หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาจีน (56-59)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000111 THAI AND CULTURAL ASPECTS IN LANGUAGE USE
 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา
3 (3-0-6)
0000121 GENERAL ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1
3 (3-0-6)
0000122 GENERAL ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000141 DYNAMICS OF GLOBAL AND THAI SOCIETY
 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย
3 (3-0-6)
0000142 AESTHETIC INTELLECT AND ETHICS
 สุนทรียภาพ ปัญญาและจริยธรรม
3 (2-2-5)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000151 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR LIFE
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
0000152 HEALTH SCIENCE FOR QUALITY OF LIFE
 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000161 LOCAL COMMUNITY WAYS OF LIFE
 วิถีชุมชนท้องถิ่น
3 (1-6-2)
0000162 SOUTHERN THAI STUDIES
 ทักษิณศึกษา
3 (1-6-2)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.5.1   วิชาเลือกกลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000131 MALAY LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3 (3-0-6)
0000132 CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0000133 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0000134 KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
0000211 SPEAKING AND WRITING THAI FOR HIGHER EDUCATION
 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา
3 (2-2-5)
0000221 GENERAL ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3
3 (3-0-6)

 1.5.2   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000143 INFORMATION FOR STUDY SKILLS
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0000144 PSYCHOLOGY IN DAILY LIFE
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000145 SOCIAL AND CULTURE HISTORY OF THAILAND
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0000146 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000147 ECONOMY AND MANAGEMENT IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 99หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2   วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 93หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 60หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109111 BASIC CHINESE 1
 ภาษาจีนขั้นต้น 1
3 (2-2-5)
0109121 BASIC CHINESE CONVERSATION
 สนทนาภาษาจีนขั้นต้น
3 (2-2-5)
0109112 BASIC CHINESE 2
 ภาษาจีนขั้นต้น 2
3 (2-2-5)
0109122 INTERMEDIATE CHINESE CONVERSATION
 สนทนาภาษาจีนขั้นกลาง
3 (2-2-5)
0109211 INTERMEDIATE CHINESE 1
 ภาษาจีนขั้นกลาง 1
3 (2-2-5)
0109212 INTERMEDIATE CHINESE 2
 ภาษาจีนขั้นกลาง 2
3 (2-2-5)
0109213 CHINESE GRAMMAR 1
 ไวยากรณ์จีนกลาง 1
3 (3-0-6)
0109214 CHINESE GRAMMAR 2
 ไวยากรณ์จีนกลาง 2
3 (3-0-6)
0109221 ADVANCED CHINESE CONVERSATION
 สนทนาภาษาจีนขั้นสูง
3 (2-2-5)
0109222 CHINESE READING 1
 การอ่านภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
0109223 CHINESE READING 2
 การอ่านภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
0109224 CHINESE WRITING 1
 การเขียนภาษาจีน 1
3 (2-2-5)
0109241 CHINESE CULTURE
 วัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0109261 CHINESE TRANSLATION 1
 การแปลภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
0109311 ADVANCED CHINESE
 ภาษาจีนขั้นสูง
3 (2-2-5)
0109313 CLASSICAL CHINESE
 ภาษาจีนโบราณ
3 (3-0-6)
0109321 CHINESE WRITING 2
 การเขียนภาษาจีน 2
3 (2-2-5)
0109331 CHINESE LITERATURE
 วรรณคดีจีน
3 (3-0-6)
0109341 CHINESE HISTORY
 ประวัติศาสตร์จีน
3 (3-0-6)
0109361 CHINESE TRANSLATION 2
 การแปลภาษาจีน 2
3 (3-0-6)

 2.2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 33หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109312 CHINESE PHONETICS AND PHONOLOGY
 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาจีน
3 (3-0-6)
0109357 CHINESE SCRIPT BRUSH WRITING
 การเขียนพู่กันจีน
3 (2-2-5)
0109322 CHINESE NEWSPAPER AND MEDIA READING
 การอ่านหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์จีน
3 (2-2-5)
0109422 CHINESE PUBLIC SPEAKING
 การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน
3 (2-2-5)
0109431 CHINESE PROVERBIAL TALES
 นิทานสุภาษิตจีน
3 (3-0-6)
0109433 MODERN CHINESE LITERARY WORKS
 วรรณกรรมจีนปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0109442 CHINA GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์ประเทศจีน
3 (3-0-6)
0109352 CHINESE COMPUTER PROGRAMS
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน
3 (2-2-5)
0109353 CHINESE FOR TOURISM
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
0109355 BUSINESS CHINESE
 ภาษาจีนธุรกิจ
3 (2-2-5)
0109356 CHINESE FOR HOTEL MANAGEMENT
 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
3 (2-2-5)
0109323 CHINESE AUDIOVISUAL MEDIA
 สื่อโสตทัศน์ภาษาจีน
3 (2-2-5)

 3   วิชาประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109471 COOPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
6 (0-18-0)
0109472 EXPERIENCE IN LANGUAGE USE
 ประสบการณ์การใช้ภาษา
6 (0-18-0)

 8   หลักสูตรนอกชั้นเรียน(2)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 COMPUTER SKILLS TEST
 การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
0 (0-0-0)
1600401 EXTRA CURRICULUM ENRICHMENT FOR STUDENT DEVELOPMENT
 หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
0 (0-0-0)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต