATURE TRANSLATION
 การแปลวรรณกรรม
2 (2-0-4)
0113467 MALAY FOR TOURISM 1
 ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว 1
2 (2-0-4)
0113468 MALAY FOR TOURISM 2
 ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว 2
2 (2-0-4)
0113471 COMPUTER FOR LANGUAGE LEARNING
 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนภาษา
2 (1-2-3)
0113472 TEACHING MALAY 1
 การสอนภาษามลายู 1
2 (1-2-3)
0113473 TEACHING MALAY 2
 การสอนภาษามลายู 2
2 (1-2-3)
0113474 SEMINAR ON MALAY LANGUAGE, LITERATURE, OR CULTURE
 สัมมนาทางภาษา วรรณกรรม หรือวัฒนธรรมมลายู
3 (2-2-5)

 2.3   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.1   วิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 8   หลักสูตรนอกชั้นเรียน(2)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 COMPUTER SKILLS TEST
 การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
0 (0-0-0)
1600401 EXTRA CURRICULUM ENRICHMENT FOR STUDENT DEVELOPMENT
 หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
0 (0-0-0)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต