หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ประวัติศาสตร์ (49-50)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   ศึกษาทั่วไปบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1a   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111101 THAI 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
0115101 ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
0115102 ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.1b   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119101 DYNAMICS OF GLOBAL SOCIETY
 พลวัตสังคมโลก
2 (2-0-4)
0600101 AESTHETICS
 สุนทรียศาสตร์
2 (2-0-4)
0705103 ECONOMY AND MANAGEMENT IN TODAY'S WORLD
 เศรษฐกิจและการจัดการในโลกปัจจุบัน
2 (2-0-4)

 1.1c   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0500101 HEALTH SCIENCE FOR LIFE QUALITY ENHANCEMENT
 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
0216101 MAN, SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
 มนุษย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.2   ศึกษาทั่วไปที่หลักสูตรกำหนดหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.2a   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111102 THAI 2
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
0115103 ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
0109101 BASIC MODERN CHINESE
 ภาษาจีนปัจจุบันเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0110101 BASIC JAPANESE
 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0113101 BASIC MALAY
 ภาษามลายูเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0121101 BASIC KOREAN
 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (2-2-5)

 1.2b   กลุ่มมนุษยศาสตรหรือกลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 MAN AND INFORMATION
 มนุษย์กับสารนิเทศ
2 (2-0-4)
0308102 ENCOUNTERING PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0801101 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0107101 HISTORY OF THAI SOCIETY
 ประวัติสังคมไทย
2 (2-0-4)
0107102 CONTEMPORARY WORLD EVENTS
 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0116101 NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT OF THAILAND
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย
3 (3-0-6)
0117102 CURRENT POLITICS AND GOVERNMENT
 การเมืองการปกครองในปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0604109 MUSIC FOR LIFE QUALITY ENHANCEMENT
 ดนตรีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
0605101 ART AND CULTURE
 ศิลปะและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0605102 ART APPRECIATION
 ศิลปนิยม
3 (3-0-6)
0102103 IDENTITY OF SOCIETY AND THE LOCAL COMMUNITY
 อัตลักษณ์สังคมและท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0308103 CAMPING
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (1-2-3)
0703101 ECONOMY IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0703102 ECONOMICS FOR ENTERPRENEURS
 เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
0703103 ECONOMICS FOR COMMUNITY DEVELOPMENT
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0705104 ACCOUNTING AND TAXATION IN DAILY LIFE
 การบัญชีและภาษีอากรในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0705105 INTRODUCTION TO SMALL AND COMMUNITY BUSINESSES
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อมและธุรกิจชุมชน
3 (3-0-6)
0500103 CONSUMER'S HEALTH
 สุขภาพผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0604102 MUSIC APPRECIATION
 สังคีตนิยม
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 92หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 74หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1a   วิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107110 FOUNDATION OF THAI CIVILIZATION
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
3 (3-0-6)
0107230 EASTERN CIVILIZATION
 อารยธรรมตะวันออก
3 (3-0-6)
0107250 WESTERN CIVILIZATION
 อารยธรรมตะวันตก
3 (3-0-6)

 2.1b   วิชาสากลหน่วยกิตต่ำสุด : 36หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107211 THAI HISTORY BEFORE NATION STATE
 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยรัฐชาติ
3 (3-0-6)
0107212 THAI HISTORY FROM NATION STATE TO THE PRESENT
 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัฐชาติถึงปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0107302 HISTORICAL PHILOSOPHY AND METHODS
 ปรัชญาและระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0107303 HISTORY OF COMPARATIVE POLITICAL THOUGHTS
 ประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0107313 INTERNATIONAL RELATION HISTORY OF THAILAND
 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0107314 SEMINAR IN THAI HISTORY
 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย
3 (2-2-5)
0107321 HISTORY OF SOUTHEAST ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0107331 HISTORY OF EAST ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
0107342 HISTORY OF SOUTH ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3 (3-0-6)
0107352 HISTORY OF EUROPE IN THE 15TH TO 19TH CENTURIES
 ประวัติศาสตร์ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 15-19
3 (3-0-6)
0107354 HISTORY OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
 ประวัติศาสตร์องค์การระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0107404 WARS AND HISTORY
 สงครามกับประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)

 2.1c   วิชาเอกลักษณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107315 SOUTHERN THAI HISTORY
 ประวัติศาสตร์ทักษิณ
3 (3-1-5)
0107316 SOUTHERN THAI HISTORIOGRAPHY
 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ทักษิณ
3 (3-1-5)
0107415 SEMINAR IN SOUTHERN THAI HISTORY
 สัมมนาประวัติศาสตร์ทักษิณ
3 (2-2-5)

 2.2   วิชาเลือกกำหนดพื้นที่หน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2a   พื้นที่ตะวันออกหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107343 HISTORY OF THE MIDDLE EAST
 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
3 (3-0-6)
0107403 INTELLECTUAL HISTORY OF ASIA
 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาเอเชีย
3 (3-0-6)
0107422 HISTORY OF MODERN SOUTHEAST ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
3 (3-0-6)
0107432 HISTORY OF MODERN EAST ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0107443 HISTORY OF MODERN SOUTH ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้สมัยใหม่
3 (3-0-6)

 2.2b   พื้นที่ตะวันตกหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107406 SEMINAR IN CONTEMPORARY WORLD AFFAIRS
 สัมมนาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3 (2-2-5)
0107452 ECONOMIC HISTORY OF EUROPE
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุโรป
3 (3-0-6)
0107454 HISTORY OF RUSSIA
 ประวัติศาสตร์รุสเซีย
3 (3-0-6)
0107461 HISTORY OF THE UNITED STATES
 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
3 (3-0-6)
0107471 HISTORY OF AFRICA
 ประวัติศาสตร์แอฟริกา
3 (3-0-6)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 8หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107317 ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY OF THAILAND
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย
3 (3-0-6)
0107353 HISTORY OF EASTERN EUROPE
 ประวัติศาสตร์ยุโรปตะวันออก
3 (3-0-6)
0107407 READINGS IN HISTORY
 การอ่านทางประวัติศาสตร์
3 (2-2-5)
0107408 HISTORICAL INFORMATION SYSTEMS
 ระบบสารสนเทศทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0107416 COMPARATIVE LOCAL HISTORY
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0107423 HISTORY OF ASEAN
 ประวัติศาสตร์อาเซียน
3 (3-0-6)
0107444 HISTORY OF MODERN AUSTRALASIA
 ประวัติศาสตร์ออสตราเลเชียสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0107445 ISLAMIC WORLD
 โลกอิสลาม
3 (3-0-6)
0107453 THE MAKING OF MODERN BRITAIN
 ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอังกฤษปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0107462 THE UNITED STATES AND WORLD POLITICS
 สหรัฐอเมริกากับการเมืองโลก
3 (3-0-6)
0107464 HISTORY OF LATIN AMERICA
 ประวัติศาสตร์ละตินอเมริกา
3 (3-0-6)

 3   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 3.1   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต