หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาจีน (48)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   ศึกษาทั่วไปบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111101 THAI 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
0115101 ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
0115102 ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119101 DYNAMICS OF GLOBAL SOCIETY
 พลวัตสังคมโลก
2 (2-0-4)
0600101 AESTHETICS
 สุนทรียศาสตร์
2 (2-0-4)
0705103 ECONOMY AND MANAGEMENT IN TODAY'S WORLD
 เศรษฐกิจและการจัดการในโลกปัจจุบัน
2 (2-0-4)

 1.1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0500101 HEALTH SCIENCE FOR LIFE QUALITY ENHANCEMENT
 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
0216101 MAN, SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
 มนุษย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.2   ศึกษาทั่วไปที่หลักสูตรกำหนดหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.2.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115103 ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)

 1.2.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 MAN AND INFORMATION
 มนุษย์กับสารนิเทศ
2 (2-0-4)

 1.2.3   กลุ่มภาษา&กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หรือกลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 4หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0401101 INTRODUCTION TO AGRICULTURAL SYSTEMS
 ระบบการเกษตรเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0204103 CHEMISTRY IN DAILY LIFE
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0500104 EXERCISE FOR HEALTH
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)
0308102 ENCOUNTERING PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0801101 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0107101 HISTORY OF THAI SOCIETY
 ประวัติสังคมไทย
2 (2-0-4)
0107102 CONTEMPORARY WORLD EVENTS
 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0116101 NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT OF THAILAND
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย
3 (3-0-6)
0117102 CURRENT POLITICS AND GOVERNMENT
 การเมืองการปกครองในปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0214101 INTRODUCTION TO COMPUTER
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
0604109 MUSIC FOR LIFE QUALITY ENHANCEMENT
 ดนตรีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
0605101 ART AND CULTURE
 ศิลปะและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0605102 ART APPRECIATION
 ศิลปนิยม
3 (3-0-6)
0109101 BASIC MODERN CHINESE
 ภาษาจีนปัจจุบันเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0110101 BASIC JAPANESE
 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0113101 BASIC MALAY
 ภาษามลายูเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0121101 BASIC KOREAN
 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0102103 IDENTITY OF SOCIETY AND THE LOCAL COMMUNITY
 อัตลักษณ์สังคมและท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0308103 CAMPING
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (1-2-3)
0703101 ECONOMY IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0703102 ECONOMICS FOR ENTERPRENEURS
 เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
0703103 ECONOMICS FOR COMMUNITY DEVELOPMENT
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0705104 ACCOUNTING AND TAXATION IN DAILY LIFE
 การบัญชีและภาษีอากรในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0705105 INTRODUCTION TO SMALL AND COMMUNITY BUSINESSES
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อมและธุรกิจชุมชน
3 (3-0-6)
0207103 BIOLOGY IN DAILY LIFE
 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0209103 PHYSICS IN DAILY LIFE
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0216102 SCIENCE IN DAILY LIFE
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0219201 INTRODUCTION TO STATISTICS
 หลักสถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0219202 STATISTICS IN DAILY LIFE
 สถิติในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0219281 STATISTICS LABORATORY
 ปฏิบัติการทางสถิติ
1 (0-2-1)
0401102 INTRODUCTION TO AGRO-INDUSTRY
 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0500102 BASIC HEALTH CARE
 การดูแลสุขภาพเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0500103 CONSUMER'S HEALTH
 สุขภาพผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0604102 MUSIC APPRECIATION
 สังคีตนิยม
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 99หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 93หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 63หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109111 CHINESE 1
 ภาษาจีน 1
3 (2-2-5)
0109131 CHINESE PHONETICS AND PHONOLOGY
 เสียงและระบบเสียงภาษาจีน
3 (2-2-5)
0109112 CHINESE 2
 ภาษาจีน 2
3 (2-2-5)
0109151 CHINESE CULTURE
 วัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0109211 CHINESE 3
 ภาษาจีน 3
3 (2-2-5)
0109212 CHINESE 4
 ภาษาจีน 4
3 (2-2-5)
0109221 CHINESE CONVERSATION 1
 สนทนาภาษาจีน 1
3 (2-2-5)
0109222 CHINESE CONVERSATION 2
 สนทนาภาษาจีน 2
3 (2-2-5)
0109223 FUNDAMENTAL CHINESE READING
 การอ่านขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
0109224 ANALYTICAL CHINESE READING
 การอ่านเชิงวิเคราะห์
3 (2-2-5)
0109225 FUNDAMENTAL CHINESE WRITING
 การเขียนขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
0109226 LETTER AND COMPOSITION WRITING
 การเขียนจดหมายและเรียงความ
3 (2-2-5)
0109231 MORPHOLOGY
 ระบบคำ
3 (3-0-6)
0109232 SYNTAX
 ระบบวากยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0109321 CRITICAL CHINESE READING
 การอ่านเชิงวิจารณ์
3 (2-2-5)
0109322 NARRATIVE AND DESCRIPTIVE WRITING
 การเขียนบรรยายและพรรณนา
3 (2-2-5)
0109351 HISTORY OF CHINESE LETERATURE
 ประวัติวรรณคดีจีน
3 (3-0-6)
0109371 FUNDAMENTAL CHINESE TRANSLATION
 การแปลขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
0109421 ANALYTICAL AND CRITICAL WRITING
 การเขียนเขิงวิเคราะห์วิจารณ์
3 (2-2-5)
0109431 CLASSICAL CHINESE
 ภาษาจีนโบราณ
3 (2-2-5)
0109451 CHINESE LITERATURE
 วรรณคดีจีน
3 (3-0-6)

 2.1.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109323 CHINESE CONVERSATION 3
 สนทนาภาษาจีน 3
3 (2-2-5)
0109324 CHINESE CONVERSATION 4
 สนทนาภาษาจีน 4
3 (2-2-5)
0109325 CHINESE NEWSPAPER READING
 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
3 (2-2-5)
0109352 CHINESE STUDIES
 จีนศึกษา
3 (3-0-6)
0109353 SINO-THAI RELATIONSHIPS
 ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทย
3 (3-0-6)
0109361 TEACHING CHINESE 1
 การสอนภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
0109362 TEACHING CHINESE
 การสอนภาษาจีน 2
3 (2-2-5)
0109363 CHINESE COMPUTER PROGRAMS
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน
3 (2-2-5)
0109364 CHINESE FOR BUSINESS
 ภาษาจีนธุรกิจ
3 (2-2-5)
0109365 CHINESE FOR TOURISM
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
0109366 CHINESE FOR HOTEL MANAGEMENT
 ภาษาจีนเพื่อการจัดการโรงแรม
3 (2-2-5)
0109367 CHINESE FOR INDUSTRY
 ภาษาจีนเพื่อการอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
0109368 CHINESE SCRIPT BRUSH WRITING
 การเขียนพู่กันจีน
3 (2-2-5)
0109432 CHINESE DIALECTS
 ภาษาจีนถิ่น
3 (3-0-6)
0109433 CHINESE LOANWORDS IN SOUTHERN THAI DIALECTS
 คำยืมภาษาจีนในภาษาถิ่นใต้
3 (3-0-6)
0109441 CHINESE PUBLIC SPEAKING
 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน
3 (2-2-5)
0109442 CHINESE FOR PUBLIC RELATIONS
 ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (2-2-5)
0109452 MODERN CHINESE LITERARY WORKS
 วรรณกรรมจีนปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0109453 CHINESE PROVERBIAL TALES
 นิทานสุภาษิตจีน
3 (3-0-6)
0109461 CHINESE IN MASS MEDIA
 ภาษาจีนในสื่อมวลชน
3 (3-0-6)
0109472 ACADEMIC TRANSLATION
 การแปลเชิงวิชาการ
3 (2-2-5)
0109484 SEMINAR
 สัมมนา
3 (1-4-4)

 2.2   กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต