หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 32หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1.1   ภาษาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111101 THAI 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
0115101 ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
0115102 ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.1.2   ภาษาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109101 GENERAL MODERN CHINESE
 ภาษาจีนปัจจุบันทั่วไป
3 (2-2-5)
0110101 GENERAL JAPANESE
 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
3 (2-2-5)
0111102 THAI 2
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
0112101 GENERAL FRENCH
 ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป
3 (2-2-5)
0113101 GENERAL MALAY
 ภาษามลายูทั่วไป
3 (2-2-5)
0114101 GENERAL GERMAN
 ภาษาเยอรมันทั่วไป
3 (2-2-5)
0115103 ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0100101 MAN AND AESTHETICS
 มนุษย์กับสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0100102 MAN AND ETHICS
 มนุษย์กับจริยธรรม
2 (2-0-4)
0106101 MAN AND INFORMATION
 มนุษย์กับสารนิเทศ
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119101 MAN AND CHANGE
 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง
2 (2-0-4)
0119102 MAN AND DEVELOPMENT
 มนุษย์กับการพัฒนา
2 (2-0-4)
0119103 MAN AND MANAGEMENT
 มนุษย์กับการจัดการ
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 7หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0214101 INFORMATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
0200101 MAN WITH SCIENCE AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0200102 MAN AND DEVELOPMENT OF QUALITY OF LIFE
 มนุษย์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มพลศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 1หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0319161 BASKETBALL 1
 บาสเกตบอล 1
1 (1-1-1)
0319162 VOLLEYBALL 1
 วอลเลย์บอล 1
1 (1-1-1)
0319163 FOOTBALL 1
 ฟุตบอล 1
1 (1-1-1)
0319164 TAKRAW AND SEPAK TAKRAW 1
 ตะกร้อและเซบัคตะกร้อ 1
1 (1-1-1)
0319165 RUGBY FOOTBALL 1
 รักบี้ฟุตบอล 1
1 (1-1-1)
0319166 HOCKEY 1
 ฮ๊อกกี้ 1
1 (1-1-1)
0319167 SOFTBALL 1
 ซอฟท์บอล 1
1 (1-1-1)
0319168 BASEBALL 1
 เบสบอล 1
1 (1-1-1)
0319171 TENNIS 1
 เทนนิส 1
1 (1-1-1)
0319172 TABLE TENNIS 1
 เทเบิลเทนนิส 1
1 (1-1-1)
0319173 BADMINTON 1
 แบดมินตัน 1
1 (1-1-1)
0319174 BOXING 1
 มวยสากล 1
1 (1-1-1)
0319175 THAI BOXING 1
 มวยไทย 1
1 (1-1-1)
0319176 JUDO 1
 ยูโด 1
1 (1-1-1)
0319177 AIKIDO
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0319178 WRESTLING
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0319179 RHYTHMIC SPORTIVE GYMNASTICS 1
 ยิมนาสติกลีลา 1
1 (1-1-1)
0319181 BODY CONDITIONING
 การบริหารร่างกาย
1 (1-1-1)
0319381 SWORD AND POLE FIGHTING
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)
0319382 PHYTHMIC ACTIVITIES
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0319383 SELF-DEFENSE
 ต่อสู้ป้องกันตัว
1 (1-1-1)
0319481 BALLROOM DANCE
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0319482 AEROBIC DANCE
 แอร์โรบิคด๊านซ์
1 (1-1-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 98หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   กลุ่มพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106112 COMPUTERS FOR LIBRARY AND INFORMATION CENTERS
 คอมพิวเตอร์สำหรับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
3 (2-2-5)
0106141 INTRODUCTION TO LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
 ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
0106241 ENGLISH FOR INFORMATION PROFESSIONALS 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ 1
2 (2-0-4)
0106242 ENGLISH FOR INFORMATION PROFESSIONALS 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ 2
2 (2-0-4)
0106244 INFORMATION PROFESSIONALS
 นักวิชาชีพสารสนเทศ
2 (2-0-4)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 68หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 46หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106111 DEVELOPMENT OF INFORMATION RESOURCES
 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0106142 INFORMATION RESOURCES IN HUMANITIES
 ทรัพยากรสารสนเทศทางมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
0106211 CLASSIFICATION OF INFORMATION RESOURCES 1
 การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 1
3 (2-2-5)
0106212 CLASSIFICATION OF INFORMATION RESOURCES 2
 การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 2
3 (2-2-5)
0106213 INFORMATION TECHNOLOGY IN LIBRARY AND INFORMATION
 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
3 (2-2-5)
0106214 SERIAL PUBLICATION MANAGEMENT
 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
2 (2-0-4)
0106221 SERVICES AND ACTIVITIES IN LIBRARIES AND INFORMATI
 บริการและกิจกรรมในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
3 (2-2-5)
0106222 LIBRARY INFORMATION SERVICES
 บริการสารสนเทศของห้องสมุด
2 (2-0-4)
0106243 INFORMATION RESOURCES IN SOCIAL SCIENCES
 ทรัพยากรสารสนเทศทางสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)
0106311 DATABASE MANAGEMENT
 การจัดการฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
0106312 LIBRARY OF CONGRESS CLASSIFICATION SYSTEM
 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
3 (2-2-5)
0106313 ELECTRONIC LIBRARIES
 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
0106321 LOCAL WISDOM INFORMATION MANAGEMENT
 การจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0106341 INFORMATION RESOURCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
 ทรัพยากรสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
0106431 MANAGEMENT OF LIBRARIES AND INFORMATION CENTERS
 การจัดการงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
2 (2-0-4)
0106452 INTRODUCTION TO LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE RE
 การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3 (2-2-5)
0106453 SEMINAR IN LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3 (1-4-4)
0106456 PROFESSIONAL EXPERIENCE IN LIBRARY AND INFORMATION
 ประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3 (0-12-0)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 22หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106223 THE INTERNET
 อินเทอร์เน็ต
3 (2-2-5)
0106224 LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUTH
 วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
2 (1-2-3)
0106231 INFORMATION INSTITUTES
 สถาบันสารสนเทศ
3 (2-2-5)
0106245 ELECTRONIC INFORMATION RESOURCES
 ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
0106314 PACKAGE PROGRAMS FOR LIBRARY AND INFORMATION CENTE
 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
3 (2-2-5)
0106315 AUDIO-VISUAL MEDIA MANAGEMENT
 การจัดการสื่อโสตทัศน์
2 (1-2-3)
0106316 INDEXING AND ABSTRACTING
 ดรรชนีและสาระสังเขป
2 (1-2-3)
0106317 ARCHIVES AND RAREBOOKS
 จดหมายเหตุและหนังสือหายาก
2 (2-0-4)
0106322 INFORMATION STORING AND RETRIEVAL
 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
3 (2-2-5)
0106351 WEB PAGE FOR LIBRARY AND INFORMATION CENTERS
 เว็บเพ็จสำหรับงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
3 (2-2-5)
0106411 ADVANCED CLASSIFICATION AND CATALOGING OF INFORMAT
 การจัดหมวดหมู่และการทำรายการทรัพยากรสารสนเทศชั้นสูง
3 (2-2-5)
0106421 PUBLIC RELATIONS FOR LIBRARY AND INFORMATION CENTE
 การประชาสัมพันธ์สำหรับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
2 (1-2-3)
0106451 BEHAVIOR OF INFORMATION USER
 พฤติกรรมผู้ใช้สารสนเทศ
3 (2-2-5)
0106454 INDEPENDENT STUDY IN LIBRARY AND INFORMATION SCIEN
 การศึกษาอิสระทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3 (0-6-3)
0106455 READING IN LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
 การอ่านทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2 (2-0-4)

 2.3   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.1   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต