หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย (55-59)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000111 THAI AND CULTURAL ASPECTS IN LANGUAGE USE
 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา
3 (3-0-6)
0000121 GENERAL ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1
3 (3-0-6)
0000122 GENERAL ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000141 DYNAMICS OF GLOBAL AND THAI SOCIETY
 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย
3 (3-0-6)
0000142 AESTHETIC INTELLECT AND ETHICS
 สุนทรียภาพ ปัญญาและจริยธรรม
3 (2-2-5)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000151 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR LIFE
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
0000152 HEALTH SCIENCE FOR QUALITY OF LIFE
 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000161 LOCAL COMMUNITY WAYS OF LIFE
 วิถีชุมชนท้องถิ่น
3 (1-6-2)
0000162 SOUTHERN THAI STUDIES
 ทักษิณศึกษา
3 (1-6-2)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.5.1   วิชาเลือกกลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000131 MALAY LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3 (3-0-6)
0000132 CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0000133 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0000134 KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
0000211 SPEAKING AND WRITING THAI FOR HIGHER EDUCATION
 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา
3 (2-2-5)
0000221 GENERAL ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3
3 (3-0-6)

 1.5.2   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000143 INFORMATION FOR STUDY SKILLS
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0000144 PSYCHOLOGY IN DAILY LIFE
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000145 SOCIAL AND CULTURE HISTORY OF THAILAND
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0000146 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000147 ECONOMY AND MANAGEMENT IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 94หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   วิชาพื้นฐานวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 14หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111111 EXPOSURE TECHNIQUES
 กลวิธีการรับสาร
3 (2-2-5)
0111161 INTRODUCTION TO THAI LITERATURE
 ความรู้ทางวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0111211 EFFECTIVE SPEAKING
 การพูดเพื่อประสิทธิผล
2 (1-2-3)
0111212 LOGICAL THINKING AND REASONING
 การคิดและการใช้เหตุผล
3 (3-0-6)
0111231 CHARACTERISTICS OF THAI LANGUAGE
 ลักษณะภาษาไทย
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 74หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111311 PROSE WRITING
 การเขียนร้อยแก้ว
2 (1-2-3)
0111213 THAI LANGUAGE USE
 การใช้ภาษาไทย
3 (2-2-5)
0111261 LITERATURE STUDIES
 วรรณกรรมศึกษา
2 (2-0-4)
0111362 CONTEMPORARY LITERATURE
 วรรณกรรมปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0111411 POETRY WRITING
 การเขียนร้อยกรอง
2 (1-2-3)
0111421 SEMINAR ON THAI LANGUAGE USE
 สัมมนาการใช้ภาษาไทย
3 (2-2-5)
0111461 REGIONAL LITERATURE
 วรรณกรรมท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0111241 GENERAL LINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
0111321 LANGUAGE AND SOCIETY
 ภาษากับสังคม
2 (2-0-4)
0111322 LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษากับวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0111341 THAI DIALECTS
 ภาษาไทยถิ่น
2 (2-0-4)
0111361 LITERATURE CRITICISM
 วรรณกรรมวิจารณ์
2 (2-0-4)
0111363 MASTERPIECES OF THAI LITERATURE
 วรรณคดีเอกของไทย
3 (3-0-6)
0111481 LITERATURE AND SOCIETY AND CULTURE
 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)

 2.2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 41หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111333 INSCRIPTIONS
 อักษรจาร
2 (2-0-4)
0111215 RECITATION READING
 การอ่านออกเสียง
3 (2-2-5)
0111216 OFFICE DOCUMENTS WRITING
 การเขียนเอกสารสำนักงาน
2 (1-2-3)
0111312 ACADEMIC WRITING
 การเขียนทางวิชาการ
2 (1-2-3)
0111364 DRAMA
 วรรณคดีการละคร
2 (2-0-4)
0111431 FOREIGN LANGUAGES IN THAI
 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3 (3-0-6)
0111242 THAI PHONOLOGY
 ระบบเสียงภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111262 THAI LITERARY DEVELOPMENT
 พัฒนาการวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0111263 LITERATURE AS RELATED TO HISTORY
 วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
2 (2-0-4)
0111264 NIRAS LITERATURE
 วรรณคดีนิราศ
2 (2-0-4)
0111214 SPECIFIC SPEAKING
 การพูดเฉพาะทาง
3 (2-2-5)
0111315 SPEECH WRITING
 การเขียนบทพูด
2 (1-2-3)
0111366 BUDDHIST LITERATURE
 วรรณคดีพระพุทธศาสนา
2 (2-0-4)
0111313 NEWS AND PUBLIC RELATIONS WRITING
 การเขียนข่าวและประชาสัมพันธ์
2 (1-2-3)
0111331 PALI AND SANSKRIT IN THAI
 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111332 KHMER IN THAI
 ภาษาเขมรในภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111412 CHILDREN'S LITERATURE WRITING
 การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก
2 (1-2-3)
0111432 THAI ETYMOLOGY
 นิรุกติศาสตร์ไทย
2 (2-0-4)
0111463 INFLUENCES OF ROREIGN LITERATURE ON THAI LITERATURE
 อิทธิพลของวรรณคดีต่างประเทศที่มีต่อวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0111381 FOLKLORE
 คติชนวิทยา
3 (3-0-6)
0111342 THAI SYNTAX
 ระบบไวยากรณ์ไทย
2 (2-0-4)
0111365 LITERATURE AS RELATED TO CUSTOM
 วรรณคดีเกี่ยวกับประเพณี
2 (2-0-4)
0111433 THAI IN DIFFERENT PERIODS
 ภาษาไทยต่างสมัย
2 (2-0-4)
0111441 THAI SEMANTICS
 อรรถศาสตร์ไทย
2 (2-0-4)

 3   วิชาประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111491 THAI LANGUAGE AND LITERATURE RESEARCH APPROACH
 แนวทางการวิจัยภาษาและวรรณคดีไทย
3 (2-2-5)
0111492 RESEARCH PAPER
 สารนิพนธ์
3 (0-9-0)

 8   หลักสูตรนอกชั้นเรียน(2)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 COMPUTER SKILLS TEST
 การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
0 (0-0-0)
1600401 EXTRA CURRICULUM ENRICHMENT FOR STUDENT DEVELOPMENT
 หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
0 (0-0-0)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต