หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การปกครองท้องถิ่น (54)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000111 THAI AND CULTURAL ASPECTS IN LANGUAGE USE
 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา
3 (3-0-6)
0000121 GENERAL ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1
3 (3-0-6)
0000122 GENERAL ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000141 DYNAMICS OF GLOBAL AND THAI SOCIETY
 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย
3 (3-0-6)
0000142 AESTHETIC INTELLECT AND ETHICS
 สุนทรียภาพ ปัญญาและจริยธรรม
3 (2-2-5)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000151 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR LIFE
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
0000152 HEALTH SCIENCE FOR QUALITY OF LIFE
 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000161 LOCAL COMMUNITY WAYS OF LIFE
 วิถีชุมชนท้องถิ่น
3 (1-6-2)
0000162 SOUTHERN THAI STUDIES
 ทักษิณศึกษา
3 (1-6-2)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.5.1   วิชาเลือกกลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000131 MALAY LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3 (3-0-6)
0000132 CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0000133 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0000134 KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
0000211 SPEAKING AND WRITING THAI FOR HIGHER EDUCATION
 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา
3 (2-2-5)
0000221 GENERAL ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3
3 (3-0-6)

 1.5.2   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000143 INFORMATION FOR STUDY SKILLS
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0000144 PSYCHOLOGY IN DAILY LIFE
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000145 SOCIAL AND CULTURE HISTORY OF THAILAND
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0000146 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000147 ECONOMY AND MANAGEMENT IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 84หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 84หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0122111 THAI LOCAL POLITICS AND GOVERNMENT
 การเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
3 (3-0-6)
0122121 PUBLIC ADMINISTRATION
 รัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
0122131 INTRODUCTION TO LAW
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
0122211 CONCEPTS AND THEORY OF LOCAL GOVERNMENT
 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0122221 LEADERSHIP
 ภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)
0122222 HUMAN RESOURCE ADMINISTRATION
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0122223 LOCAL FINANCIAL AND FISCAL ADMINISTRATION
 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0122231 LAW FOR LOCAL GOVERNMENT
 กฎหมายสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0122241 SOCIAL AND CULTURAL ASPECT OF LOCAL COMMUNITY
 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0122242 DEVELOPMENT OF ECONOMY COMMUNITY
 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
3 (3-0-6)
0122251 STATISTICS FOR LOCAL ADMINISTRATORS
 สถิติสำหรับนักบริหารท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0122252 INTEGRATED RESEARCH METHODOLOGY
 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
0122321 PUBLIC POLICY AND PLANNING
 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3 (3-0-6)
0122322 DEVELOPMENT ADMINISTRATION
 การบริหารการพัฒนา
3 (2-2-5)
0122323 INNOVATION AND CHANGE MANAGEMENT
 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
0122353 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FOR ADMINISTRATION
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3 (2-2-5)
0122361 LOCAL INFRASTRUCTURE ADMINISTRATION
 การบริหารงานสาธารณูปโภคท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0122362 LOCAL EDUCATION ADMINISTRATION
 การบริหารการศึกษาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
0122363 MANAGEMENT OF COMMUNITY ENTERPRISE
 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3 (3-0-6)
0122364 LOCAL NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT MANAGEMENT
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0122421 ETHICS FOR LOCAL ADMINISTRATORS
 จริยธรรมสำหรับนักบริหารท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0122422 COOPERATIVE EDUCATION IN LOCAL GOVERNMENT
 สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น
9 (0-27-0)
0122441 PEACE STUDIES FOR LOCAL DEVELOPMENT
 สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0122461 LOCAL PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION
 การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0122462 PLANNING STRATEGIES FOR INTEGRATED SPATIAL DEVELOPMENT
 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณการ
3 (3-0-6)
0122463 LOCAL GOVERNMENT STRATEGIES
 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น
3 (2-2-5)

 8   หลักสูตรนอกชั้นเรียน(2)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 COMPUTER SKILLS TEST
 การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
0 (0-0-0)
1600401 EXTRA CURRICULUM ENRICHMENT FOR STUDENT DEVELOPMENT
 หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
0 (0-0-0)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต