หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 32หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1.1   ภาษาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111101 THAI 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
0115101 ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
0115102 ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.1.2   ภาษาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109101 GENERAL MODERN CHINESE
 ภาษาจีนปัจจุบันทั่วไป
3 (2-2-5)
0110101 GENERAL JAPANESE
 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
3 (2-2-5)
0111102 THAI 2
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
0112101 GENERAL FRENCH
 ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป
3 (2-2-5)
0113101 GENERAL MALAY
 ภาษามลายูทั่วไป
3 (2-2-5)
0114101 GENERAL GERMAN
 ภาษาเยอรมันทั่วไป
3 (2-2-5)
0115103 ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
0121101 BASIC KOREAN
 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (2-2-5)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0100101 MAN AND AESTHETICS
 มนุษย์กับสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0100102 MAN AND ETHICS
 มนุษย์กับจริยธรรม
2 (2-0-4)
0106101 MAN AND INFORMATION
 มนุษย์กับสารนิเทศ
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119101 MAN AND CHANGE
 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง
2 (2-0-4)
0119102 MAN AND DEVELOPMENT
 มนุษย์กับการพัฒนา
2 (2-0-4)
0119103 MAN AND MANAGEMENT
 มนุษย์กับการจัดการ
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 7หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0214101 INFORMATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
0200101 MAN WITH SCIENCE AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0200102 MAN AND DEVELOPMENT OF QUALITY OF LIFE
 มนุษย์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มพลศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 1หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0319161 BASKETBALL 1
 บาสเกตบอล 1
1 (1-1-1)
0319162 VOLLEYBALL 1
 วอลเลย์บอล 1
1 (1-1-1)
0319163 FOOTBALL 1
 ฟุตบอล 1
1 (1-1-1)
0319164 TAKRAW AND SEPAK TAKRAW 1
 ตะกร้อและเซบัคตะกร้อ 1
1 (1-1-1)
0319165 RUGBY FOOTBALL 1
 รักบี้ฟุตบอล 1
1 (1-1-1)
0319166 HOCKEY 1
 ฮ๊อกกี้ 1
1 (1-1-1)
0319167 SOFTBALL 1
 ซอฟท์บอล 1
1 (1-1-1)
0319168 BASEBALL 1
 เบสบอล 1
1 (1-1-1)
0319171 TENNIS 1
 เทนนิส 1
1 (1-1-1)
0319172 TABLE TENNIS 1
 เทเบิลเทนนิส 1
1 (1-1-1)
0319173 BADMINTON 1
 แบดมินตัน 1
1 (1-1-1)
0319174 BOXING 1
 มวยสากล 1
1 (1-1-1)
0319175 THAI BOXING 1
 มวยไทย 1
1 (1-1-1)
0319176 JUDO 1
 ยูโด 1
1 (1-1-1)
0319177 AIKIDO
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0319178 WRESTLING
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0319179 RHYTHMIC SPORTIVE GYMNASTICS 1
 ยิมนาสติกลีลา 1
1 (1-1-1)
0319181 BODY CONDITIONING
 การบริหารร่างกาย
1 (1-1-1)
0319381 SWORD AND POLE FIGHTING
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)
0319382 PHYTHMIC ACTIVITIES
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0319383 SELF-DEFENSE
 ต่อสู้ป้องกันตัว
1 (1-1-1)
0319481 BALLROOM DANCE
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0319482 AEROBIC DANCE
 แอร์โรบิคด๊านซ์
1 (1-1-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 98หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 80หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 42หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111111 SPEECH
 วาทการ
2 (1-2-3)
0111161 INTRODUCTION TO THAI LITERATURE
 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0111211 THAI LANGUAGE USAGE
 การใช้ภาษาไทย
3 (2-2-5)
0111212 READING COMPREHENSION
 การอ่านเพื่อความเข้าใจ
2 (2-0-4)
0111221 THAI LANGUAGE IN SOCIAL AND CULTURAL CONTEXTS
 ภาษาไทยในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
2 (1-2-3)
0111231 CHARACTERISTICS OF THAI LANGUAGE
 ลักษณะภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111241 GENERAL LINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์ทั่วไป
2 (2-0-4)
0111261 EVOLUTION OF THAI PROSE
 วิวัฒนาการของวรรณคดีร้อยแก้ว
2 (2-0-4)
0111262 EVOLUTION OF THAI POETRY
 วิวัฒนาการของวรรณคดีร้อยกรอง
2 (2-0-4)
0111281 FOLKLORE
 คติชนวิทยา
2 (2-0-4)
0111311 PROSE WRITING
 การเขียนร้อยแก้ว
2 (1-2-3)
0111312 POETRY WRITING
 การเขียนร้อยกรอง
2 (1-2-3)
0111332 FOREIGN BORROWINGS IN THAI
 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111341 THAI PHONOLOGY
 ระบบเสียงภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111361 LITERARY ANALYSIS
 วรรณกรรมวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0111362 LITERARY CRITICISM
 วรรณกรรมวิจารณ์
2 (2-0-4)
0111441 THAI SYNTAX
 ระบบไวยากรณ์ไทย
2 (2-0-4)
0111451 SEMINAR IN THAI LANGUAGE OR LITERATURE
 สัมมนาความรู้ทางภาษาหรือวรรณคดี
3 (2-2-5)
0111491 RESEARCH PAPER
 สารนิพนธ์
3 (0-9-0)

 2.1.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 38หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111213 EFFECTIVE SPEAKING
 การพูดเพื่อประสิทธิผล
2 (1-2-3)
0111214 MASS MEDIA LANGUAGE
 ภาษาสื่อมวลชน
3 (2-2-5)
0111263 DRAMA
 วรรณคดีการละคร
2 (2-0-4)
0111264 CUSTOM-RELATED LITERATURE
 วรรณคดีเกี่ยวกับประเพณี
2 (2-0-4)
0111265 LITERARY CHANTING FORMS
 บทขับขานวรรณกรรม
2 (1-2-3)
0111282 FOLK SONG VERSES
 วรรณกรรมเพลงพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0111313 OFFICE-DOCUMENTS WRITING
 การเขียนเอกสารสำนักงาน
2 (1-2-3)
0111314 ACADEMIC READING AND WRITING
 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ
2 (1-2-3)
0111315 NON-FICTION READING AND WRITING
 การอ่านและการเขียนสารคดี
2 (1-2-3)
0111316 FICTION READING AND WRITING
 การอ่านและการเขียนบันเทิงคดี
2 (1-2-3)
0111331 THAI ETYMOLOGY
 นิรุกติศาสตร์ไทย
2 (2-0-4)
0111333 INSCRIPTIONS
 อักษรจาร
2 (2-0-4)
0111342 THAI DIALECTS
 ภาษาถิ่น
2 (2-0-4)
0111363 NIRAS
 วรรณคดีนิราศ
2 (2-0-4)
0111364 CONTEMPORARY LITERATURE
 วรรณกรรมปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0111365 BUDDHIST LITERATURE
 วรรณคดีพุทธศาสนา
2 (2-0-4)
0111366 JATAKA LITERATURE
 วรรณคดีชาดก
2 (2-0-4)
0111421 PROBLEMS IN THAI LANGUAGE USAGE
 ปัญหาการใช้ภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111431 EVOLUTION OF THAI LANGUAGE
 วิวัฒนาการของภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111432 PALI AND SANSKRIT AS RELATED TO THAI
 ภาษาบาลีและสันสกฤตที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111433 KHMER IN THAI
 ภาษาเขมรในภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111434 INTRODUCTION TO PALI
 ภาษาบาลีเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0111435 INTRODUCTION TO SANSKRIT
 ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0111442 SOCIOLINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
2 (2-0-4)
0111443 THAI SEMANTICS
 อรรถศาสตร์ภาษาไทย
2 (2-0-4)
0111461 INFLUENCES OF ORIENTAL LITERATURE ON THAI LITERATU
 อิทธิพลของวรรณคดีตะวันออกที่มีต่อวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)
0111462 INFLUENCES OF WESTERN LITERATURE ON THAI LITERATUR
 อิทธิพลของวรรณคดีตะวันตกที่มีต่อวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)
0111463 LITERATURE AS RELATED TO HISTORY
 วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
2 (2-0-4)
0111464 TALES IN VERSES
 นิทานคำกลอน
2 (2-0-4)
0111465 LITERATURE AS RELATED TO POLITICS
 วรรณกรรมเกี่ยวกับการเมือง
2 (2-0-4)
0111466 CHILDREN'S LITERATURE
 วรรณกรรมสำหรับเด็ก
2 (2-0-4)
0111481 REGIONAL LITERATURE
 วรรณกรรมท้องถิ่น
2 (2-0-4)

 2.3   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.1   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต