หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย (54)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000111 THAI AND CULTURAL ASPECTS IN LANGUAGE USE
 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา
3 (3-0-6)
0000121 GENERAL ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1
3 (3-0-6)
0000122 GENERAL ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000141 DYNAMICS OF GLOBAL AND THAI SOCIETY
 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย
3 (3-0-6)
0000142 AESTHETIC INTELLECT AND ETHICS
 สุนทรียภาพ ปัญญาและจริยธรรม
3 (2-2-5)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000151 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR LIFE
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
0000152 HEALTH SCIENCE FOR QUALITY OF LIFE
 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000161 LOCAL COMMUNITY WAYS OF LIFE
 วิถีชุมชนท้องถิ่น
3 (1-6-2)
0000162 SOUTHERN THAI STUDIES
 ทักษิณศึกษา
3 (1-6-2)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.5.1   วิชาเลือกกลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000131 MALAY LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3 (3-0-6)
0000132 CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0000133 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0000134 KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
0000211 SPEAKING AND WRITING THAI FOR HIGHER EDUCATION
 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา
3 (2-2-5)
0000221 GENERAL ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3
3 (3-0-6)

 1.5.2   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000143 INFORMATION FOR STUDY SKILLS
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0000144 PSYCHOLOGY IN DAILY LIFE
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000145 SOCIAL AND CULTURE HISTORY OF THAILAND
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0000146 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000147 ECONOMY AND MANAGEMENT IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 100หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 82หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 42หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111111 SPEECH
 วาทการ
2 (1-2-3)
0111161 INTRODUCTION TO THAI LITERATURE
 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0111211 THAI LANGUAGE USAGE
 การใช้ภาษาไทย
3 (2-2-5)
0111212 READING COMPREHENSION
 การอ่านเพื่อความเข้าใจ
2 (2-0-4)
0111221 THAI LANGUAGE IN SOCIAL AND CULTURAL CONTEXTS
 ภาษาไทยในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
2 (1-2-3)
0111231 CHARACTERISTICS OF THAI LANGUAGE
 ลักษณะภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111241 GENERAL LINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์ทั่วไป
2 (2-0-4)
0111261 EVOLUTION OF THAI PROSE
 วิวัฒนาการของวรรณคดีร้อยแก้ว
2 (2-0-4)
0111262 EVOLUTION OF THAI POETRY
 วิวัฒนาการของวรรณคดีร้อยกรอง
2 (2-0-4)
0111281 FOLKLORE
 คติชนวิทยา
2 (2-0-4)
0111311 PROSE WRITING
 การเขียนร้อยแก้ว
2 (1-2-3)
0111312 POETRY WRITING
 การเขียนร้อยกรอง
2 (1-2-3)
0111332 FOREIGN BORROWINGS IN THAI
 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111341 THAI PHONOLOGY
 ระบบเสียงภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111361 LITERARY ANALYSIS
 วรรณกรรมวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0111362 LITERARY CRITICISM
 วรรณกรรมวิจารณ์
2 (2-0-4)
0111441 THAI SYNTAX
 ระบบไวยากรณ์ไทย
2 (2-0-4)
0111451 SEMINAR IN THAI LANGUAGE OR LITERATURE
 สัมมนาความรู้ทางภาษาหรือวรรณคดี
3 (2-2-5)
0111491 RESEARCH PAPER
 สารนิพนธ์
3 (0-9-0)

 2.1.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 40หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111213 EFFECTIVE SPEAKING
 การพูดเพื่อประสิทธิผล
2 (1-2-3)
0111214 MASS MEDIA LANGUAGE
 ภาษาสื่อมวลชน
3 (2-2-5)
0111263 DRAMA
 วรรณคดีการละคร
2 (2-0-4)
0111264 CUSTOM-RELATED LITERATURE
 วรรณคดีเกี่ยวกับประเพณี
2 (2-0-4)
0111265 LITERARY CHANTING FORMS
 บทขับขานวรรณกรรม
2 (1-2-3)
0111282 FOLK SONG VERSES
 วรรณกรรมเพลงพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0111313 OFFICE-DOCUMENTS WRITING
 การเขียนเอกสารสำนักงาน
2 (1-2-3)
0111314 ACADEMIC READING AND WRITING
 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ
2 (1-2-3)
0111315 NON-FICTION READING AND WRITING
 การอ่านและการเขียนสารคดี
2 (1-2-3)
0111316 FICTION READING AND WRITING
 การอ่านและการเขียนบันเทิงคดี
2 (1-2-3)
0111331 THAI ETYMOLOGY
 นิรุกติศาสตร์ไทย
2 (2-0-4)
0111333 INSCRIPTIONS
 อักษรจาร
2 (2-0-4)
0111342 THAI DIALECTS
 ภาษาถิ่น
2 (2-0-4)
0111363 NIRAS
 วรรณคดีนิราศ
2 (2-0-4)
0111364 CONTEMPORARY LITERATURE
 วรรณกรรมปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0111365 BUDDHIST LITERATURE
 วรรณคดีพุทธศาสนา
2 (2-0-4)
0111366 JATAKA LITERATURE
 วรรณคดีชาดก
2 (2-0-4)
0111421 PROBLEMS IN THAI LANGUAGE USAGE
 ปัญหาการใช้ภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111431 EVOLUTION OF THAI LANGUAGE
 วิวัฒนาการของภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111432 PALI AND SANSKRIT AS RELATED TO THAI
 ภาษาบาลีและสันสกฤตที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111433 KHMER IN THAI
 ภาษาเขมรในภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111434 INTRODUCTION TO PALI
 ภาษาบาลีเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0111435 INTRODUCTION TO SANSKRIT
 ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0111442 SOCIOLINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
2 (2-0-4)
0111443 THAI SEMANTICS
 อรรถศาสตร์ภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111461 INFLUENCES OF ORIENTAL LITERATURE ON THAI LITERATU
 อิทธิพลของวรรณคดีตะวันออกที่มีต่อวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)
0111462 INFLUENCES OF WESTERN LITERATURE ON THAI LITERATUR
 อิทธิพลของวรรณคดีตะวันตกที่มีต่อวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)
0111463 LITERATURE AS RELATED TO HISTORY
 วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
2 (2-0-4)
0111464 TALES IN VERSES
 นิทานคำกลอน
2 (2-0-4)
0111465 LITERATURE AS RELATED TO POLITICS
 วรรณกรรมเกี่ยวกับการเมือง
2 (2-0-4)
0111466 CHILDREN'S LITERATURE
 วรรณกรรมสำหรับเด็ก
2 (2-0-4)
0111481 REGIONAL LITERATURE
 วรรณกรรมท้องถิ่น
2 (2-0-4)

 2.2   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 8   หลักสูตรนอกชั้นเรียน(2)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 COMPUTER SKILLS TEST
 การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
0 (0-0-0)
1600401 EXTRA CURRICULUM ENRICHMENT FOR STUDENT DEVELOPMENT
 หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
0 (0-0-0)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต