หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ประวัติศาสตร์ (55-59 เอก-โท)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000111 THAI AND CULTURAL ASPECTS IN LANGUAGE USE
 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา
3 (3-0-6)
0000121 GENERAL ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1
3 (3-0-6)
0000122 GENERAL ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000141 DYNAMICS OF GLOBAL AND THAI SOCIETY
 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย
3 (3-0-6)
0000142 AESTHETIC INTELLECT AND ETHICS
 สุนทรียภาพ ปัญญาและจริยธรรม
3 (2-2-5)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000151 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR LIFE
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
0000152 HEALTH SCIENCE FOR QUALITY OF LIFE
 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000161 LOCAL COMMUNITY WAYS OF LIFE
 วิถีชุมชนท้องถิ่น
3 (1-6-2)
0000162 SOUTHERN THAI STUDIES
 ทักษิณศึกษา
3 (1-6-2)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.5.1   วิชาเลือกกลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000131 MALAY LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3 (3-0-6)
0000132 CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0000133 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0000134 KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
0000211 SPEAKING AND WRITING THAI FOR HIGHER EDUCATION
 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา
3 (2-2-5)
0000221 GENERAL ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3
3 (3-0-6)

 1.5.2   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000143 INFORMATION FOR STUDY SKILLS
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0000144 PSYCHOLOGY IN DAILY LIFE
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000145 SOCIAL AND CULTURE HISTORY OF THAILAND
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0000146 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000147 ECONOMY AND MANAGEMENT IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 96หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 78หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 42หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107111 THAI CIVILIZATION
 อารยธรรมไทย
3 (3-0-6)
0107211 PRE-MODERN THAI HISTORY
 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0107221 HISTORY OF SOUTHEAST ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0107241 HISTORY OF SOUTH ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3 (3-0-6)
0107361 HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
3 (3-0-6)
0107301 PHILOSOPHY AND HISTORICAL METHODOLOGY
 ปรัชญาและระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์
3 (2-2-5)
0107302 HISTORIOGRAPHY
 ประวัติศาสตร์นิพนธ์
3 (2-2-5)
0107212 MODERN THAI HISTORY
 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0107313 HISTORY OF SOUTHERN THAILAND
 ประวัติศาสตร์ภาคใต้ของประเทศไทย
3 (2-2-5)
0107421 ASEAN COMMUNITY
 ประชาคมอาเซียน
3 (3-0-6)
0107131 EASTERN CIVILIZATION
 อารยธรรมตะวันออก
3 (3-0-6)
0107231 HISTORY OF EAST ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
0107151 WESTERN CIVILIZATION
 อารยธรรมตะวันตก
3 (3-0-6)
0107251 HISTORY OF EUROPE IN THE 15TH - 18TH CENTURIES
 ประวัติศาสตร์ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 15-18
3 (3-0-6)

 2.1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 36หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107401 SEMINAR IN HISTORY
 สัมมนาประวัติศาสตร์
3 (2-2-5)
0107402 SEMINAR IN CONTEMPORARY WORLD AFFAIRS
 สัมมนาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3 (2-2-5)
0107213 HISTORY OF ART IN THAILAND
 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
3 (2-2-5)
0107413 ARCHEOLOGY OF SOUTHERN THAILAND
 โบราณคดีภาคใต้
3 (2-2-5)
0107452 HISTORY OF RUSSIA
 ประวัติศาสตร์รัสเซีย
3 (3-0-6)
0107461 THE UNITED STATES OF AMERICA AND WORLD POLITICS
 สหรัฐอเมริกากับการเมืองโลก
3 (3-0-6)
0107201 READING IN HISTORY
 การอ่านทางประวัติศาสตร์
3 (2-2-5)
0107202 GENDER IN HISTORY
 เพศสภาวะในประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0107203 HISTORY OF MARITIME TRADE NETWORKS
 ประวัติศาสตร์เครือข่ายการค้าทางทะเล
3 (3-0-6)
0107303 MOVIES AND MUSIC IN HISTORY
 ภาพยนตร์และดนตรีในมิติประวัติศาสตร์
3 (2-2-5)
0107403 HISTORY OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
 ประวัติศาสตร์องค์การระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0107404 WAR AND PEACE IN HISTORY
 สงครามและสันติภาพในประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0107405 MUSEOLOGY
 พิพิธภัณฑ์วิทยา
3 (3-0-6)
0107406 HISTORICAL FEATURE WRITING
 การเขียนสารคดีเชิงประวัติศาสตร์
3 (2-2-5)
0107214 HISTORY OF THAI'S FOREIGN RELATIONS
 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0107215 LOCAL HISTORY
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
3 (2-2-5)
0107311 HISTORY FOR TOURISM IN THAILAND
 ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย
3 (2-2-5)
0107312 ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY OF THAILAND
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย
3 (3-0-6)
0107411 THAI LITERATURE IN HISTORICAL PERSPECTIVES
 วรรณกรรมไทยในมิติทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0107412 HISTORY OF ETHNIC COMMUNITIES OF THE TAI - MELAYU
 ประวัติศาสตร์ชุมชนของชาติพันธุ์ไท - มลายู
3 (3-0-6)
0107414 LOCAL LITERATURE IN HISTORICAL PERSPECTIVES
 วรรณกรรมท้องถิ่นในมิติทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0107415 SEMINAR IN SOUTHERN THAI HISTORY
 สัมมนาประวัติศาสตร์ภาคใต้
3 (2-2-5)
0107416 HISTORY OF SONGKHLA LAKE BASIN
 ประวัติศาสตร์ลุ่มทะเลสาบสงขลา
3 (2-2-5)
0107417 FAMILY HISTORY
 ประวัติศาสตร์ครอบครัว
3 (2-2-5)
0107222 HISTORY OF CONTEMPORARY SOUTHEAST ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0107331 HISTORY OF CONTEMPORARY EAST ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0107431 CHINA AND WORLD POLITICS
 จีนกับการเมืองโลก
3 (3-0-6)
0107341 HISTORY OF CONTEMPORARY SOUTH ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0107342 HISTORY OF MIDDLE EAST
 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
3 (3-0-6)
0107451 HISTORY OF CONTEMPORARY EUROPE
 ประวัติศาสตร์ยุโรปร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0107322 HISTORY OF PLURAL SOCIETIES IN SOUTHEAST ASIA
 ประวัติศาสตร์พหุสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0107321 HISTORIOGRAPHY OF THAI-MALAY PENINSULA AND SOUTHEAST ASIA'S ARCHIPELAGOES
 ประวัติศาสตร์นิพนธ์คาบสมุทรไทย-มลายูและหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (2-2-5)

 2.2   วิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 8   หลักสูตรนอกชั้นเรียน(2)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 COMPUTER SKILLS TEST
 การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
0 (0-0-0)
1600401 EXTRA CURRICULUM ENRICHMENT FOR STUDENT DEVELOPMENT
 หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
0 (0-0-0)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต