หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การปกครองท้องถิ่น (49-51)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   ศึกษาทั่วไปบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111101 THAI 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
0115101 ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
0115102 ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119101 DYNAMICS OF GLOBAL SOCIETY
 พลวัตสังคมโลก
2 (2-0-4)
0600101 AESTHETICS
 สุนทรียศาสตร์
2 (2-0-4)
0705103 ECONOMY AND MANAGEMENT IN TODAY'S WORLD
 เศรษฐกิจและการจัดการในโลกปัจจุบัน
2 (2-0-4)

 1.1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0500101 HEALTH SCIENCE FOR LIFE QUALITY ENHANCEMENT
 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
0216101 MAN, SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
 มนุษย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.2   ศึกษาทั่วไปที่หลักสูตรกำหนดหน่วยกิตต่ำสุด : 10หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.2.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111102 THAI 2
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
0115103 ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
0109101 BASIC MODERN CHINESE
 ภาษาจีนปัจจุบันเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0110101 BASIC JAPANESE
 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0113101 BASIC MALAY
 ภาษามลายูเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0121101 BASIC KOREAN
 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (2-2-5)

 1.2.2   กลุ่มมนุษย์ศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 4หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107102 CONTEMPORARY WORLD EVENTS
 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0117102 CURRENT POLITICS AND GOVERNMENT
 การเมืองการปกครองในปัจจุบัน
2 (2-0-4)

 1.2.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0214101 INTRODUCTION TO COMPUTER
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 84หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 84หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0122111 THAI LOCAL POLITICS AND GOVERNMENT
 การเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
3 (3-0-6)
0122121 PUBLIC ADMINISTRATION
 รัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
0122131 INTRODUCTION TO LAW
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
0122211 CONCEPTS AND THEORY OF LOCAL GOVERNMENT
 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0122221 LEADERSHIP
 ภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)
0122222 HUMAN RESOURCE ADMINISTRATION
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0122223 LOCAL FINANCIAL AND FISCAL ADMINISTRATION
 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0122231 LAW FOR LOCAL GOVERNMENT
 กฎหมายสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0122241 SOCIAL AND CULTURAL ASPECT OF LOCAL COMMUNITY
 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0122242 DEVELOPMENT OF ECONOMY COMMUNITY
 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
3 (3-0-6)
0122251 STATISTICS FOR LOCAL ADMINISTRATORS
 สถิติสำหรับนักบริหารท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0122252 INTEGRATED RESEARCH METHODOLOGY
 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
0122321 PUBLIC POLICY AND PLANNING
 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3 (3-0-6)
0122322 DEVELOPMENT ADMINISTRATION
 การบริหารการพัฒนา
3 (2-2-5)
0122323 INNOVATION AND CHANGE MANAGEMENT
 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
0122353 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FOR ADMINISTRATION
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3 (2-2-5)
0122361 LOCAL INFRASTRUCTURE ADMINISTRATION
 การบริหารงานสาธารณูปโภคท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0122362 LOCAL EDUCATION ADMINISTRATION
 การบริหารการศึกษาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
0122363 MANAGEMENT OF COMMUNITY ENTERPRISE
 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3 (3-0-6)
0122364 LOCAL NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT MANAGEMENT
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0122421 ETHICS FOR LOCAL ADMINISTRATORS
 จริยธรรมสำหรับนักบริหารท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0122422 COOPERATIVE EDUCATION IN LOCAL GOVERNMENT
 สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น
9 (0-27-0)
0122441 PEACE STUDIES FOR LOCAL DEVELOPMENT
 สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0122461 LOCAL PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION
 การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0122462 PLANNING STRATEGIES FOR INTEGRATED SPATIAL DEVELOPMENT
 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณการ
3 (3-0-6)
0122463 LOCAL GOVERNMENT STRATEGIES
 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น
3 (2-2-5)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต