หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การบริหารและพัฒนาชุมชน (59 เอก-โท)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000111 THAI AND CULTURAL ASPECTS IN LANGUAGE USE
 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา
3 (3-0-6)
0000121 GENERAL ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1
3 (3-0-6)
0000122 GENERAL ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000141 DYNAMICS OF GLOBAL AND THAI SOCIETY
 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย
3 (3-0-6)
0000142 AESTHETIC INTELLECT AND ETHICS
 สุนทรียภาพ ปัญญาและจริยธรรม
3 (2-2-5)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000151 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR LIFE
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
0000152 HEALTH SCIENCE FOR QUALITY OF LIFE
 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000161 LOCAL COMMUNITY WAYS OF LIFE
 วิถีชุมชนท้องถิ่น
3 (1-6-2)
0000162 SOUTHERN THAI STUDIES
 ทักษิณศึกษา
3 (1-6-2)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.5.1   วิชาเลือกกลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000131 MALAY LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3 (3-0-6)
0000132 CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0000133 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0000134 KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
0000211 SPEAKING AND WRITING THAI FOR HIGHER EDUCATION
 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา
3 (2-2-5)
0000221 GENERAL ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3
3 (3-0-6)

 1.5.2   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000143 INFORMATION FOR STUDY SKILLS
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0000144 PSYCHOLOGY IN DAILY LIFE
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000145 SOCIAL AND CULTURE HISTORY OF THAILAND
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0000146 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000147 ECONOMY AND MANAGEMENT IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 66หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0102103 HUMAN RELATIONS FOR ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT
 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการบริหารและพัฒนา
2 (2-0-4)
0102101 SOCIOLOGY FOR COMMUNITY ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT
 สังคมวิทยาเพื่อการบริหารและพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102102 ANTHROPOLOGY FOR COMMUNITY ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT
 มานุษยวิทยาเพื่อการบริหารและพัฒนาชุมชน
2 (2-0-4)
0102201 SOCIAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาสังคม
2 (2-0-4)
0102202 INFORMATION TECHNOLOGY FOR ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนา
2 (1-2-3)
0102221 ORGANIZATIONAL MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
2 (2-0-4)
0102251 RESEARCH METHODOLOGY IN SOCIAL SCIENCES
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (2-2-5)
0102252 INTRODUCTORY STATISTICS FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH
 สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
2 (1-2-3)

 2.2   วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 39หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0102211 COMMUNITY
 ชุมชน
3 (3-0-6)
0102212 THEORIES AND PRINCIPLES OF COMMUNITY DEVELOPMENT
 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102231 COMPETENCY DEVELOPMENT OF INDIVIDUALS AND GROUPS
 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
3 (2-2-5)
0102321 COMMUNITY DEVELOPMENT ADMINISTRATION
 การบริหารการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102322 LEADERSHIP IN COMMUNITY DEVELOPMENT
 ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารและพัฒนาชุมชน
3 (2-2-5)
0102331 PROCESSES AND TECHNICAL METHODS OF COMMUNITY DEVELOPMENT
 กระบวนการและเทคนิควิธีการพัฒนาชุมชน
3 (2-2-5)
0102332 URBAN AND RURAL COMMUNITY DEVELOPMENT
 การพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท
3 (2-2-5)
0102341 COMMUNITY DEVELOPMENT STRATEGIC PLAN
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
3 (2-2-5)
0102431 SOUTHERN THAI STUDIES FOR COMMUNITY DEVELOPMENT
 ทักษิณคดีศึกษาสำหรับการพัฒนาชุมชน
3 (2-2-5)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3   วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0102461 PRACTICUM IN COMMUNITY ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT
 การฝึกงานการบริหารและพัฒนาชุมชน
6 (0-18-0)
0102462 SPECIAL PROBLEMS IN COMMUNITY ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT
 ปัญหาพิเศษในการบริหารและพัฒนาชุมชน
3 (0-9-0)
0102463 COOPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
9 (0-27-0)

 3.   หมวดวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 8   หลักสูตรนอกชั้นเรียน(2)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 COMPUTER SKILLS TEST
 การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
0 (0-0-0)
1600401 EXTRA CURRICULUM ENRICHMENT FOR STUDENT DEVELOPMENT
 หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
0 (0-0-0)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต