หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษามลายู

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 32หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1.1   ภาษาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111101 THAI 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
0115101 ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
0115102 ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.1.2   ภาษาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109101 GENERAL MODERN CHINESE
 ภาษาจีนปัจจุบันทั่วไป
3 (2-2-5)
0110101 GENERAL JAPANESE
 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
3 (2-2-5)
0111102 THAI 2
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
0112101 GENERAL FRENCH
 ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป
3 (2-2-5)
0113101 GENERAL MALAY
 ภาษามลายูทั่วไป
3 (2-2-5)
0114101 GENERAL GERMAN
 ภาษาเยอรมันทั่วไป
3 (2-2-5)
0115103 ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
0121101 BASIC KOREAN
 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (2-2-5)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0100101 MAN AND AESTHETICS
 มนุษย์กับสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0100102 MAN AND ETHICS
 มนุษย์กับจริยธรรม
2 (2-0-4)
0106101 MAN AND INFORMATION
 มนุษย์กับสารนิเทศ
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119101 MAN AND CHANGE
 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง
2 (2-0-4)
0119102 MAN AND DEVELOPMENT
 มนุษย์กับการพัฒนา
2 (2-0-4)
0119103 MAN AND MANAGEMENT
 มนุษย์กับการจัดการ
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 7หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0214101 INFORMATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
0200101 MAN WITH SCIENCE AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0200102 MAN AND DEVELOPMENT OF QUALITY OF LIFE
 มนุษย์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มพลศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 1หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0319161 BASKETBALL 1
 บาสเกตบอล 1
1 (1-1-1)
0319162 VOLLEYBALL 1
 วอลเลย์บอล 1
1 (1-1-1)
0319163 FOOTBALL 1
 ฟุตบอล 1
1 (1-1-1)
0319164 TAKRAW AND SEPAK TAKRAW 1
 ตะกร้อและเซบัคตะกร้อ 1
1 (1-1-1)
0319165 RUGBY FOOTBALL 1
 รักบี้ฟุตบอล 1
1 (1-1-1)
0319166 HOCKEY 1
 ฮ๊อกกี้ 1
1 (1-1-1)
0319167 SOFTBALL 1
 ซอฟท์บอล 1
1 (1-1-1)
0319168 BASEBALL 1
 เบสบอล 1
1 (1-1-1)
0319171 TENNIS 1
 เทนนิส 1
1 (1-1-1)
0319172 TABLE TENNIS 1
 เทเบิลเทนนิส 1
1 (1-1-1)
0319173 BADMINTON 1
 แบดมินตัน 1
1 (1-1-1)
0319174 BOXING 1
 มวยสากล 1
1 (1-1-1)
0319175 THAI BOXING 1
 มวยไทย 1
1 (1-1-1)
0319176 JUDO 1
 ยูโด 1
1 (1-1-1)
0319177 AIKIDO
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0319178 WRESTLING
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0319179 RHYTHMIC SPORTIVE GYMNASTICS 1
 ยิมนาสติกลีลา 1
1 (1-1-1)
0319181 BODY CONDITIONING
 การบริหารร่างกาย
1 (1-1-1)
0319381 SWORD AND POLE FIGHTING
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)
0319382 PHYTHMIC ACTIVITIES
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0319383 SELF-DEFENSE
 ต่อสู้ป้องกันตัว
1 (1-1-1)
0319481 BALLROOM DANCE
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0319482 AEROBIC DANCE
 แอร์โรบิคด๊านซ์
1 (1-1-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 90หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 16หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0113111 MALAY 1
 ภาษามลายู 1
3 (3-0-6)
0113112 MALAY 2
 ภาษามลายู 2
3 (3-0-6)
0113201 MALAY SOCIETY AND CULTURE
 สังคมและวัฒนธรรมมลายู
2 (2-0-4)
0113202 GENERAL LINGUISTICS 1
 ภาษาศาสตร์ทั่วไป 1
2 (2-0-4)
0113221 ORAL-MALAY 1
 ฟัง-พูด ภาษามลายู 1
2 (2-0-4)
0113241 JAWI SCRIPT 1
 อักษรยาวี 1
2 (2-0-4)
0113251 MALAY DIALECT 1
 ภาษามลายูถิ่น 1
2 (2-0-4)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 56หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 32หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0113222 ORAL-MALAY 2
 ฟัง-พูดภาษามลายู 2
2 (2-2-2)
0113223 MALAY READING 1
 การอ่านภาษามลายู 1
2 (2-0-4)
0113231 MALAY GRAMMAR 1
 ไวยากรณ์ภาษามลายู 1
2 (2-0-4)
0113281 MALAY PROSE AND POETRY
 ร้อยแก้วและร้อยกรองมลายู
2 (2-0-4)
0113317 TRANSLATION 1
 การแปล 1
2 (2-0-4)
0113318 TRANSLATION 2
 การแปล 2
2 (2-0-4)
0113324 MALAY READING 2
 การอ่านภาษามลายู 2
2 (2-0-4)
0113325 MALAY WRITING 1
 การเขียนภาษามลายู 1
2 (2-0-4)
0113326 MALAY WRITING 2
 การเขียนภาษามลายู 2
2 (2-0-4)
0113332 MALAY CRAMMAR 2
 ไวยากรณ์ภาษามลายู 2
2 (2-0-4)
0113333 MALAY GRAMMAR 3
 ไวยากรณ์ภาษามลายู 3
2 (2-0-4)
0113371 MALAY LITERATURE 1
 วรรณกรรมมลายู 1
2 (2-0-4)
0113372 MALAY LITERATURE 2
 วรรณกรรมมลายู 2
2 (2-0-4)
0113414 MALAY FOR MASS MEDIA
 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
0113461 MALAY LITERARY CRITICAL REVIEW
 การวิเคราะห์และการวิจารณ์วรรณกรรมมลายู
3 (3-0-6)

 2.2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 24หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0113203 GENERAL LINGUISTICS 2
 ภาษาศาสตร์ทั่วไป 2
2 (2-0-4)
0113204 INTER-LINGUISTIC RELATIONSHIPS OF MALAY
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูกับภาษาอื่น ๆ
2 (2-0-4)
0113242 JAWI SCRIPT 2
 อักษรยาวี 2
2 (2-0-4)
0113327 SPEECH TRAINING IN MALAY
 วาทการมลายู
2 (2-0-4)
0113328 LIBRARY PAPER
 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน
2 (2-0-4)
0113352 MALAY DIALECT 2
 ภาษามลายูถิ่น 2
2 (2-0-4)
0113378 MALAY LITERATURE FOR CHILDREN
 วรรณกรรมมลายูสำหรับเด็ก
2 (2-0-4)
0113382 MALAY POETRY 1
 กวีนิพนธ์มลายู 1
2 (2-0-4)
0113383 MALAY POETRY 2
 กวีนิพนธ์มลายู 2
2 (2-0-4)
0113391 MALAY FOLKLORE
 คติชนวิทยามลายู
2 (2-0-4)
0113392 REGIONAL MALAY LITERATURE
 วรรณกรรมท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0113415 MALAY FOR TOURISM
 ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0113416 MALAY FOR BUSINESS
 ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ
2 (2-0-4)
0113419 TRANSLATION 3
 การแปล 3
2 (2-0-4)
0113462 COMPARATIVE LITERATURE
 วรรณกรรมเปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
0113473 MALAY LITERATURE 3
 วรรณกรรมมลายู 3
2 (2-0-4)
0113474 ASEAN LITERATURE
 วรรณกรรมอาเซียน
2 (2-0-4)
0113475 THE NUSANTARA LITERATURE
 วรรณกรรมนูซันตารา
2 (2-0-4)
0113476 HISTORICAL MALAY LITERATURE
 วรรณกรรมมลายูอิงประวัติศาสตร์
2 (2-0-4)
0113479 MALAY DRAMA
 บทละครมลายู
2 (2-0-4)
0113477 ISLAMIC LITERATURE
 วรรณกรรมอิสลาม
2 (2-0-4)
0113493 THE PANJI-NUSANTARA TALES
 นิทานปันหยีนูซันตารา
2 (2-0-4)

 2.3   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.1   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 18
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต