หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การปกครองท้องถิ่น (55-59)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000111 THAI AND CULTURAL ASPECTS IN LANGUAGE USE
 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา
3 (3-0-6)
0000121 GENERAL ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1
3 (3-0-6)
0000122 GENERAL ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000141 DYNAMICS OF GLOBAL AND THAI SOCIETY
 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย
3 (3-0-6)
0000142 AESTHETIC INTELLECT AND ETHICS
 สุนทรียภาพ ปัญญาและจริยธรรม
3 (2-2-5)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000151 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR LIFE
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
0000152 HEALTH SCIENCE FOR QUALITY OF LIFE
 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000161 LOCAL COMMUNITY WAYS OF LIFE
 วิถีชุมชนท้องถิ่น
3 (1-6-2)
0000162 SOUTHERN THAI STUDIES
 ทักษิณศึกษา
3 (1-6-2)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.5.1   วิชาเลือกกลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000131 MALAY LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3 (3-0-6)
0000132 CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0000133 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0000134 KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
0000211 SPEAKING AND WRITING THAI FOR HIGHER EDUCATION
 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา
3 (2-2-5)
0000221 GENERAL ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3
3 (3-0-6)

 1.5.2   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000143 INFORMATION FOR STUDY SKILLS
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0000144 PSYCHOLOGY IN DAILY LIFE
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000145 SOCIAL AND CULTURE HISTORY OF THAILAND
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0000146 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000147 ECONOMY AND MANAGEMENT IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 90หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 39หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0122101 INTRODUCTION TO PUBLIC ADMINISTRATION
 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0122102 SKILLS IN PUBLIC ADMINISTRATION
 ทักษะการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3 (2-2-5)
0122121 THAI POLITICS AND GOVERNMENT
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0122131 INTRODUCTION TO LAW
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0122203 ORGANIZATION THEORY
 ทฤษฎีองค์การ
3 (3-0-6)
0122204 HUMAN RESOURCE ADMINISTRATION
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0122205 DEVELOPMENT ADMINISTRATION
 การบริหารการพัฒนา
3 (2-2-5)
0122206 FISCAL ADMINISTRATION
 การบริหารการคลัง
3 (3-0-6)
0122222 THAI BUREAUCRACY AND GOVERNMENT ADMINISTRATION
 ระบบราชการและการบริหารงานภาครัฐของไทย
3 (3-0-6)
0122241 PRINCIPLES OF ECONOMICS FOR LOCAL GOVERNANCE
 หลักเศรษฐศาสตร์สำหรับนักปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0122307 STATISTICS FOR PUBLIC ADMINISTRATORS
 สถิติสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
3 (2-2-5)
0122308 RESEARCH METHOD FOR PUBLIC ADMINISTRATION
 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3 (2-2-5)
0122309 PUBLIC POLICY AND PLANNING
 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 45หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0122211 PRINCIPLES OF LOCAL ADMINISTRATION
 หลักการบริหารท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0122212 THAI LOCAL POLITICS AND GOVERNMENT
 การเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
3 (3-0-6)
0122213 COMPARATIVE POLITICS AND LOCAL GOVERNMENT
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0122223 GOOD GOVERNANCE AND LOCAL ADMINISTRATION
 ธรรมาภิบาลและการบริหารงานท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0122242 SOCIO-ECONOMICS AND LOCAL CULTURE
 เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0122314 LOCAL GOVERNANCE STRATEGIES
 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น
3 (2-2-5)
0122315 LOCAL PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT
 การบริหารการคลังท้องถิ่น
3 (2-2-5)
0122324 PEACE STUDIES AND LOCAL CONFLICT MANAGEMENT
 สันติศึกษาและการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่น
3 (2-2-5)
0122332 LAW FOR THAI LOCAL GOVERNMENT
 กฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่นไทย
3 (3-0-6)
0122343 INFORMATION SYSTEM FOR LOCAL ADMINISTRATION MANAGEMENT
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น
3 (2-2-5)
0122416 SEMINAR ON LOCAL PUBLIC ADMINISTRATION
 สัมมนาทางการบริหารงานท้องถิ่น
3 (2-2-5)

 2.2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0122317 LEADERSHIP AND THE ETHICS FOR LOCAL ADMINISTRATORS
 ภาวะผู้นำและจริยธรรมสำหรับนักปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0122325 CIVIL SOCIETY IN LOCAL DEVELOPMENT PROCESS
 ประชาสังคมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
0122344 NATURAL RESOURCES AND LOCAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
3 (2-2-5)
0122345 LOCAL WELFARE ADMINISTRATION
 การบริหารระบบสวัสดิการท้องถิ่น
3 (2-2-5)
0122346 INNOVATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT IN LOCAL DEVELOPMENT
 นวัตกรรมและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
0122418 PLANNING STRATEGIES FOR INTEGRATED SPATIAL DEVELOPMENT
 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
3 (2-2-5)
0122419 SEMINAR ON DIRECTION OF LOCAL DEVELOPMENT
 สัมมนาทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
3 (2-2-5)

 3   วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0122451 COOPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
6 (0-18-0)
0122452 PRACTICUM IN LOCAL GOVERNANCE
 ฝึกงานทางการปกครองท้องถิ่น
6 (0-18-0)

 8   หลักสูตรนอกชั้นเรียน(2)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 COMPUTER SKILLS TEST
 การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
0 (0-0-0)
1600401 EXTRA CURRICULUM ENRICHMENT FOR STUDENT DEVELOPMENT
 หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
0 (0-0-0)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต