หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาญี่ปุ่น (60)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1.1   กลุ่มการใช้ภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000111 THAI FOR HIGHER EDUCATION
 ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
0000121 BASIC ENGLISH IN DAILY LIFE
 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000122 READ AND WRITE IN BASIC ENGLISH
 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3-0-6)

 1.1.2   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000161 QUALITY OF LIFE
 คุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
0000162 ENVIRONMENT AND LIFESTYLE
 สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
0000261 SOCIAL SUSTAINABILITY AND SUFFICIENGY ECONOMY
 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)

 1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.2.1   กลุ่มวิชาบังคับเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000262 SOUTHERN THAI STUDIES
 ทักษิณศึกษา
3 (2-2-5)
0000263 LOCAL COMMUNITY WAYS
 วิถีชุมชนท้องถิ่น
3 (1-6-2)

 1.2.2   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.2.2.1   - กลุ่มการใช้ภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000131 BURMESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3 (3-0-6)
0000132 VIETNAMESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3 (3-0-6)
0000133 KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
0000134 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0000135 CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0000136 MALAY LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3 (3-0-6)

 1.2.2.2   - กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 2หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000163 ASEAN WAYS
 วิถีอาเซียน
3 (3-0-6)
0000164 PHILOSOPHY AND RELIGION PRINCIPLES FOR LIFE DEVELOPMENT
 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
3 (3-0-6)
0000165 AUDIO AND VISUAL ART APPRECIATION
 ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง
2 (2-0-4)
0000166 ELECTRICITY AND LIFE
 ไฟฟ้ากับชีวิต
2 (2-0-4)
0000167 FOOD FOR LIFE AND BEAUTY
 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
3 (3-0-6)
0000168 READING FOR LIFE
 การอ่านเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
0000169 SPORTS AND RECREATION FOR HEALTH
 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)
0000264 ECONOMICS AND MANAGEMENT
 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
2 (2-0-4)
0000265 FOOD AND ENERGY SECURITY FOR QUALITY OF LIFE
 ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0000266 CREATIVE ECONOMY
 เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0000267 VISUAL ART AND MUSIC APPRECIATION
 ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์
2 (2-0-4)
0000268 THAI POLITICS AND COVERNANCE
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)

 1.2.2.3   - กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 4หน่วยกิตสูงสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต