หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาจีน (54-55)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000111 THAI AND CULTURAL ASPECTS IN LANGUAGE USE
 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา
3 (3-0-6)
0000121 GENERAL ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1
3 (3-0-6)
0000122 GENERAL ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000141 DYNAMICS OF GLOBAL AND THAI SOCIETY
 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย
3 (3-0-6)
0000142 AESTHETIC INTELLECT AND ETHICS
 สุนทรียภาพ ปัญญาและจริยธรรม
3 (2-2-5)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000151 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR LIFE
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
0000152 HEALTH SCIENCE FOR QUALITY OF LIFE
 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000161 LOCAL COMMUNITY WAYS OF LIFE
 วิถีชุมชนท้องถิ่น
3 (1-6-2)
0000162 SOUTHERN THAI STUDIES
 ทักษิณศึกษา
3 (1-6-2)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.5.1   วิชาเลือกกลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000131 MALAY LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3 (3-0-6)
0000132 CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0000133 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0000134 KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
0000211 SPEAKING AND WRITING THAI FOR HIGHER EDUCATION
 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา
3 (2-2-5)
0000221 GENERAL ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3
3 (3-0-6)

 1.5.2   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000143 INFORMATION FOR STUDY SKILLS
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0000144 PSYCHOLOGY IN DAILY LIFE
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000145 SOCIAL AND CULTURE HISTORY OF THAILAND
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0000146 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000147 ECONOMY AND MANAGEMENT IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 99หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 93หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 63หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109111 CHINESE 1
 ภาษาจีน 1
3 (2-2-5)
0109131 CHINESE PHONETICS AND PHONOLOGY
 เสียงและระบบเสียงภาษาจีน
3 (2-2-5)
0109112 CHINESE 2
 ภาษาจีน 2
3 (2-2-5)
0109151 CHINESE CULTURE
 วัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0109211 CHINESE 3
 ภาษาจีน 3
3 (2-2-5)
0109212 CHINESE 4
 ภาษาจีน 4
3 (2-2-5)
0109221 CHINESE CONVERSATION 1
 สนทนาภาษาจีน 1
3 (2-2-5)
0109222 CHINESE CONVERSATION 2
 สนทนาภาษาจีน 2
3 (2-2-5)
0109223 FUNDAMENTAL CHINESE READING
 การอ่านขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
0109224 ANALYTICAL CHINESE READING
 การอ่านเชิงวิเคราะห์
3 (2-2-5)
0109225 FUNDAMENTAL CHINESE WRITING
 การเขียนขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
0109226 LETTER AND COMPOSITION WRITING
 การเขียนจดหมายและเรียงความ
3 (2-2-5)
0109231 MORPHOLOGY
 ระบบคำ
3 (3-0-6)
0109232 SYNTAX
 ระบบวากยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0109321 CRITICAL CHINESE READING
 การอ่านเชิงวิจารณ์
3 (2-2-5)
0109322 NARRATIVE AND DESCRIPTIVE WRITING
 การเขียนบรรยายและพรรณนา
3 (2-2-5)
0109351 HISTORY OF CHINESE LETERATURE
 ประวัติวรรณคดีจีน
3 (3-0-6)
0109371 FUNDAMENTAL CHINESE TRANSLATION
 การแปลขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
0109421 ANALYTICAL AND CRITICAL WRITING
 การเขียนเขิงวิเคราะห์วิจารณ์
3 (2-2-5)
0109431 CLASSICAL CHINESE
 ภาษาจีนโบราณ
3 (2-2-5)
0109451 CHINESE LITERATURE
 วรรณคดีจีน
3 (3-0-6)

 2.1.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109323 CHINESE CONVERSATION 3
 สนทนาภาษาจีน 3
3 (2-2-5)
0109324 CHINESE CONVERSATION 4
 สนทนาภาษาจีน 4
3 (2-2-5)
0109325 CHINESE NEWSPAPER READING
 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
3 (2-2-5)
0109352 CHINESE STUDIES
 จีนศึกษา
3 (3-0-6)
0109353 SINO-THAI RELATIONSHIPS
 ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทย
3 (3-0-6)
0109361 TEACHING CHINESE 1
 การสอนภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
0109362 TEACHING CHINESE
 การสอนภาษาจีน 2
3 (2-2-5)
0109363 CHINESE COMPUTER PROGRAMS
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน
3 (2-2-5)
0109364 CHINESE FOR BUSINESS
 ภาษาจีนธุรกิจ
3 (2-2-5)
0109365 CHINESE FOR TOURISM
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
0109366 CHINESE FOR HOTEL MANAGEMENT
 ภาษาจีนเพื่อการจัดการโรงแรม
3 (2-2-5)
0109367 CHINESE FOR INDUSTRY
 ภาษาจีนเพื่อการอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
0109368 CHINESE SCRIPT BRUSH WRITING
 การเขียนพู่กันจีน
3 (2-2-5)
0109432 CHINESE DIALECTS
 ภาษาจีนถิ่น
3 (3-0-6)
0109433 CHINESE LOANWORDS IN SOUTHERN THAI DIALECTS
 คำยืมภาษาจีนในภาษาถิ่นใต้
3 (3-0-6)
0109441 CHINESE PUBLIC SPEAKING
 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน
3 (2-2-5)
0109442 CHINESE FOR PUBLIC RELATIONS
 ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (2-2-5)
0109452 MODERN CHINESE LITERARY WORKS
 วรรณกรรมจีนปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0109453 CHINESE PROVERBIAL TALES
 นิทานสุภาษิตจีน
3 (3-0-6)
0109461 CHINESE IN MASS MEDIA
 ภาษาจีนในสื่อมวลชน
3 (3-0-6)
0109472 ACADEMIC TRANSLATION
 การแปลเชิงวิชาการ
3 (2-2-5)
0109484 SEMINAR
 สัมมนา
3 (1-4-4)

 2.2   กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109481 COOPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
6 (0-18-0)
0109482 EXPERIENCE IN LANGUAGE USE
 ประสบการณ์การใช้ภาษา
4 (0-12-0)
0109483 SEMINAR IN LANGUAGE USE
 สัมมนาประสบการณ์การใช้ภาษา
2 (0-4-2)
0109485 INDEPENDENT STUDY
 การศึกษาอิสระ
6 (0-18-0)

 8   หลักสูตรนอกชั้นเรียน(2)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 COMPUTER SKILLS TEST
 การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
0 (0-0-0)
1600401 EXTRA CURRICULUM ENRICHMENT FOR STUDENT DEVELOPMENT
 หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
0 (0-0-0)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต