หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาญี่ปุ่น (52)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   ศึกษาทั่วไปบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111101 THAI 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
0115101 ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
0115102 ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119101 DYNAMICS OF GLOBAL SOCIETY
 พลวัตสังคมโลก
2 (2-0-4)
0600101 AESTHETICS
 สุนทรียศาสตร์
2 (2-0-4)
0705103 ECONOMY AND MANAGEMENT IN TODAY'S WORLD
 เศรษฐกิจและการจัดการในโลกปัจจุบัน
2 (2-0-4)

 1.1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0500101 HEALTH SCIENCE FOR LIFE QUALITY ENHANCEMENT
 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
0216101 MAN, SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
 มนุษย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.2   ศึกษาทั่วไปที่หลักสูตรกำหนดหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.2.1   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 MAN AND INFORMATION
 มนุษย์กับสารนิเทศ
2 (2-0-4)

 1.2.2   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115103 ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)

 1.2.3   กลุ่มศึกษาทั่วไปเลือก(เพิ่ม)จากหมวดใด ๆ อีกหน่วยกิตต่ำสุด : 4หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111102 THAI 2
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
0401101 INTRODUCTION TO AGRICULTURAL SYSTEMS
 ระบบการเกษตรเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0204103 CHEMISTRY IN DAILY LIFE
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0500104 EXERCISE FOR HEALTH
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)
0308102 ENCOUNTERING PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0801101 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0107101 HISTORY OF THAI SOCIETY
 ประวัติสังคมไทย
2 (2-0-4)
0107102 CONTEMPORARY WORLD EVENTS
 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0116101 NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT OF THAILAND
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย
3 (3-0-6)
0117102 CURRENT POLITICS AND GOVERNMENT
 การเมืองการปกครองในปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0214101 INTRODUCTION TO COMPUTER
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
0604109 MUSIC FOR LIFE QUALITY ENHANCEMENT
 ดนตรีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
0605101 ART AND CULTURE
 ศิลปะและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0605102 ART APPRECIATION
 ศิลปนิยม
3 (3-0-6)
0109101 BASIC MODERN CHINESE
 ภาษาจีนปัจจุบันเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0110101 BASIC JAPANESE
 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0113101 BASIC MALAY
 ภาษามลายูเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0121101 BASIC KOREAN
 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0102103 IDENTITY OF SOCIETY AND THE LOCAL COMMUNITY
 อัตลักษณ์สังคมและท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0308103 CAMPING
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (1-2-3)
0703101 ECONOMY IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0703102 ECONOMICS FOR ENTERPRENEURS
 เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
0703103 ECONOMICS FOR COMMUNITY DEVELOPMENT
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0705104 ACCOUNTING AND TAXATION IN DAILY LIFE
 การบัญชีและภาษีอากรในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0705105 INTRODUCTION TO SMALL AND COMMUNITY BUSINESSES
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อมและธุรกิจชุมชน
3 (3-0-6)
0207103 BIOLOGY IN DAILY LIFE
 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0209103 PHYSICS IN DAILY LIFE
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0216102 SCIENCE IN DAILY LIFE
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0219201 INTRODUCTION TO STATISTICS
 หลักสถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0219202 STATISTICS IN DAILY LIFE
 สถิติในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0219281 STATISTICS LABORATORY
 ปฏิบัติการทางสถิติ
1 (0-2-1)
0401102 INTRODUCTION TO AGRO-INDUSTRY
 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0500102 BASIC HEALTH CARE
 การดูแลสุขภาพเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0500103 CONSUMER'S HEALTH
 สุขภาพผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0604102 MUSIC APPRECIATION
 สังคีตนิยม
3 (3-0-6)
0000134 KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 101หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 101หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 60หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0110111 JAPANESE 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-2-5)
0110112 JAPANESE 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (2-2-5)
0110131 JAPANESE PHONETICS
 สัทศาสตร์ญี่ปุ่น
3 (2-2-5)
0110132 JAPANESE CHARACTER SYSTEMATIZATION
 อักขรวิธีญี่ปุ่น
3 (2-2-5)
0110211 JAPANESE 3
 ภาษาญี่ปุ่น 3
3 (2-2-5)
0110212 JAPANESE 4
 ภาษาญี่ปุ่น 4
3 (2-2-5)
0110221 JAPANESE CONVERSATION 1
 สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-2-5)
0110222 JAPANESE CONVERSATION 2
 สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
3 (2-2-5)
0110311 JAPANESE CULTURE
 วัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0110223 READING COMPREHENSION
 การอ่านเพื่อความเข้าใจ
3 (2-2-5)
0110224 READING TECHNIQUES
 เทคนิคการอ่าน
3 (2-2-5)
0110231 KANJI STUDIES
 คันจิศึกษา
3 (2-2-5)
0110312 COMPUTER PROGRAMS IN JAPANESE
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาญี่ปุ่น
3 (2-2-5)
0110321 PARAGRAPH WRITING 1
 การเขียนอนุเฉท
3 (2-2-5)
0110351 HISTORY OF JAPANESE LITERATURE
 ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0110322 COMPOSITION AND LETTER WRITING
 การเขียนเรียงความและจดหมาย
3 (2-2-5)
0110332 JAPANESE GRAMMAR 2
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
0110331 JAPANESE GRAMMAR 1
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
0110441 INTRODUCTION TO TRANSLATION
 การแปลเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0110471 SEMINAR
 สัมมนา
3 (2-2-5)

 2.1.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 32หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0110352 MODERN JAPANESE LITERATURES
 วรรณกรรมญี่ปุ่นปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0110323 JAPANESE CONVERSATION 3
 สนทนาภาษาญี่ปุ่น 3
3 (2-2-5)
0110325 ANALYTICAL READING
 การอ่านเชิงวิเคราะห์
3 (2-2-5)
0110443 JAPANESE FOR MASS MEDIA
 ภาษาญี่ปุ่นสื่อมวลชน
3 (2-2-5)
0110324 JAPANESE CONVERSATION 4
 สนทนาภาษาญี่ปุ่น 4
3 (2-2-5)
0110326 CRITICAL READING
 การอ่านเชิงวิจารณ์
3 (2-2-5)
0110353 JAPANESE CHILDREN'S LITERATURE
 วรรณกรรมญี่ปุ่นสำหรับเด็ก
3 (3-0-6)
0110354 THE USAGE OF LANGUAGE IN JAPANESE LITERATURE
 ภาษาในวรรณคดีญี่ปุ่น
3 (2-2-5)
0110421 NARRATIVE AND DESCRIPTIVE WRITING
 การเขียนบรรยายและพรรณนา
3 (2-2-5)
0110422 ANALYTICAL AND CRITICAL WRITING
 การเขียนเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
3 (2-2-5)
0110442 TRANSLATION
 การแปล
3 (2-2-5)
0110461 TEACHING JAPANESE 1
 การสอนภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-2-5)
0110462 TEACHING JAPANESE 2
 การสอนภาษาญี่ปุ่น 2
3 (2-2-5)
0110463 JAPANESE FOR TOURISM
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
0110464 JAPANESE FOR BUSINESS
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
3 (2-2-5)
0110465 JAPANESE FOR HOTEL MANAGEMENT
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการจัดการโรงแรม
3 (2-2-5)
0110466 JAPANESE FOR INDUSTRY
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
0110472 RESEARCH PROJECT WRITING
 การเขียนโครงการวิจัย
3 (2-2-5)

 2.1.3   วิชาประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0110481 COOPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
9 (0-36-0)
0110482 EXPERIENCE IN LANGUAGE USAGE
 ประสบการณ์การใช้ภาษา
6 (0-24-0)
0110483 SEMINAR ON EXPERIENCE IN LANGUAGE USAGE
 สัมมนาประสบการณ์การใช้ภาษา
3 (0-12-0)

 8   หลักสูตรนอกชั้นเรียน(2)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 COMPUTER SKILLS TEST
 การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
0 (0-0-0)
1600401 EXTRA CURRICULUM ENRICHMENT FOR STUDENT DEVELOPMENT
 หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
0 (0-0-0)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต