หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย (52)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   ศึกษาทั่วไปบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111101 THAI 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
0115101 ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
0115102 ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119101 DYNAMICS OF GLOBAL SOCIETY
 พลวัตสังคมโลก
2 (2-0-4)
0600101 AESTHETICS
 สุนทรียศาสตร์
2 (2-0-4)
0705103 ECONOMY AND MANAGEMENT IN TODAY'S WORLD
 เศรษฐกิจและการจัดการในโลกปัจจุบัน
2 (2-0-4)

 1.1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0500101 HEALTH SCIENCE FOR LIFE QUALITY ENHANCEMENT
 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
0216101 MAN, SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
 มนุษย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.2   ศึกษาทั่วไปที่หลักสูตรกำหนดหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.2.1   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 MAN AND INFORMATION
 มนุษย์กับสารนิเทศ
2 (2-0-4)

 1.2.2   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115103 ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)

 1.2.3   กลุ่มศึกษาทั่วไปเลือก(เพิ่ม)จากหมวดใด ๆ อีกหน่วยกิตต่ำสุด : 4หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111102 THAI 2
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
0401101 INTRODUCTION TO AGRICULTURAL SYSTEMS
 ระบบการเกษตรเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0204103 CHEMISTRY IN DAILY LIFE
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0500104 EXERCISE FOR HEALTH
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)
0308102 ENCOUNTERING PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0801101 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0107101 HISTORY OF THAI SOCIETY
 ประวัติสังคมไทย
2 (2-0-4)
0107102 CONTEMPORARY WORLD EVENTS
 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0116101 NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT OF THAILAND
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย
3 (3-0-6)
0117102 CURRENT POLITICS AND GOVERNMENT
 การเมืองการปกครองในปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0214101 INTRODUCTION TO COMPUTER
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
0604109 MUSIC FOR LIFE QUALITY ENHANCEMENT
 ดนตรีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
0605101 ART AND CULTURE
 ศิลปะและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0605102 ART APPRECIATION
 ศิลปนิยม
3 (3-0-6)
0109101 BASIC MODERN CHINESE
 ภาษาจีนปัจจุบันเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0110101 BASIC JAPANESE
 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0113101 BASIC MALAY
 ภาษามลายูเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0121101 BASIC KOREAN
 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0102103 IDENTITY OF SOCIETY AND THE LOCAL COMMUNITY
 อัตลักษณ์สังคมและท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0308103 CAMPING
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (1-2-3)
0703101 ECONOMY IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0703102 ECONOMICS FOR ENTERPRENEURS
 เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
0703103 ECONOMICS FOR COMMUNITY DEVELOPMENT
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0705104 ACCOUNTING AND TAXATION IN DAILY LIFE
 การบัญชีและภาษีอากรในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0705105 INTRODUCTION TO SMALL AND COMMUNITY BUSINESSES
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อมและธุรกิจชุมชน
3 (3-0-6)
0207103 BIOLOGY IN DAILY LIFE
 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0209103 PHYSICS IN DAILY LIFE
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0216102 SCIENCE IN DAILY LIFE
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0219201 INTRODUCTION TO STATISTICS
 หลักสถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0219202 STATISTICS IN DAILY LIFE
 สถิติในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0219281 STATISTICS LABORATORY
 ปฏิบัติการทางสถิติ
1 (0-2-1)
0401102 INTRODUCTION TO AGRO-INDUSTRY
 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0500102 BASIC HEALTH CARE
 การดูแลสุขภาพเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0500103 CONSUMER'S HEALTH
 สุขภาพผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0604102 MUSIC APPRECIATION
 สังคีตนิยม
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 100หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 82หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 42หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111111 SPEECH
 วาทการ
2 (1-2-3)
0111161 INTRODUCTION TO THAI LITERATURE
 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0111211 THAI LANGUAGE USAGE
 การใช้ภาษาไทย
3 (2-2-5)
0111212 READING COMPREHENSION
 การอ่านเพื่อความเข้าใจ
2 (2-0-4)
0111221 THAI LANGUAGE IN SOCIAL AND CULTURAL CONTEXTS
 ภาษาไทยในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
2 (1-2-3)
0111231 CHARACTERISTICS OF THAI LANGUAGE
 ลักษณะภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111241 GENERAL LINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์ทั่วไป
2 (2-0-4)
0111261 EVOLUTION OF THAI PROSE
 วิวัฒนาการของวรรณคดีร้อยแก้ว
2 (2-0-4)
0111262 EVOLUTION OF THAI POETRY
 วิวัฒนาการของวรรณคดีร้อยกรอง
2 (2-0-4)
0111281 FOLKLORE
 คติชนวิทยา
2 (2-0-4)
0111311 PROSE WRITING
 การเขียนร้อยแก้ว
2 (1-2-3)
0111312 POETRY WRITING
 การเขียนร้อยกรอง
2 (1-2-3)
0111332 FOREIGN BORROWINGS IN THAI
 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111341 THAI PHONOLOGY
 ระบบเสียงภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111361 LITERARY ANALYSIS
 วรรณกรรมวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0111362 LITERARY CRITICISM
 วรรณกรรมวิจารณ์
2 (2-0-4)
0111441 THAI SYNTAX
 ระบบไวยากรณ์ไทย
2 (2-0-4)
0111451 SEMINAR IN THAI LANGUAGE OR LITERATURE
 สัมมนาความรู้ทางภาษาหรือวรรณคดี
3 (2-2-5)
0111491 RESEARCH PAPER
 สารนิพนธ์
3 (0-9-0)

 2.1.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 40หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111213 EFFECTIVE SPEAKING
 การพูดเพื่อประสิทธิผล
2 (1-2-3)
0111214 MASS MEDIA LANGUAGE
 ภาษาสื่อมวลชน
3 (2-2-5)
0111263 DRAMA
 วรรณคดีการละคร
2 (2-0-4)
0111264 CUSTOM-RELATED LITERATURE
 วรรณคดีเกี่ยวกับประเพณี
2 (2-0-4)
0111265 LITERARY CHANTING FORMS
 บทขับขานวรรณกรรม
2 (1-2-3)
0111282 FOLK SONG VERSES
 วรรณกรรมเพลงพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0111313 OFFICE-DOCUMENTS WRITING
 การเขียนเอกสารสำนักงาน
2 (1-2-3)
0111314 ACADEMIC READING AND WRITING
 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ
2 (1-2-3)
0111315 NON-FICTION READING AND WRITING
 การอ่านและการเขียนสารคดี
2 (1-2-3)
0111316 FICTION READING AND WRITING
 การอ่านและการเขียนบันเทิงคดี
2 (1-2-3)
0111331 THAI ETYMOLOGY
 นิรุกติศาสตร์ไทย
2 (2-0-4)
0111333 INSCRIPTIONS
 อักษรจาร
2 (2-0-4)
0111342 THAI DIALECTS
 ภาษาถิ่น
2 (2-0-4)
0111363 NIRAS
 วรรณคดีนิราศ
2 (2-0-4)
0111364 CONTEMPORARY LITERATURE
 วรรณกรรมปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0111365 BUDDHIST LITERATURE
 วรรณคดีพุทธศาสนา
2 (2-0-4)
0111366 JATAKA LITERATURE
 วรรณคดีชาดก
2 (2-0-4)
0111421 PROBLEMS IN THAI LANGUAGE USAGE
 ปัญหาการใช้ภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111431 EVOLUTION OF THAI LANGUAGE
 วิวัฒนาการของภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111432 PALI AND SANSKRIT AS RELATED TO THAI
 ภาษาบาลีและสันสกฤตที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111433 KHMER IN THAI
 ภาษาเขมรในภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111434 INTRODUCTION TO PALI
 ภาษาบาลีเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0111435 INTRODUCTION TO SANSKRIT
 ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0111442 SOCIOLINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
2 (2-0-4)
0111443 THAI SEMANTICS
 อรรถศาสตร์ภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111461 INFLUENCES OF ORIENTAL LITERATURE ON THAI LITERATU
 อิทธิพลของวรรณคดีตะวันออกที่มีต่อวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)
0111462 INFLUENCES OF WESTERN LITERATURE ON THAI LITERATUR
 อิทธิพลของวรรณคดีตะวันตกที่มีต่อวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)
0111463 LITERATURE AS RELATED TO HISTORY
 วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
2 (2-0-4)
0111464 TALES IN VERSES
 นิทานคำกลอน
2 (2-0-4)
0111465 LITERATURE AS RELATED TO POLITICS
 วรรณกรรมเกี่ยวกับการเมือง
2 (2-0-4)
0111466 CHILDREN'S LITERATURE
 วรรณกรรมสำหรับเด็ก
2 (2-0-4)
0111481 REGIONAL LITERATURE
 วรรณกรรมท้องถิ่น
2 (2-0-4)

 2.2   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 8   หลักสูตรนอกชั้นเรียน(2)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 COMPUTER SKILLS TEST
 การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
0 (0-0-0)
1600401 EXTRA CURRICULUM ENRICHMENT FOR STUDENT DEVELOPMENT
 หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
0 (0-0-0)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต