หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (54)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000111 THAI AND CULTURAL ASPECTS IN LANGUAGE USE
 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา
3 (3-0-6)
0000121 GENERAL ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1
3 (3-0-6)
0000122 GENERAL ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000141 DYNAMICS OF GLOBAL AND THAI SOCIETY
 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย
3 (3-0-6)
0000142 AESTHETIC INTELLECT AND ETHICS
 สุนทรียภาพ ปัญญาและจริยธรรม
3 (2-2-5)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000151 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR LIFE
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
0000152 HEALTH SCIENCE FOR QUALITY OF LIFE
 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000161 LOCAL COMMUNITY WAYS OF LIFE
 วิถีชุมชนท้องถิ่น
3 (1-6-2)
0000162 SOUTHERN THAI STUDIES
 ทักษิณศึกษา
3 (1-6-2)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.5.1   วิชาเลือกกลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000131 MALAY LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3 (3-0-6)
0000132 CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0000133 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0000134 KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
0000211 SPEAKING AND WRITING THAI FOR HIGHER EDUCATION
 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา
3 (2-2-5)
0000221 GENERAL ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3
3 (3-0-6)

 1.5.2   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000143 INFORMATION FOR STUDY SKILLS
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0000144 PSYCHOLOGY IN DAILY LIFE
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000145 SOCIAL AND CULTURE HISTORY OF THAILAND
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0000146 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000147 ECONOMY AND MANAGEMENT IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 100หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   กลุ่มพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106112 COMPUTERS FOR LIBRARY AND INFORMATION CENTERS
 คอมพิวเตอร์สำหรับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
3 (2-2-5)
0106141 INTRODUCTION TO LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
 ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
0106241 ENGLISH FOR INFORMATION PROFESSIONALS 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ 1
2 (2-0-4)
0106242 ENGLISH FOR INFORMATION PROFESSIONALS 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ 2
2 (2-0-4)
0106244 INFORMATION PROFESSIONALS
 นักวิชาชีพสารสนเทศ
2 (2-0-4)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 70หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 46หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106111 DEVELOPMENT OF INFORMATION RESOURCES
 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0106142 INFORMATION RESOURCES IN HUMANITIES
 ทรัพยากรสารสนเทศทางมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
0106211 CLASSIFICATION OF INFORMATION RESOURCES 1
 การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 1
3 (2-2-5)
0106212 CLASSIFICATION OF INFORMATION RESOURCES 2
 การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 2
3 (2-2-5)
0106213 INFORMATION TECHNOLOGY IN LIBRARY AND INFORMATION
 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
3 (2-2-5)
0106214 SERIAL PUBLICATION MANAGEMENT
 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
2 (2-0-4)
0106221 SERVICES AND ACTIVITIES IN LIBRARIES AND INFORMATI
 บริการและกิจกรรมในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
3 (2-2-5)
0106222 LIBRARY INFORMATION SERVICES
 บริการสารสนเทศของห้องสมุด
2 (2-0-4)
0106243 INFORMATION RESOURCES IN SOCIAL SCIENCES
 ทรัพยากรสารสนเทศทางสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)
0106311 DATABASE MANAGEMENT
 การจัดการฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
0106312 LIBRARY OF CONGRESS CLASSIFICATION SYSTEM
 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
3 (2-2-5)
0106313 ELECTRONIC LIBRARIES
 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
0106321 LOCAL WISDOM INFORMATION MANAGEMENT
 การจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0106341 INFORMATION RESOURCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
 ทรัพยากรสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
0106431 MANAGEMENT OF LIBRARIES AND INFORMATION CENTERS
 การจัดการงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
2 (2-0-4)
0106452 INTRODUCTION TO LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE RE
 การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3 (2-2-5)
0106453 SEMINAR IN LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3 (1-4-4)
0106456 PROFESSIONAL EXPERIENCE IN LIBRARY AND INFORMATION
 ประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3 (0-12-0)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 24หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106223 THE INTERNET
 อินเทอร์เน็ต
3 (2-2-5)
0106224 LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUTH
 วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
2 (1-2-3)
0106231 INFORMATION INSTITUTES
 สถาบันสารสนเทศ
3 (2-2-5)
0106245 ELECTRONIC INFORMATION RESOURCES
 ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
0106314 PACKAGE PROGRAMS FOR LIBRARY AND INFORMATION CENTE
 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
3 (2-2-5)
0106315 AUDIO-VISUAL MEDIA MANAGEMENT
 การจัดการสื่อโสตทัศน์
2 (1-2-3)
0106316 INDEXING AND ABSTRACTING
 ดรรชนีและสาระสังเขป
2 (1-2-3)
0106317 ARCHIVES AND RAREBOOKS
 จดหมายเหตุและหนังสือหายาก
2 (2-0-4)
0106322 INFORMATION STORING AND RETRIEVAL
 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
3 (2-2-5)
0106351 WEB PAGE FOR LIBRARY AND INFORMATION CENTERS
 เว็บเพ็จสำหรับงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
3 (2-2-5)
0106411 ADVANCED CLASSIFICATION AND CATALOGING OF INFORMAT
 การจัดหมวดหมู่และการทำรายการทรัพยากรสารสนเทศชั้นสูง
3 (2-2-5)
0106421 PUBLIC RELATIONS FOR LIBRARY AND INFORMATION CENTE
 การประชาสัมพันธ์สำหรับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
2 (1-2-3)
0106451 BEHAVIOR OF INFORMATION USER
 พฤติกรรมผู้ใช้สารสนเทศ
3 (2-2-5)
0106454 INDEPENDENT STUDY IN LIBRARY AND INFORMATION SCIEN
 การศึกษาอิสระทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3 (0-6-3)
0106455 READING IN LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
 การอ่านทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2 (2-0-4)

 2.3   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.1   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 8   หลักสูตรนอกชั้นเรียน(2)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 COMPUTER SKILLS TEST
 การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
0 (0-0-0)
1600401 EXTRA CURRICULUM ENRICHMENT FOR STUDENT DEVELOPMENT
 หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
0 (0-0-0)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต