หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : นิเทศศาสตร์ (57-59)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000111 THAI AND CULTURAL ASPECTS IN LANGUAGE USE
 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา
3 (3-0-6)
0000121 GENERAL ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1
3 (3-0-6)
0000122 GENERAL ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000141 DYNAMICS OF GLOBAL AND THAI SOCIETY
 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย
3 (3-0-6)
0000142 AESTHETIC INTELLECT AND ETHICS
 สุนทรียภาพ ปัญญาและจริยธรรม
3 (2-2-5)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000151 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR LIFE
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
0000152 HEALTH SCIENCE FOR QUALITY OF LIFE
 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000161 LOCAL COMMUNITY WAYS OF LIFE
 วิถีชุมชนท้องถิ่น
3 (1-6-2)
0000162 SOUTHERN THAI STUDIES
 ทักษิณศึกษา
3 (1-6-2)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.5.1   วิชาเลือกกลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000131 MALAY LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3 (3-0-6)
0000132 CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0000133 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0000134 KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
0000211 SPEAKING AND WRITING THAI FOR HIGHER EDUCATION
 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา
3 (2-2-5)
0000221 GENERAL ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3
3 (3-0-6)

 1.5.2   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000143 INFORMATION FOR STUDY SKILLS
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0000144 PSYCHOLOGY IN DAILY LIFE
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000145 SOCIAL AND CULTURE HISTORY OF THAILAND
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0000146 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000147 ECONOMY AND MANAGEMENT IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 102หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 24หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105111 INTRODUCTION TO COMMUNICATION ARTS
 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105112 INTRODUCTION TO MASS COMMUNICATION
 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105211 LANGUAGE FOR COMMUNICATION ARTS
 ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
3 (2-2-5)
0105212 COMMUNICATION IN SOCIAL CONTEXT
 การสื่อสารในบริบททางสังคม
3 (3-0-6)
0105213 ENGLISH FOR COMMUNICATION ARTS 1
 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
0105214 AUDIENCE ANALYSIS
 การวิเคราะห์ผู้รับสาร
3 (3-0-6)
0105311 CROSS CULTURAL COMMUNICATION
 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0801491 LAWS AND ETHICS FOR MASS COMMUNICATION
 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 72หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 36หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105215 COMMUNICATION FOR LOCAL DEVELOPMENT
 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0105216 COMMUNICATION IN ASEAN COMMUNITY
 การสื่อสารในสังคมอาเซียน
3 (3-0-6)
0105221 INTRODUCTION TO BROADCASTING
 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105231 INTRODUCTION TO PUBLIC RELATIONS
 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105241 INTRODUCTION TO ADVERTISING
 การโฆษณาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105251 INTRODUCTION TO JOURNALISM
 วารสารศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105252 INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
 การถ่ายภาพเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0105312 INTRODUCTION TO NEWS REPORTING AND WRITING
 การเขียนและการรายงานข่าวเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0105313 ENGLISH FOR COMMUNICATION ARTS 2
 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
0105461 RESEARCH FOR COMMUNICATION ARTS
 การวิจัยนิเทศศาสตร์
3 (2-2-5)
0105462 SEMINAR IN COMMUNICATION ARTS
 สัมมนานิเทศศาสตร์
3 (2-2-5)
0215291 INFORMATION TECHNOLOGY FOR COMMUNICATION
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 2.2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 36หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105412 NEW MEDIA COMMUNICATION
 การสื่อสารด้วยสื่อใหม่
3 (3-0-6)
0105322 TELEVISION PROGRAM PRODUCTION
 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
3 (2-2-5)
0105331 PRODUCTION AND MANAGEMENT FOR PUBLIC RELATIONS MEDIA
 การผลิตและการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์
3 (2-2-5)
0105345 CREATIVITY FOR ADVERTISING
 การสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณา
3 (2-2-5)
0105353 PRINT MEDIA PRODUCTION AND MANAGEMENT
 การผลิตและการจัดการสื่อสิ่งพิมพ์
3 (2-2-5)
0105355 ADVANCED PHOTOGRAPHY
 การถ่ายภาพขั้นสูง
3 (2-2-5)
0607492 TRADITIONAL MEDIA FOR PUBLIC RELATIONS
 สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0105321 RADIO PROGRAM PRODUCTION
 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
3 (2-2-5)
0105323 DOCUMENTARY PROGRAM PRODUCTION
 การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์
3 (2-2-5)
0105324 BROADCASTING INFORMATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3 (2-2-5)
0105325 SCRIPT WRITING FOR TELEVISION PROGRAM
 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์
3 (2-2-5)
0105326 NEWS WRITING AND REPORTING FOR TELEVISION
 การเขียนและการรายงานข่าววิทยุโทรทัศน์
3 (2-2-5)
0105327 TELEVISION ANNOUNCING AND PRESENTATION
 การดำเนินรายการโทรทัศน์
3 (2-2-5)
0105332 CREATIVITY FOR PUBLIC RELATIONS
 การสร้างสรรค์ในงานประชาสัมพันธ์
3 (2-2-5)
0105333 NEW MEDIA IN PUBLIC RELATIONS
 สื่อใหม่ในงานประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0105341 PERSUASIVE COMMUNICATION
 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
3 (3-0-6)
0105342 WRITING FOR ADVERTISING
 การเขียนเพื่อการโฆษณา
3 (2-2-5)
0105343 MARKETING COMMUNICATION
 การสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
0105344 STRATEGIC BRAND COMMUNICATION
 การสื่อสารตราสินค้าเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
0105351 INTRODUCTION TO NEWSPAPER
 การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105352 NEWSPAPER PRODUCTION AND EDITING
 การผลิตและบรรณาธิกรณ์หนังสือพิมพ์
3 (2-2-5)
0105354 PHOTOJOURNALISM
 การถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์
3 (2-2-5)
0105356 STUDIO PHOTOGRAPHY
 การถ่ายภาพในสตูดิโอ
3 (2-2-5)
0105357 DIGITAL DARKROOM MANAGEMENT
 การจัดการห้องมืดดิจิทัล
3 (2-2-5)
0105411 MEDIA LITERACY
 การรู้เท่าทันสื่อ
3 (3-0-6)
0105421 EDITING IN DIGITAL STUDIO
 การตัดต่อในงานดิจิทัล
3 (2-2-5)
0105422 COMPUTER GRAPHIC AND ANIMATION FOR TELEVISION PROGRAM
 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
3 (2-2-5)
0105423 COMMUNITY RADIO
 วิทยุชุมชน
3 (2-2-5)
0105431 PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING EVENT
 กิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
3 (2-2-5)
0105441 PLANNING FOR MEDIA ADVERTISING
 การวางแผนสื่อโฆษณา
3 (3-0-6)
0105442 ADVERTISING FOR COMPUTER GRAPHIC AND ANIMATION DESIGN
 การออกแบบกราฟฟิกและแอนิเมชั่นในงานโฆษณา
3 (2-2-5)
0105451 CREATIVE WRITING FOR JOURNALISM
 การเขียนสร้างสรรค์สำหรับวารสารศาสตร์
3 (2-2-5)
0105452 ONLINE JOURNALISM PRODUCTION
 การผลิตงานวารสารศาสตร์ทางสื่อออนไลน์
3 (2-2-5)
0317491 ELECTRONIC PUBLISHING
 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
0317492 PRINTING TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีทางการพิมพ์
3 (3-0-6)
0604491 CREATIVE SOUND FOR TELEVISION PROGRAM
 การสร้างสรรค์เสียงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
3 (2-2-5)

 3   วิชาประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105491 COOPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
6 (0-18-0)
0105492 PROFESSIONAL EXPERIENCE
 ประสบการณ์วิชาชีพ
6 (0-18-0)

 8   หลักสูตรนอกชั้นเรียน(2)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 COMPUTER SKILLS TEST
 การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
0 (0-0-0)
1600401 EXTRA CURRICULUM ENRICHMENT FOR STUDENT DEVELOPMENT
 หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
0 (0-0-0)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต