หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การพัฒนาชุมชน (54-58 กลุ่ม ข)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000111 THAI AND CULTURAL ASPECTS IN LANGUAGE USE
 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา
3 (3-0-6)
0000121 GENERAL ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1
3 (3-0-6)
0000122 GENERAL ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์&สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000141 DYNAMICS OF GLOBAL AND THAI SOCIETY
 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย
3 (3-0-6)
0000142 AESTHETIC INTELLECT AND ETHICS
 สุนทรียภาพ ปัญญาและจริยธรรม
3 (2-2-5)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000151 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR LIFE
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
0000152 HEALTH SCIENCE FOR QUALITY OF LIFE
 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000161 LOCAL COMMUNITY WAYS OF LIFE
 วิถีชุมชนท้องถิ่น
3 (1-6-2)
0000162 SOUTHERN THAI STUDIES
 ทักษิณศึกษา
3 (1-6-2)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.5.1   วิชาเลือกกลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000131 MALAY LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3 (3-0-6)
0000132 CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0000133 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0000134 KOREAN LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
0000211 SPEAKING AND WRITING THAI FOR HIGHER EDUCATION
 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา
3 (2-2-5)
0000221 GENERAL ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3
3 (3-0-6)

 1.5.2   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0000143 INFORMATION FOR STUDY SKILLS
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0000144 PSYCHOLOGY IN DAILY LIFE
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000145 SOCIAL AND CULTURE HISTORY OF THAILAND
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0000146 LAWS IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0000147 ECONOMY AND MANAGEMENT IN DAILY LIFE
 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 100หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.1   วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 24หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0102101 INTRODUCTION TO LAWS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
2 (2-0-4)
0102102 THAI ECONOMICS, POLITICS AND GOVERNMENT
 เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองไทย
3 (3-0-6)
0102211 HUMAN RELATIONS FOR DEVELOPMENT
 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา
2 (2-0-4)
0102212 INFORMATION TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
2 (1-2-3)
0102213 CULTURE AND DEVELOPMENT
 วัฒนธรรมกับการพัฒนา
2 (2-0-4)
0102221 PRINCIPLES, CONCEPTS AND THEORIES IN SOCIOLOGY
 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
0102222 PRINCIPLES, CONCEPTS AND THEORIES IN ANTHROPOLOGY
 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
2 (2-0-4)
0102223 SOCIAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาสังคม
2 (2-0-4)
0102231 INTRODUCTORY STATISTICS FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH
 สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (2-2-5)
0102232 RESEARCH METHODOLOGY IN SOCIAL SCIENCES
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (2-2-5)

 2.2   วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 67หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 43หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0102214 DEVELOPMENT PARADIGM
 กระบวนทัศน์การพัฒนา
2 (2-0-4)
0102241 COMMUNITY
 ชุมชน
3 (3-0-6)
0102242 THEORIES AND PRINCIPLES OF COMMUNITY DEVELOPMENT
 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102251 COMPETENCY DEVELOPMENT OF INDIVIDUALS AND GROUPS
 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
3 (3-0-6)
0102311 PHILOSOPHY AND ETHICS FOR COMMUNITY DEVELOPMENT WORKER
 ปรัชญาและจริยธรรมสำหรับนักพัฒนา
2 (2-0-4)
0102312 WISDOM FOR COMMUNITY DEVELOPMENT
 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102341 LEARNING PROCESS AND COMMUNITY MANAGEMENT
 กระบวนการเรียนรู้และการจัดการชุมชน
3 (3-0-6)
0102351 PROCESSES AND TECHNICAL METHODS FOR COMMUNITY DEVELOPMENT
 กระบวนการและเทคนิควิธีการพัฒนาชุมชน
3 (2-2-5)
0102352 STRATEGY AND COMMUNITY DEVELOPMENT PLANNING
 ยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102353 RURAL COMMUNITY DEVELOPMENT
 การพัฒนาชุมชนชนบท
3 (3-0-6)
0102354 URBAN COMMUNITY DEVELOPMENT
 การพัฒนาชุมชนเมือง
3 (3-0-6)
0102362 ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT
 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0102371 COMMUNITY DEVELOPMENT ADMINISTRATION
 การบริหารงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102422 PEACE AND DEVELOPMENT
 สันติวิธีกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0102423 SOUTHERN THAI STUDIES
 ทักษิณคดีศึกษา
3 (3-0-6)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 24หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.2.1   - กลุ่ม ข.การประกอบการชุมชนหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0102381 COMMUNITY ENTERPRISE
 การประกอบการชุมชน
3 (3-0-6)
0102382 INNOVATION AND TECHNOLOGY FOR COMMUNITY ENTERPRISE
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการประกอบการชุมชน
3 (3-0-6)
0102461 COMMUNITY HOLISTIC HEALTH
 สุขภาพองค์รวมในชุมชน
3 (2-2-5)
0102462 COMMUNITY-BASED TOURISM
 การท่องเที่ยวโดยชุมชน
3 (3-0-6)
0102361 SUSTAINABLE DEVELOPMENT
 การพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
0102494 SEMINAR ON COMMUNITY ENTERPRISE
 การสัมมนาการประกอบการชุมชน
3 (2-2-5)
0102364 SUFFICIENCY ECONOMY
 เศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
0102383 LEARNING PROCESS FOR COMMUNITY ENTERPRISE
 กระบวนการเรียนรู้เพื่อการประกอบการชุมชน
3 (3-0-6)
0102363 COMMUNITY ECONOMY FOR DEVELOPMENT
 เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
0102365 SMALL AND MICRO COMMUNITY ENTERPRISE
 วิสาหกิจชุมชน
3 (3-0-6)

 2.2.2.2   - กลุ่ม ก ขหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0102355 LEADERSHIP IN COMMUNITY DEVELOPMENT
 ภาวะผู้นำในงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0102372 COMMUNITY RESOURCE MANAGEMENT
 การจัดการทรัพยากรชุมชน
3 (3-0-6)
0102373 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0102376 KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR DEVELOPMENT
 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
0102451 CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT
 การพัฒนาองค์กรประชาสังคม
3 (3-0-6)
0102374 LOCAL ADMINISTRATION
 การบริหารงานท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0102375 PROJECT MONITORING AND EVALUATION
 การติดตามและประเมินผลโครงการ
3 (2-2-5)
0102452 COMMUNICATION FOR DEVELOPMENT
 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
0102493 SEMINAR ON DEVELOPMENT ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
 สัมมนาการบริหารจัดการงานพัฒนา
3 (2-2-5)

 2.3   วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0102491 PRACTICUM IN COMMUNITY DEVELOPMENT
 การฝึกงานการพัฒนาชุมชน
9 (0-27-0)
0102492 COOPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
9 (0-27-0)

 8   หลักสูตรนอกชั้นเรียน(2)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 COMPUTER SKILLS TEST
 การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
0 (0-0-0)
1600401 EXTRA CURRICULUM ENRICHMENT FOR STUDENT DEVELOPMENT
 หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
0 (0-0-0)

 999   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต