หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ประวัติศาสตร์

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 32หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1.1   ภาษาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111101 THAI 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
0115101 ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
0115102 ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.1.2   ภาษาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109101 GENERAL MODERN CHINESE
 ภาษาจีนปัจจุบันทั่วไป
3 (2-2-5)
0110101 GENERAL JAPANESE
 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
3 (2-2-5)
0111102 THAI 2
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
0112101 GENERAL FRENCH
 ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป
3 (2-2-5)
0113101 GENERAL MALAY
 ภาษามลายูทั่วไป
3 (2-2-5)
0114101 GENERAL GERMAN
 ภาษาเยอรมันทั่วไป
3 (2-2-5)
0115103 ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0100101 MAN AND AESTHETICS
 มนุษย์กับสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0100102 MAN AND ETHICS
 มนุษย์กับจริยธรรม
2 (2-0-4)
0106101 MAN AND INFORMATION
 มนุษย์กับสารนิเทศ
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119101 MAN AND CHANGE
 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง
2 (2-0-4)
0119102 MAN AND DEVELOPMENT
 มนุษย์กับการพัฒนา
2 (2-0-4)
0119103 MAN AND MANAGEMENT
 มนุษย์กับการจัดการ
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 7หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0214101 INFORMATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
0200101 MAN WITH SCIENCE AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0200102 MAN AND DEVELOPMENT OF QUALITY OF LIFE
 มนุษย์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มพลศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 1หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0319161 BASKETBALL 1
 บาสเกตบอล 1
1 (1-1-1)
0319162 VOLLEYBALL 1
 วอลเลย์บอล 1
1 (1-1-1)
0319163 FOOTBALL 1
 ฟุตบอล 1
1 (1-1-1)
0319164 TAKRAW AND SEPAK TAKRAW 1
 ตะกร้อและเซบัคตะกร้อ 1
1 (1-1-1)
0319165 RUGBY FOOTBALL 1
 รักบี้ฟุตบอล 1
1 (1-1-1)
0319166 HOCKEY 1
 ฮ๊อกกี้ 1
1 (1-1-1)
0319167 SOFTBALL 1
 ซอฟท์บอล 1
1 (1-1-1)
0319168 BASEBALL 1
 เบสบอล 1
1 (1-1-1)
0319171 TENNIS 1
 เทนนิส 1
1 (1-1-1)
0319172 TABLE TENNIS 1
 เทเบิลเทนนิส 1
1 (1-1-1)
0319173 BADMINTON 1
 แบดมินตัน 1
1 (1-1-1)
0319174 BOXING 1
 มวยสากล 1
1 (1-1-1)
0319175 THAI BOXING 1
 มวยไทย 1
1 (1-1-1)
0319176 JUDO 1
 ยูโด 1
1 (1-1-1)
0319177 AIKIDO
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0319178 WRESTLING
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0319179 RHYTHMIC SPORTIVE GYMNASTICS 1
 ยิมนาสติกลีลา 1
1 (1-1-1)
0319181 BODY CONDITIONING
 การบริหารร่างกาย
1 (1-1-1)
0319381 SWORD AND POLE FIGHTING
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)
0319382 PHYTHMIC ACTIVITIES
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0319383 SELF-DEFENSE
 ต่อสู้ป้องกันตัว
1 (1-1-1)
0319481 BALLROOM DANCE
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0319482 AEROBIC DANCE
 แอร์โรบิคด๊านซ์
1 (1-1-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 90หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 72หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 54หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1.1.1   วิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107110 FOUNDATION OF THAI CIVILIZATION
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
3 (3-0-6)
0107230 EASTERN CIVILIZATION
 อารยธรรมตะวันออก
3 (3-0-6)
0107250 WESTERN CIVILIZATION
 อารยธรรมตะวันตก
3 (3-0-6)

 2.1.1.2   วิชาสากลหน่วยกิตต่ำสุด : 36หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107211 THAI HISTORY BEFORE NATION STATE
 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยรัฐชาติ
3 (3-0-6)
0107212 THAI HISTORY FROM NATION STATE TO THE PRESENT
 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัฐชาติถึงปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0107302 HISTORICAL PHILOSOPHY AND METHODS
 ปรัชญาและระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0107303 HISTORY OF COMPARATIVE POLITICAL THOUGHTS
 ประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0107313 INTERNATIONAL RELATION HISTORY OF THAILAND
 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0107314 SEMINAR IN THAI HISTORY
 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย
3 (2-2-5)
0107321 HISTORY OF SOUTHEAST ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0107331 HISTORY OF EAST ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
0107342 HISTORY OF SOUTH ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3 (3-0-6)
0107352 HISTORY OF EUROPE IN THE 15TH TO 19TH CENTURIES
 ประวัติศาสตร์ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 15-19
3 (3-0-6)
0107354 HISTORY OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
 ประวัติศาสตร์องค์การระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0107404 WARS AND HISTORY
 สงครามกับประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)

 2.1.1.3   วิชาเอกลักษณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107315 SOUTHERN THAI HISTORY
 ประวัติศาสตร์ทักษิณ
3 (3-1-5)
0107316 SOUTHERN THAI HISTORIOGRAPHY
 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ทักษิณ
3 (3-1-5)
0107415 SEMINAR IN SOUTHERN THAI HISTORY
 สัมมนาประวัติศาสตร์ทักษิณ
3 (2-2-5)

 2.2.2   วิชาเลือกพื้นที่หน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.2.1   พื้นที่ตะวันออกหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107343 HISTORY OF THE MIDDLE EAST
 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
3 (3-0-6)
0107403 INTELLECTUAL HISTORY OF ASIA
 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาเอเชีย
3 (3-0-6)
0107422 HISTORY OF MODERN SOUTHEAST ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
3 (3-0-6)
0107432 HISTORY OF MODERN EAST ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0107443 HISTORY OF MODERN SOUTH ASIA
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้สมัยใหม่
3 (3-0-6)

 2.2.2.2   พื้นที่ตะวันตกหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107406 SEMINAR IN CONTEMPORARY WORLD AFFAIRS
 สัมมนาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3 (2-2-5)
0107452 ECONOMIC HISTORY OF EUROPE
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุโรป
3 (3-0-6)
0107454 HISTORY OF RUSSIA
 ประวัติศาสตร์รุสเซีย
3 (3-0-6)
0107461 HISTORY OF THE UNITED STATES
 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
3 (3-0-6)
0107471 HISTORY OF AFRICA
 ประวัติศาสตร์แอฟริกา
3 (3-0-6)

 2.2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107317 ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY OF THAILAND
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย
3 (3-0-6)
0107353 HISTORY OF EASTERN EUROPE
 ประวัติศาสตร์ยุโรปตะวันออก
3 (3-0-6)
0107407 READINGS IN HISTORY
 การอ่านทางประวัติศาสตร์
3 (2-2-5)
0107408 HISTORICAL INFORMATION SYSTEMS
 ระบบสารสนเทศทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0107416 COMPARATIVE LOCAL HISTORY
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0107423 HISTORY OF ASEAN
 ประวัติศาสตร์อาเซียน
3 (3-0-6)
0107444 HISTORY OF MODERN AUSTRALASIA
 ประวัติศาสตร์ออสตราเลเชียสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0107445 ISLAMIC WORLD
 โลกอิสลาม
3 (3-0-6)
0107453 THE MAKING OF MODERN BRITAIN
 ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอังกฤษปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0107462 THE UNITED STATES AND WORLD POLITICS
 สหรัฐอเมริกากับการเมืองโลก
3 (3-0-6)
0107464 HISTORY OF LATIN AMERICA
 ประวัติศาสตร์ละตินอเมริกา
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.1   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 5
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต