หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ประวัติศาสตร์ (51-เอก-โท)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   ศึกษาทั่วไปบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111101 THAI 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
0115101 ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
0115102 ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119101 DYNAMICS OF GLOBAL SOCIETY
 พลวัตสังคมโลก
2 (2-0-4)
0600101 AESTHETICS
 สุนทรียศาสตร์
2 (2-0-4)
0705103 ECONOMY AND MANAGEMENT IN TODAY'S WORLD
 เศรษฐกิจและการจัดการในโลกปัจจุบัน
2 (2-0-4)

 1.1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0500101 HEALTH SCIENCE FOR LIFE QUALITY ENHANCEMENT
 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
0216101 MAN, SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
 มนุษย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.2   ศึกษาทั่วไปที่หลักสูตรกำหนดหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.2.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111102 THAI 2
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
0115103 ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
0109101 BASIC MODERN CHINESE
 ภาษาจีนปัจจุบันเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0110101 BASIC JAPANESE
 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0113101 BASIC MALAY
 ภาษามลายูเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0121101 BASIC KOREAN
 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (2-2-5)

 1.2.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 4หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0801101 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0117102 CURRENT POLITICS AND GOVERNMENT
 การเมืองการปกครองในปัจจุบัน
2 (2-0-4)

 1.2.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 2หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0216102 SCIENCE IN DAILY LIFE
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 102หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107111 THAI CIVILIZATION
 อารยธรรมไทย
3 (3-0-6)
0107231 EASTERN CIVILIZATION
 อารยธรรมตะวันออก
3 (3-0-6)
0107251 WESTERN CIVILIZATION
 อารยธรรมตะวันตก
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 75หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 45หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107331 HISTORY OF EAST ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
0107211 PRE-MODERN THAI HISTORY
 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0107212 MODERN THAI HISTORY
 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
3 (2-2-5)
0107221 HISTORY OF SOUTHEAST ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0107241 HISTORY OF SOUTH ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3 (3-0-6)
0107301 PHILOSOPHY AND HISTORICAL METHOD
 ปรัชญาและระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์
3 (2-2-5)
0107302 SOCIAL SCIENCE RESEARCH
 การวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (2-2-5)
0107314 HISTORY OF SOUTHERN THAILAND
 ประวัติศาสตร์ภาคใต้
3 (2-2-5)
0107321 HISTORY OF PLURAL SOCIETY IN SOUTHEAST ASIA
 ประวัติศาสตร์พหุสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0107352 HISTORY OF EUROPE IN THE 15TH TO 18TH CENTURIES
 ประวัติศาสตร์ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 15-18
3 (3-0-6)
0107353 HISTORY OF MODERN EUROPE
 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0107361 HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
3 (3-0-6)
0107401 SEMINAR IN HISTORY
 สัมมนาประวัติศาสตร์
3 (2-2-5)
0107402 SEMINAR IN CONTEMPORARY WORLD AFFAIRS
 สัมมนาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3 (2-2-5)
0107411 SEMINAR IN SOUTHERN THAI HISTORY
 สัมมนาประวัติศาสตร์ภาคใต้
3 (2-2-5)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107201 READINGS IN HISTORY 1
 การอ่านทางประวัติศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
0107202 INFORMATION SYSTEM FOR HISTORICAL STUDIES
 ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์
3 (2-2-5)
0107213 HISTORY OF ART IN THAILAND
 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
3 (2-2-5)
0107214 THAI LOCAL HISTORY
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย
3 (2-2-5)
0107215 HISTORY OF THAILAND'S RELATIONS WITH OTHER COUNTRIES
 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0107222 MODERN HISTORY OF SOUTHEAST ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
3 (3-0-6)
0107242 MODERN HISTORY OF SOUTH ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้สมัยใหม่
3 (3-0-6)
0107303 READINGS IN HISTORY 2
 การอ่านทางประวัติศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
0107313 HISTORY FOR TOURISM IN THAILAND
 ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย
3 (2-2-5)
0107315 ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY OF THAILAND
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย
3 (3-0-6)
0107316 HISTORY OF CAPITALISM AND FREE TRADE IN THAILAND
 ประวัติศาสตร์ทุนนิยมและการค้าเสรีในประเทศไทย
3 (3-0-6)
0107317 HISTORY OF COMMUNITY ECONOMY
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจชุมชน
3 (2-2-5)
0107318 HISTORY OF THAI INDIGENOUS WISDOM
 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)
0107322 HISTORIOGRAPHY OF THAI-MALAY PENINSULA AND SOUTHEAST ASIA'S ARCHIPELAGOES
 ประวัติศาสตร์นิพนธ์คาบสมุทรไทย-มลายูและหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (2-2-5)
0107323 ROLE OF OVERSEAS CHINESE IN SOUTHEAST ASIA
 บทบาทชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0107324 HISTORY OF CONTEMPORARY INDONESIA
 ประวัติศาสตร์อินโดนีเซียร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0107332 MODERN HISTORY OF EAST ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0107333 HISTORY OF MIDDLE EAST
 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
3 (3-0-6)
0107334 CHINESE CIVILIZATION
 อารยธรรมจีน
3 (3-0-6)
0107335 INDIAN CIVILIZATION
 อารยธรรมอินเดีย
3 (3-0-6)
0107336 JAPANESE CIVILIZATION
 อารยธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0107354 ECONOMIC HISTORY OF EUROPE
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุโรป
3 (3-0-6)
0107362 HISTORY OF LATIN AMERICA
 ประวัติศาสตร์ละตินอเมริกา
3 (3-0-6)
0107403 SEMINAR IN HISTORY FOR DEVELOPMENT
 สัมมนาประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา
3 (2-2-5)
0107404 HISTORY OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
 ประวัติศาสตร์องค์การระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0107405 WAR AND PEACE IN HISTORY
 สงครามและสันติภาพในประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0107412 HISTORY OF ETHNIC COMMUNITIES OF TAI-MELAYU PENINSULA
 ประวัติศาสตร์ชุมชนของชาติพันธุ์ไท-มลายู
3 (3-0-6)
0107413 ARCHEOLOGY OF SOUTHERN THAILAND
 โบราณคดีภาคใต้
3 (2-2-5)
0107414 THAI LITERATURE IN HISTORICAL PERSPECTIVE
 วรรณกรรมไทยในมิติทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0107415 LOCAL LITERATURE IN HISTORICAL PERSPECTIVES
 วรรณกรรมท้องถิ่นในมิติทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0107416 HISTORY OF COMMUNITY IDENTITY
 ประวัติศาสตร์อัตลักษณ์ชุมชน
3 (3-0-6)
0107423 ECONOMIC COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA
 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0107431 POLITICAL ECONOMY OF CONTEMPORARY CHINA
 เศรษฐกิจการเมืองจีนร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0107432 ROLE OF JAPAN IN CURRENT WORLD AFFAIRS
 บทบาทของญี่ปุ่นในสถานการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0107441 HISTORY OF AFRICA
 ประวัติศาสตร์แอฟริกา
3 (3-0-6)
0107451 HISTORY OF ENGLAND
 ประวัติศาสตร์อังกฤษ
3 (3-0-6)
0107452 HISTORY OF RUSSIA
 ประวัติศาสตร์รัสเซีย
3 (3-0-6)
0107461 THE UNITED STATES OF AMERICA AND WORLD POLITICS
 สหรัฐอเมริกากับการเมืองโลก
3 (3-0-6)

 3   วิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต