หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : สารสนเทศศึกษา (55-59) เอก-โท

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000111 THAI AND CULTURAL ASPECTS IN LANGUAGE USE
 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา
3 (3-0-6)
0000121 GENERAL ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1
3 (3-0-6)
0000122 GENERAL ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000141 DYNAMICS OF GLOBAL AND THAI SOCIETY
 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย
3 (3-0-6)
0000142 AESTHETIC INTELLECT AND ETHICS
 สุนทรียภาพ ปัญญาและจริยธรรม
3 (2-2-5)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000151 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR LIFE
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
0000152 HEALTH SCIENCE FOR QUALITY OF LIFE
 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000161 LOCAL COMMUNITY WAYS OF LIFE
 วิถีชุมชนท้องถิ่น
3 (1-6-2)
0000162 SOUTHERN THAI STUDIES
 ทักษิณศึกษา
3 (1-6-2)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.5.1   วิชาเลือกกลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000131 MALAY LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3 (3-0-6)
0000132 CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0000133 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0000134 KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
0000211 SPEAKING AND WRITING THAI FOR HIGHER EDUCATION
 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา
3 (2-2-5)
0000221 GENERAL ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3
3 (3-0-6)

 1.5.2   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000143 INFORMATION FOR STUDY SKILLS
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0000144 PSYCHOLOGY IN DAILY LIFE
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000145 SOCIAL AND CULTURE HISTORY OF THAILAND
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0000146 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000147 ECONOMY AND MANAGEMENT IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 97หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106141 INTRODUCTION TO INFORMATION SCIENCE
 ความรู้เบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
0106221 ACTIVITIES AND INFORMATION SERVICES
 กิจกรรมและบริการสารสนเทศ
3 (2-2-5)
0106251 ENGLISH FOR INFORMATION SCIENTIST
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 70หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 41หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106111 INFORMATION RESOURCES DEVELOPMENT
 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0106211 INFORMATION ANALYSIS 1
 การวิเคราะห์สารสนเทศ 1
3 (2-2-5)
0106212 INFORMATION ANALYSIS 2
 การวิเคราะห์สารสนเทศ 2
3 (2-2-5)
0106241 USER STUDIES
 การศึกษาผู้ใช้
3 (3-0-6)
0106261 TECHNOLOGY IN INFORMATION WORK
 เทคโนโลยีในงานสารสนเทศ
3 (2-2-5)
0106311 LIBRARY OF CONGRESS CLASSIFICATION
 การวิเคราะห์สารสนเทศระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
3 (2-2-5)
0106361 DATABASE MANAGEMENT FOR INFORMATION WORK
 การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานสารสนเทศ
3 (2-2-5)
0106362 DIGITAL LIBRARY
 ห้องสมุดดิจิทัล
3 (2-2-5)
0106363 INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL
 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
3 (2-2-5)
0106431 INFORMATION INSTITUTE MANAGEMENT
 การจัดการสถาบันสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0106451 RESEARCH IN INFORMATION STUDIES
 การวิจัยทางสารสนเทศศึกษา
3 (2-2-5)
0106452 SEMINAR IN INFORMATION STUDIES
 สัมมนาทางสารสนเทศศึกษา
3 (2-3-4)
0106453 PROFESSIONAL EXPERIENCE IN INFORMATION
 ประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศ
6 (0-18-0)

 2.2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 29หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106142 INFORMATION RESOURCES IN SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES AND SCIENCES
 ทรัพยากรสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
0106161 ELECTRONIC INFORMATION RESOURCES
 ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
2 (2-0-4)
0106242 SERIALS MANAGEMENT
 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
3 (2-2-5)
0106264 OFFICE AUTOMATION MANAGEMENT
 การจัดการสำนักงานอัตโนมัติ
2 (2-0-4)
0106244 INFORMATION FOR CHILDREN AND TEENAGERS
 สารสนเทศสำหรับเด็กและเยาวชน
2 (2-0-4)
0106262 INTERNET IN INFORMATION WORK
 อินเทอร์เน็ตในงานสารสนเทศ
3 (2-2-5)
0106342 INFORMATION BUSINESS
 ธุรกิจสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0106364 LIBRARY AUTOMATION SYSTEM
 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
3 (2-2-5)
0106341 RECORDS AND ARCHIVES MANAGEMENT
 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ
2 (2-0-4)
0106351 TEACHING INFORMATION STUDIES
 การสอนทางสารสนเทศศึกษา
3 (2-2-5)
0106343 INFORMATION CONSOLIDATION
 การปรับแต่งสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0106433 MARKETING FOR INFORMATION INSTITUTE
 การตลาดสำหรับสถาบันสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0106441 INFORMATION LITERACY
 การรู้สารสนเทศ
2 (2-0-4)

 2.3   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 8   หลักสูตรนอกชั้นเรียน(2)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 COMPUTER SKILLS TEST
 การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
0 (0-0-0)
1600401 EXTRA CURRICULUM ENRICHMENT FOR STUDENT DEVELOPMENT
 หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
0 (0-0-0)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต