หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาญี่ปุ่น (57-59)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000111 THAI AND CULTURAL ASPECTS IN LANGUAGE USE
 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา
3 (3-0-6)
0000121 GENERAL ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1
3 (3-0-6)
0000122 GENERAL ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000141 DYNAMICS OF GLOBAL AND THAI SOCIETY
 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย
3 (3-0-6)
0000142 AESTHETIC INTELLECT AND ETHICS
 สุนทรียภาพ ปัญญาและจริยธรรม
3 (2-2-5)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000151 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR LIFE
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
0000152 HEALTH SCIENCE FOR QUALITY OF LIFE
 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000161 LOCAL COMMUNITY WAYS OF LIFE
 วิถีชุมชนท้องถิ่น
3 (1-6-2)
0000162 SOUTHERN THAI STUDIES
 ทักษิณศึกษา
3 (1-6-2)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.5.1   วิชาเลือกกลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000131 MALAY LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3 (3-0-6)
0000132 CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0000133 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0000134 KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
0000211 SPEAKING AND WRITING THAI FOR HIGHER EDUCATION
 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา
3 (2-2-5)
0000221 GENERAL ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3
3 (3-0-6)

 1.5.2   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000143 INFORMATION FOR STUDY SKILLS
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0000144 PSYCHOLOGY IN DAILY LIFE
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000145 SOCIAL AND CULTURE HISTORY OF THAILAND
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0000146 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000147 ECONOMY AND MANAGEMENT IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 99หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2   วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 93หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 60หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0110111 JAPANESE 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-2-5)
0110112 JAPANESE 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (2-2-5)
0110211 JAPANESE 3
 ภาษาญี่ปุ่น 3
3 (2-2-5)
0110212 JAPANESE 4
 ภาษาญี่ปุ่น 4
3 (2-2-5)
0110351 HISTORY OF JAPANESE LITERATURE
 ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0110471 SEMINAR
 สัมมนา
3 (2-2-5)
0110131 JAPANESE CHARACTER SYSTEMATIZATION
 อักขรวิธีญี่ปุ่น
3 (2-2-5)
0110151 JAPANESE CULTURE 1
 วัฒนธรรมญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
0110221 JAPANESE LISTENING-SPEAKING 1
 การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-2-5)
0110222 JAPANESE LISTENING-SPEAKING 2
 การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 2
3 (2-2-5)
0110223 JAPANESE BASIC READING
 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0110224 JAPANESE INTERMEDIATE READING 1
 การอ่านภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1
3 (2-2-5)
0110231 KANJI STUDIES 1
 คันจิศึกษา 1
3 (2-2-5)
0110233 JAPANESE PHONETICS
 สัทศาสตร์ญี่ปุ่น
3 (2-2-5)
0110311 JAPANESE STRUCTURE 1
 โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
0110312 JAPANESE STRUCTURE 2
 โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
0110321 JAPANESE WRITING 1
 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-2-5)
0110322 JAPANESE WRITING 2
 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2
3 (2-2-5)
0110341 JAPANESE TRANSLATION 1
 การแปลภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-2-5)
0110361 COMPUTER PROGRAMS IN JAPANESE
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาญี่ปุ่น
3 (2-2-5)

 2.2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 33หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0110352 MODERN JAPANESE LITERATURES
 วรรณกรรมญี่ปุ่นปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0110353 JAPANESE CHILDREN'S LITERATURE
 วรรณกรรมญี่ปุ่นสำหรับเด็ก
3 (3-0-6)
0110472 RESEARCH PROJECT WRITING
 การเขียนโครงการวิจัย
3 (2-2-5)
0110232 KANJI STUDIES 2
 คันจิศึกษา 2
3 (2-2-5)
0110251 JAPANESE CULTURE 2
 วัฒนธรรมญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
0110323 JAPANESE LISTENING-SPEAKING 3
 การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 3
3 (2-2-5)
0110327 JAPANESE FOR MASS MEDIA
 ภาษาญี่ปุ่นสื่อมวลชน
3 (2-2-5)
0110325 JAPANESE INTERMEDIATE READING 2
 การอ่านภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2
3 (2-2-5)
0110463 JAPANESE FOR TOURISM AND HOSPITALITY
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (2-2-5)
0110324 JAPANESE LISTENING-SPEAKING 4
 การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 4
3 (2-2-5)
0110326 JAPANESE ADVANCED READING
 การอ่านภาษาญี่ปุ่นระดับสูง
3 (2-2-5)
0110421 JAPANESE WRITING 3
 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 3
3 (2-2-5)
0110422 JAPANESE WRITING 4
 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 4
3 (2-2-5)
0110441 JAPANESE TRANSLATION 2
 การแปลภาษาญี่ปุ่น 2
3 (2-2-5)
0110461 TEACHING JAPANESE
 การสอนภาษาญี่ปุ่น
3 (2-2-5)
0110462 JAPANESE FOR INDUSTRY
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
0110464 JAPANESE FOR BUSINESS
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ
3 (2-2-5)

 3   วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0110481 COOPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
6 (0-18-0)
0110482 EXPERIENCE AND SEMINAR ON LANGUAGE USE
 ประสบการณ์และสัมมนาการใช้ภาษา
6 (0-18-0)

 8   หลักสูตรนอกชั้นเรียน(2)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 COMPUTER SKILLS TEST
 การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
0 (0-0-0)
1600401 EXTRA CURRICULUM ENRICHMENT FOR STUDENT DEVELOPMENT
 หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
0 (0-0-0)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต